ฝ่ายคอมพิวเตอร์เพื่องานอุตสาหกรรมก่อตั้งขึ้นเพื่อพัฒนางานคอมพิวเตอร์เพื่องานอุตสาหกรรม มียุทธศาสตร์ด้านการฝึกอบรม บูรณาการการเรียนการสอน วิจัยและให้คำปรึกษา
หลักสูตรฝึกอบรมแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้

1. หลักสูตรสกาดาระดับเชี่ยวชาญ (SCADA Expert)

2. หลักสูตรการจำลองสถานการณ์ระบบการผลิตและธุรกิจบนคอมพิวเตอร์ (Simulation and Business Computer)

3. ระบบสมองกลฝังตัว (Embedded System)

4. หลักสูตรบริการวิชาการแก่ภาคการศึกษา (Free Training Courses for Academic Service)

งานบริการการจัดทำคู่มือหรือเอกสารประกอบการบริการวิชาการ
1. โปรแกรมสื่อช่วยการเรียนรู้บนคอมพิวเตอร์

2. ตำรา

3.คู่มือ

4.จัดทำชุดฝึก ชุดทดลอง อาทิ เช่น ชุดทดลองการใช้งานพีแอลซี เป็นต้น

ให้คำปรึกษา
1. ระบบสกาดา (SCADA System)

2. การจำลองสถานกรณ์บนคอมพิวเตอร์ในงานด้านการผลิต และระบบธุรกิจ (Computer Simulation in Manufacturing & Businees System)

3. เทคโนโลยีสารสนเทศในระบบการผลิต และระบบธุรกิจ(Information Technology in Manufacturing&Business System)

งานวิจัย
1. ระบบสกาดา (SCADA)

2. การจำลองสถานกรณ์บนคอมพิวเตอร์ในงานด้านการผลิต และระบบธุรกิจ (Computer Simulation in Manufacturing & Businees System)

3.เทคโนโลยีสารสนเทศ(Information Technology)

ถ่ายทอดเทคโนโลยีชั้นสูงให้กับภาคอุตสาหกรรม
1. ระบบสกาดา (SCADA)

2. การจำลองสถานกรณ์บนคอมพิวเตอร์ในงานด้านการผลิต และระบบธุรกิจ (Computer Simulation in Manufacturing & Businees System)

3.เทคโนโลยีสารสนเทศ(Information Technology)