ผลการดำเนินงานในด้านต่างๆตามวัตถุประสงค์ของสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศสสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส ได้ดำเนินกิจกรรมการให้บริการวิชาการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ โดยมข่ผลการดำเนินงานได้ดังต่อไปนี้

1. งานบริการวิชาการด้านการเรียนการสอน
ได้มีนักศึกษามาใช้บริการห้องปฏิบัติการและห้องเรียนของสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส ในกิจกรรมการเรียนการสอน และเพื่อทำโครงงาน
พิเศษระดับปริญญาตรี ได้แก่ ห้องปฏิบัติการฝ่ายระบบการผลิตอัตโนมัติ ห้องปฏิบัติการฝ่ายเทคโนโลยีการกัดกร่อน ห้องปฏิบัติการศูนย์วิจัยพลังงานทดแทน รวมถึงการทำวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ตั้งแต่ปี พ.ศ 2539-2558 ไม่ต่ำกว่า 27,652 คน

2. ด้านงานวิจัย
สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย – ฝรั่งเศส ได้ให้บริการห้องปฏิบัติการฝ่ายเทคโนโลยีการกัดกร่อน ห้องปฏิบัติการศูนย์วิจัยพลังงานทดแทน และห้องปฏิบัติการฝ่ายระบบการผลิตอัตโนมัติ ในการทำวิจัย วิทยานพินธ์ และปริญานิพนธ์ ของนักศึกษา อาจารย์ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2541-2558 ไม่ต่ำกว่า
646 เรื่อง นอกจากนี้ สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ และเผยแพร่ทั้ ระดับชาติ และนานาชาติ ได้แก่ ในวารสารต่างประเทศ บทความในวารสารในประเทศ งานวิจัยนำเสนอในการประชุมวิชาการต่างประเทศ งานวิจัยนำเสนอในการประชุมวิชาการในประเทศ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2541-2558 ไม่ต่ำกว่า 154 บทความ พอสรุปได้ดังนี้

2.1 ศูนย์วิจัยพลังงานทดแทน (Renewable Energy Research Center-RERC)
ศูนย์วิจัยพลังงานทดแทนได้จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2543 โดยเริ่มดำเนินการภายใต้โครงการความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและวิจัยไทย-ฝรั่งเศส และในปี พ.ศ.2546 ได้เริ่มโครงการพัฒนาบุคลากรในการทำวิจัยทั้งในระดับปริญญาเอก และปริญญาโท และการแลกเปลี่ยนนักวิจัยทั้งไทยและฝรั่งเศส ที่ GREEN Lab (Groupe de Recherche en Électrotechnique et Électronique de Nancy) ในปี พ.ศ.2549 ได้ลงนามความร่วมมือกับ INPL (Institut National Polytechnique de Lorraine) ปัจจุบันคือ Université de Lorraine (UL) เพื่อดำเนินงานวิจัยร่วมกันและมีผลงานวิจัยเผยแพร่อย่างสม่ำเสมอ จนปี พ.ศ.2551 ได้รับการยอมรับให้เป็น Research Partner ของ Université de Lorraine และได้มีการพัฒนาความร่วมมือร่วมกันอย่างต่อเนื่องโดยการส่งอาจารย์ และนักศึกษาเพื่อไปศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ทำวิจัย ที่ GREEN Lab ประเทศฝรั่งเศส ตลอดเวลาของการดำเนินงานวิจัยร่วมกับ GREEN พบว่า มีผลงานที่ทำวิจัยร่วมกับประเทศไทย ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ทั้ง ในวารสารระดับนานาชาติ เช่น IEEE Transaction ที่มี impact factor และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติ จำนวน 59 บทความ รองจากฝรั่งเศส ที่มีจำนวน 136 บทความ โดยเป็นงานวิจัยที่ทำร่วมกับนักวิจัยไทยถึง 60 บทความ นอกจากนี้ยังเป็นเป็นสถานที่สำหรับนักศึกษาฝึกงานจากประเทศฝรั่งเศส เป็นสถานที่ทำวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี โท และปริญญาเอก รวมทั้งนักวิจัยจากคณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย และภายนอกมหาวิทยาลัย ตลอดจนได้ดำเนินงานวิจัยร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชน ทำให้นักวิจัยของศูนย์วิจัยพลังงานทดแทนได้รับการรางวัลต่าง ๆ เช่น 2012 TRF-CHE-Scopus Young Researcher Awards และ 2013 IEEE IECON และเมื่อวันพุธที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้อนุมัติให้จัดตั้งกลุ่มวิจัยเฉพาะทางประเภทภายนอกที่ตั้ง โดยใช้ชื่อ “ศูนย์วิจัยพลังงานทดแทน” เป็นระยะเวลา 2 ปี


 

   

 
 
อ่านต่อ>>