ผลการดำเนินโครงการต่างๆของสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส

1. โครงการความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและวิจัยไทย-ฝรั่งเศส (Thai-French Higher Education and Research Cooperation Project)
ความเป็นมาของโครงการ:
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (เดิมคือทบวงมหาวิทยาลัย) ได้ลงนามความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและวิจัยกับกระทรวงศึกษาธิการ และวิจัยของฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2542 โดยรองปลัดทบวงมหาวิทยาลัย (รศ.ดร.ทองอินทร์ วงศ์โสธร) ในฐานะประธานคณะกรรมการฝ่ายไทย เป็นหัวหน้าคณะนำผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมไทย-ฝรั่งเศส ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 15-17 พฤศจิกายน พ.ศ.2542 ที่กรุงปารีส ซึ่งที่ประชุมได้กำหนดสาขาความร่วมมือใน 5 สาขาวิชา ได้แก่ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์เขตร้อนอุตสาหกรรมเกษตร การวางผังเมือง ภาษา/วัฒนธรรม และเวชศาสตร์เขตร้อน ซึ่งทั้ง 2 ฝ่ายได้ระบุมหาวิทยาลัยแกนนำ (Core) ในแต่ละสาขาในปี พ.ศ.254สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้เป็นเจ้าภาพการประชุมคณะกรรมการร่วมไทย-ฝรั่งเศส ครั้งที่ 2 ในวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2543 ที่กรุงเทพมหานคร ที่ประชุมได้มีมติให้มีการพัฒนา กรอบ/แนวทางในการดำเนินงานโดยเน้นความร่วมมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งมีกิจกรรมอาทิ การฝึกอบรม การวิจัย และการพัฒนาหลักสูตร สำหรับเรื่องการสนับสนุนทุนจะใช้หลักการ “cost sharing” โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย จะทำรายละเอียดของแนวทางการเสนอโครงการ เพื่อเวียนแจ้งไปยัง สถาบันแกนนำทั้งสองฝ่ายในปี พ.ศ. 2544 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการและวิจัยของฝรั่งเศส ได้เวียนแจ้งรายละเอียดคำขอโครงการความร่วมมือไทย-ฝรั่งเศส (Call for proposals) เป็นปีแรก และมีโครงการที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณบางส่วน จากรัฐบาลของทั้งสองฝ่าย ใน 2 สาขา ได้แก่ สาขาเกษตรศาสตร์เขตร้อน/อุตสาหกรรมเกษตร จำนวน 4 โครงการ และสาขาวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 6 โครงการ รวมทั้งสิ้น 10 โครงการ และในปี พ.ศ.2545 กระทรวงศึกษาธิการและวิจัยของฝรั่งเศสเป็นเจ้าภาพจัดประชุมคณะกรรมการร่วมไทยฝรั่งเศส ครั้งที่ 3 ที่กรุงปารีส ระหว่างวันที่ 16-17 พฤษภาคม พ.ศ.2545 โดยปลัดทบวงมหาวิทยาลัยเป็นหัวหน้าคณะนำคณะกรรมการฝ่ายไทยเดินทางไปประชุม คณะกรรมการร่วมไทย-ฝรั่งเศส ซึ่งได้กำหนดสาขา ที่จะเปิดรับคำขอได้แก่ การวางผังเมืองและสถาปัตยกรรมศาสตร์ การท่องเที่ยว ภาษาและวัฒนธรรม และเวชศาสตร์เขตร้อน สำหรับสาขาวิศวกรรมศาสตร์ได้แต่งตั้งให้ ผศ.พนาฤทธิ์ เศรษฐกุล เป็นผู้ประสานงานฝ่ายไทย โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการ เพี่อดำเนินกิจกรรมความร่วมมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสถาบันการศึกษา โดยผ่านทางกิจกรรมการฝึกอบรม การวิจัย การสนับสนุนทุนการศึกษา รวมถึงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน การแลกเปลี่ยนอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาระหว่างสถาบัน 2 ประเทศ ในปี พ.ศ. 2544 ได้อนุมัติโครงการให้ดำเนินการ จำนวน4 โครงการ และปี พ.ศ. 2548 จำนวน 1 โครงการ ได้แก่

1. โครงการ ENG1 : Human Resources Development in Materials Science and Engineering (KMITNB-Ecole des Mines de Paris) ผศ.ดร.อุดมเกียรติ นนทแก้ว เป็นหัวหน้า
2. โครงการ ENG 3: Joint Research in 4 Topics of  Power Electronics and Electric Drives Technology (KMITNB-INPL) หัวหน้าโครงการ

ผศ. พนาฤทธิ์ เศรษฐกุล ระยะเวลาดำเนินการพ.ศ. 2544- พ.ศ. 2548

3. โครงการ ENG4: Manufacturing System Development to Improve Competitiveness of Thai Industrials (KMITNB-INP Grenoble)
หัวหน้าโครงการ รศ. ดร. สุเทพ บุตรดี ระยะเวลาดำเนินการ พ.ศ. 2544- พ.ศ. 2548
4. โครงการ ENG.6: Research Cooperation and Joint degree’s Program in Corrosion Science and Engineering (KMITNB-INP Grenoble)
หัวหน้าโครงการ รศ. ศิริพร ดาวพิเศษ ระยะเวลาดำเนินการ พ.ศ. 2544- พ.ศ. 2548
5. โครงการ Spray and Combustions of Bio-Diesel: Experiments, Development of Optical Diagnostics (KMITNB, KMUTT and CU- Universite
and INSA de Rouen) หัวหน้าโครงการ ผศ. ดร. ปูมยศ วัลลิกุล ระยะเวลาดำเนินการ พ.ศ. 2548 - พ.ศ. 2552

