2.2 ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีการกัดกร่อน
           ฝ่ายเทคโนโลยีการกัดกร่อนมีผลงานในด้านการให้บริการการเรียนการสอน การวิจัย การทดสอบ และการให้คำปรึกษา เพื่อแก้ปัญหาให้กับภาคอุตสาหกรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศในสาขาต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง เช่น
1. การทดสอบการกัดกร่อนในกระบวนการผลิตก๊าซและน้ำมัน ได้แก่ โครงการของบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) และ TOTAL E&P
2. การศึกษาคุณสมบัติของแลกเกอร์ในกระป๋องอาหาร ได้แก่ โครงการวิจัยร่วมกับบริษัท รอแยลแคนอินดัสทรีย์ จำกัด บริษัท สวอน อินดัสทรีย์ ประเทศไทย จำกัด และบริษัท ไอซีไอ(ประเทศไทย) จำกัด
3. การศึกษาเทคโนโลยีการเคลือบผิว ได้แก่ โครงการร่วมกับ Thai Parkerizing Co. Ltd.
4. โครงการ High-Temperature Corrosion
5. Welding Metallurgy and Corrosion of Stainless Steels
7. โครงการความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและวิจัยไทย-ฝรั่งเศส ร่วมกับ Institut National Polytechnique de Grenoble (INP Grenoble) ตั้งแต่ปี

2545-ปัจจุบัน

8. การศึกษาอายุของการเก็บรักษา (Shelf life) ของกระป๋องเหล็กเคลือบดีบุกฉาบแลคเกอร์สำหรับบรรจุข้าวโพดหวาน, หอยลาย และ Pet food โดยใช้เทคนิค Electrochemical Impedance Spectroscopy ร่วมกับบริษัท สวอนอินดัสทรี่ย์ (ประเทศไทย)
9. ความต้านทานการกัดกร่อนของกระป๋องอะลูมิเนียมเคลือบแล็กเกอร์ ร่วมกับบริษัท รอแยลแคนอินดัสทรีย์ จำกัด

ฝ่ายเทคโนโลยีการกัดกร่อนมีความร่วมมือในการดำเนินงานวิจัย และการพัฒนาวิชาการกับต่างประเทศ ได้แก่
1. Institut for Tropical Technology (ITT) ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
2. Institut National Polytechnique de Grenoble (INP Grenoble) ประเทศฝรั่งเศส
3. Institut National Polytechnique de Toulouse (INP Toulouse) ประเทศฝรั่งเศส
4. Visy Technical Center Australia

นอกจากนี้แล้วศูนย์วิจัยเทคโนโลยีการกัดกร่อนยังเป็นสถานที่ในการทำวิจัย และฝึกงานของนักศึกษาจากต่างประเทศและในประเทศอย่างต่อเนื่อง เช่น ประเทศฝรั่งเศส และเวียดนาม อีกทั้งการจัดสัมมนาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานด้านวิชาการการกัดกร่อนโดยผู้เชี่ยวชาญจากประเทศฝรั่งเศส (INP Grenoble) เวียดนาม (ITT) รวมทั้งได้จัดสัมมนาวิชาการเรื่อง Corrosion Protection and Asset Management โดยวิทยากรจากสหรัฐอเมริกา ให้แก่บุคลากรในภาครัฐและเอกชน จัดประชุมผู้เกี่ยวข้องด้าน corrosion เพื่อจัดตั้งสมาคมการกัดกร่อน ได้ร่วมกับบริษัท Outokompu Stainless AB ประเทศสวีเดน, Avesa Research Centre จัดสัมมนาเรื่อง Practical Guide For Stainless Steel Special Grades and Welding Practice” และดำเนินงานโครงการสมองไหลกลับ (Reverse braindrain) โดยได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการกรอุดมศึกษา


 

   

 
 <<ย้อนกลับ    อ่านต่อ>>