3. งานบริการวิชาการด้านการฝึกอบรม
สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส ได้จัดฝึกอบรมสัมนาให้กับภาคอุตสาหกรรม ตั้งแต่ปี พ.ศ.2539-2558 ไม่ต่ำกว่า1,032 ครั้ง จำนวนผู้เข้าอบรมไม่ต่ำกว่า 17,815 คน นอกจากนี้ยังจัดฝึกอบรมให้กับบุคลากรจากภูมิภาคอินโดจีนและ SEAMEO ตั้งแต่ปีพ.ศ.2543-พ.ศ.2551
จำนวน 66 ครั้ง จำนวนผู้เข้าอบรม 512 คน

3.1 ศูนย์ฝึกอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีการเชื่อมสากล

ปี พ.ศ.2546 สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส โดยฝ่ายเทคโนโลยีการเชื่อมได้รับการรับรองให้เป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรมหลักสูตรด้านเทคโนโลยีการเชื่อมระดับสากล (Approved Training Bodyท: ATB)ทจากสถาบันการเชื่อมแห่งประเทศไทย (Welding Institute of Thailand : WIT) โดยการอนุมัติของสถาบันการเชื่อมสากล (International Institute of Welding: IIW) เป็นแห่งแรกของประเทศไทย ในหลักสูตรต่างๆ ดังนี้
1. วิศวกรการเชื่อมสากล (International Welding Engineer-IWE)
2. นักเทคโนโลยีการเชื่อมสากล (International Welding Technologist-IWT)
3. ผู้เชี่ยวชาญการเชื่อมสากล (International Welding Specialist - IWS)
4. ผู้ปฏิบัติงานการเชื่อมสากล (International Welding Practitioner- IWP)
5. ผู้ตรวจสอบงานการเชื่อมสากล (International Welding Inspection Personnel-IWIP) ในระดับ Comprehensive (IWIP-C),
Standard (IWIP-S), Basic (IWIP-B)
นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรผู้ตรวจสอบแบบไม่ทำลาย เช่น การตรวจสอบโดยใช้คลื่นเสียงความถี่สูงโดยอ้างอิงตามมาตรฐาน ISO 9712 เป็นต้น

3.2 ฝึกอบรมภายใต้ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม

ฝ่ายระบบการผลิตอัตโนมัติร่วมกับ บริษัทชไนเดอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด จัดฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่จากการประปาส่วนภูมิภาค ทั่วประเทศ อาทิหลักสูตร การควบคุมการผลิตน้ำประปาสอบเทียบ ได้แก่ ด้วย PLC SCADA หลักสูตรระบบควบคุมและรายงานข้อมูลแบบศูนย์รวม (SCADA) นอกจากนี้ยังจัดฝึกอบรมให้กับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และนักศึกษาจากคณะต่างๆของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

4. งานบริการวิชาการด้านการทดสอบและตรวจสอบ

สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส ได้ให้บริการวิชาการด้านการทดสอบและสอบเทียบ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2545-2558 ไม่ต่ำกว่า 847 งาน ซึ่งมีห้องปฏิบัติการการดำเนินการทดสอบและสอบเทียบ ได้แก่
4.1. ฝ่ายเทคโนโลยีงานเชื่อม ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน มอก. 17025-2548 (ISO/IEC 17025 : 2005) ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบหมายเลขการรับรองเลขที่ทดสอบ 0374 จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสำหรับการทดสอบส่วนผสมทางเคมีและยังให้บริการทดสอบตรวจสอบสมบัติของวัสดุและการตรวจสอบงานเชื่อม
4.2. ฝ่ายเทคโนโลยีการกัดกร่อนมีผลงานในด้าน การทดสอบ และการให้คำปรึกษา เพื่อแก้ปัญหาให้กับภาคอุตสาหกรรมทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
ในสาขาต่างๆ เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่นโครงการของบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) และ TOTAL E&P โครงการวิจัยร่วมกับบริษัท รอแยลแคนอินดัสทรีย์ จำกัด บริษัท สวอน อินดัสทรีย์ ประเทศไทย จำกัด และบริษัท ไอซีไอ (ประเทศไทย) จำกัดโครงการร่วมกับ Thai Parkerizing Co. Ltd.โครงการความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและวิจัยไทย-ฝรั่งเศส ร่วมกับ Institut National Polytechnique de Grenoble (INP Grenoble) เป็นต้น

5. งานบริการวิชาการด้านการให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาให้กับภาคอุตสาหกรรม

โดยมีผลการดำเนินงานตั้งแต่ปี พ.ศ.2540-2558 ไม่ต่ำกว่า 1,009 ครั้ง นอกจากนี้ยังมีบริการการให้คำปรึกษา และแก้ปัญหาให้กับโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาเป็นที่ปรึกษาในการให้คำปรึกษาแนะนำการจัดทำระบบโปรแกรมวิศวกรรมซ่อมบำรุงในส่วนของระบบสโตร์และการจัดทำระบบข้อมูลนำมาประมวลผลใช้งานร่วมกับระบบการผลิตเพื่อให้สอดคล้องเป็นแนวทางเดียวกับระบบ HACCP และ GMP เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
5.1 โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อยกระดับความสามารถการแข่งขัน(Manufacturing Development to Improve Competitiveness Programm-MDICP) : (จำนวนโรงงาน)ทมีผลการดำเนินงานตั้งแต่ ปี พ.ศ.2542-ปี พ.ศ.2551 รวม 173 โครงการ
5.2 โครงการชุบชีวิตธุรกิจไทย (Invigorating Thai Business-ITB): (จำนวนโรงงาน) มีผลการดำเนินงาน ปี พ.ศ.2545 และ ปี พ.ศ.2547 รวม 37 โครงการ
5.3 โครงการการบริหารเงินสมทบจ้างที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุงการผลิต การจัดการ และการตลาด (Consultancy Fund) : CF ดำเนินงาน ปี พ.ศ.2543 และ ปี พ.ศ.2544 รวม 16 โครงการ

5.4 โครงการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันธุรกิจแฟชั่นสาขาอุตสาหกรรมเครื่องหนัง ดำเนินงาน ปี พ.ศ.2549 รวม 120 โครงการ


 

   

 
 <<ย้อนกลับ