ฝ่ายระบบการผลิตอัตโนมัติได้รับการสนับสนุนจากบริษัท MULTISOFT ROBOTIQUE บริษัทIntelysและบริษัท Schneider (Thailand) ในการจัดตั้งห้องปฏิการพร้อมทั้งทุนฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร ณปัจจุบันทางฝ่ายฯมีความร่วมมืออย่างต่อเนื่องและเข้มแข็งกับบริษัทชไนเดอร์ (ไทยแลนด์) จำกัดในการจัดตั้งห้องปฏิบัติการ Programmable Logic Controller (PLC) ห้องปฏิบัติการ CNC ห้องปฏิบัติการระบบการผลิตอัตโนมัติและการอนุรักษ์พลังงานสำหรับรองรับการวิจัยและฝึกอบรมให้กับบุคลากรทั้งในภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรมนอกจากนี้ยังมีงานบริการให้คำปรึกษาและสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านวิชาการกับทั้งภาครัฐและเอกชนเช่นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 4 การประปาส่วนภูมิภาคและหน่วยงานอื่นๆอีกมากมาย ด้านวิชาการมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยฝรั่งเศสได้แก่Institut National Polytechnique de Grenoble (INP Grenoble),Écolenationalesupérieure de génieindustriel (ENSGI) เพื่อพัฒนาวิจัยด้านการบริหารระบบการผลิตในงานอุตสาหกรรมและแลกเปลี่ยนนักวิจัยระหว่างประเทศไทยและฝรั่งเศส