ปี พ.ศ. 2550-2552 ได้อนุมัติโครงการให้ดำเนินการได้แก่
1. โครงการ Biogas-Fuelled SOFC Interconnect: Reactivity and Surface Modification (KMUTNB/INP Grenoble)
หัวหน้าโครงการ รศ.ศิริพร ดาวพิเศษ ระยะเวลาดำเนินการ พ.ศ. 2550-พ.ศ.2551 ซึ่งมีผลการดำเนินงานโครงการ
ได้แก่ ทุนทำวิจัยระยะสั้น (4 เดือน) 1 ทุน ทุนทำวิจัยระยะสั้น (3 เดือน) 2 ทุน ทุนทำวิจัยระยะยาว (เกิน 1 ปี) 1 ทุน ทุนแลกเปลี่ยนอาจารย์-ผู้เชี่ยวชาญ 2 ทุน International conference 1 บทความ รวม 7 ทุน
2. โครงการ Fashion Engineering Design (KMUTNB/Laboratorie G-SCOP) หัวหน้าโครงการ รศ. ดร. สุเทพ บุตรดี
ระยะเวลาดำเนินการ พ.ศ.2550-พ.ศ.2551
3. โครงการ POWER PROCESSING UNITS FOR FUEL CELLS (PEMFC AND SOFC), KMUTNB/MTEC-Université de Lorraine
หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.พนาฤทธิ์ เศรษฐกุล พ.ศ.2552-พ.ศ.2553
4. โครงการ Valorisation of Asian Tropical Non- Food Vegetable Oils as Alternative Fuels, KMUTNB/MTEC-CNRS)
หัวหน้าโครงการ ดร.สไบทิพย์ ตุงคะมณี ระยะเวลาดำเนินการ พ.ศ.2552-พ.ศ.2553

2. โครงการการอาชีวะศึกษาต่อเนื่องไทย-ฝรั่งเศส (Thai-French Continuing Vocational Education Project)

โครงการนี้ดำเนินกิจกรรมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544-2548 ร่วมกับ Institut National Polytechnique de Grenoble (INPG) และ CESI ประเทศฝรั่งเศส แบ่งเป็น
2 ระยะดังนี้

ระยะที่ 1 ระหว่างปี พ.ศ.2544-2546 ดำเนินการวิเคราะห์สมรรถนะเพื่อจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมด้วยฐานสมรรถนะ (Competency Based Curriculum / Training) ได้จัดทำหลักสูตรฝึกอบรมด้วยฐานสมรรถนะ (Competency Based Curriculum /Training) ซึ่งผลการดำเนินงานได้คู่มือพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ และผู้ผ่านการฝึกอบรมจากภาคอุตสาหกรรม จำนวน 20 คน พร้อมทั้งขยายผลโครงการโดยการจัดฝึกอบรมให้กับบุคลากรของโรงพิมพ์ธนบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยจำนวน 7 คน

ระยะที่ 2 ระหว่างปี พ.ศ.2547-2548 เพื่อสร้างระบบการเทียบโอนประสบการณ์ (Validation of Experience) ผลการดำเนินงานระยะที่ 2 ระหว่างมกราคม 2547 – ธันวาคม 2548 ได้สร้างระบบการเทียบโอนประสบการณ์ได้กรอบแนวคิดในการจัดทำระบบเทียบโอนประสบการณ์โดยรวบรวมจากประสบการณ์การจัดทำระบบเทียบโอนประสบการณ์ของ 5 ประเทศในยุโรป ได้แก่ สเปน ฝรั่งเศส ลักเซมเบิร์ก อิตาลี และอังกฤษ ซึ่งนำมาวิเคราะห์ และปรับปรุงให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ในประเทศไทย ผลการดำเนินงานระยะที่ 2 ได้คู่มือพัฒนาระบบการเทียบโอนประสบการณ์ในประเทศไทยและผู้ผ่านการฝึกอบรมเป็นที่ปรึกษาการเทียบโอนประสบการณ์ 5 คน ปัจจุบันนี้สถาบันฯไทย-ฝรั่งเศสได้ดำเนินการสร้าง“หลักสูตรเทียบโอนประสบการณ์ ในระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติ” ร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และคณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งบรรจุไว้ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 ตามมติสภาสถาบัน และได้จัดทำคู่มือการเทียบโอนประสบการณ์ เพื่อเปิดรับนักศึกษาในหลักสูตรดังกล่าว

3. โครงการ TFIC Excellence scholarship Program
สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส ได้ลงนามความร่วมมือกับสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2550
เพื่อดำเนินงานโครงการ TFIC Excellence scholarship Program ระยะเวลาดำเนินโครงการ 4 ปี (พ.ศ.2551-2554) โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการ ดังนี้
3.1 เพื่อพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ให้มีคุณวุฒิสูง มีความรู้ความสามารถ
ในการสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3.2 เพื่อพัฒนาศักยภาพในด้านวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 
อ่านต่อ>>