ผลการดำเนินงานของโครงการ มีดังนี้

1. คัดเลือกอาจารย์วัฒนา แก้วมณี พนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์ จากภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ให้รับทุนเพื่อเดินทางไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในหลักสูตร “Cotutelle” ที่ GREEN Lab, Université de Lorraine ประเทศฝรั่งเศสเป็น ระยะเวลา 3 ปี โดยจะทำวิจัย ที่ Université de Lorraine ปีละ 6 เดือน และทำวิจัยที่ห้องปฏิบัติการของสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส ปีละ 6 เดือน โดยในปีที่ 1 ได้เดินทาง
ไปศึกษาต่อเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ.2551 สำเร็จการศึกษาปี พ.ศ.2555

2. Prof. Bernard DAVAT, ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ จาก GREEN Lab, Université de Lorraine ได้เดินทางมาเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม–2 กันยายน พ.ศ.2551 เพื่อวางแผนการดำเนินงานโครงการวิจัยร่วมกับที่ปรึกษาร่วม (Co-advisor) ในปี พ.ศ. 2552 ได้คัดเลือกบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้รับทุนเดินทางไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2552 เป็นเวลา 3 ปี จำนวน 2 คน ได้แก่
2.1. นางสาวภานี น้อยยิ่ง อาจารย์ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ให้ไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ Université de Lorraine หรือ Nancy University ประเทศฝรั่งเศส สำเร็จการศึกษาปี พ.ศ.2556
2.2. นายไมตรี กมลรัตนพิสุทธิ์ ผู้ช่วยนักวิจัย ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านแม่พิมพ์ สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกสาขา Tribology Technology ณ Institut National des Sciences Appliquées de Lyon ประเทศฝรั่งเศส

ในปี พ.ศ.2553 ได้คัดเลือกบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้ได้รับทุนเดินทางไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอก จำนวน 2 คน คือ
1. นายธนศักดิ์ นิลสนธิ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ ไปศึกษาต่อ ณ INPG สำเร็จการศึกษาปี พ.ศ. 2557
2. นายพิสุทธิ์ จันทร์ชัยชนะกุล อาจารย์ประจำภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟฟ้า ครุศาสตร์อุตสาหกรรม เดินทางไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ GREEN Labประเทศฝรั่งเศส

4. โครงการ Conservation and Restoration of Heritage: Setting-up of a Scientific Platform (อนุรักษ์และปฏิสังขรณ์
ด้านวัฒนธรรมและโบราณวัตถุ)
สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส เป็นศูนย์ประสานงานร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
และสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย เพื่อรวบรวมเทคนิควิธีการบูรณะ สิ่งก่อสร้างโบราณสถานที่มีอยู่ทั่วประเทศไทย โดยการวิเคราะห์หาส่วนประกอบของโครงสร้างวัสดุ มีส่วนประกอบอะไรเพื่อนำไปสร้างและซ่อมแซมส่วนที่ชำรุดให้มีส่วนประกอบคงเดิมซึ่งได้จัดประชุมในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2550 ร่วมกับผู้แทนจากหน่วยงานที่มีห้องปฏิบัติการ และเครื่องมือที่สถาบันฯไทย-ฝรั่งเศส และกำหนดจัดสัมมนาในเดือนกรกฎาคม 2550 ดังนี้

4.1 วันที่ 16-20 กรกฎาคม 2550 เรื่อง Dating by using Thermoluminescence Method โดยมี Dr. Christell LAHAYE จาก Bordeaux University เป็นวิทยากร ร่วมกับวิทยากรจากกองธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรธรณี และภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4.2 วันที่ 23-26 กรกฎาคม 2550 เรื่อง Dating by using Electron Spin Resonance Spectroscopy Method โดย Prof. Hakim KAROUI
จาก Marseille University ร่วมกับวิทยากรจากฝ่ายวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

5. ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ

5.1 ความร่วมมือกับกลุ่มประเทศในแถบลุ่มแม่น้ำโขงกระทรวงการต่างประเทศโดยสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ได้จัดประชุมร่วมกับผู้แทนรัฐบาลของราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2551 เพื่อดำเนินงานโครงการความร่วมมือระยะ 3 ปี (พ.ศ.2551-2553) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสมรรถนะของวิศวกรและอาจารย์ในระดับต่างๆ ให้กับประเทศดังกล่าว โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมประชุม ได้แก่ Institut National Polytechnique de Toulouse (INP Toulouse), Université de Lorraine, Institute of Technology of Cambodia (ITC), Programme de Formation d’Ingenieurs d’Excellence au Vietnam (PFIEV), French Embassies from Vietnam and Cambodia, Ministry of Foreign Affairs ของฝรั่งเศส, Asian Institute of Technology (AIT) และ Thai-French Innovation Institute (TFII) โดยสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศสจะให้การสนับสนุน และร่วมมือกับสถาบันการศึกษาประเทศฝรั่งเศส ทั้งในด้านบุคลากร และห้องปฏิบัติการเพื่อให้การดำเนินงานของโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้

5.2 ความร่วมมือการดำเนินงานวิจัยกับมหาวิทยาลัยฝรั่งเศส ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 จนถึงปัจจุบัน สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส ได้ดำเนินกิจกรรมด้านการวิจัยในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องกับ Université de Lorraine และได้มีผลงานด้านงานวิจัยที่นำเสนอในวารสารนานาชาติ เช่น IEEE และการนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติตลอดมา โดย Université de Lorraine ได้ให้ทุนแก่ รศ.ดร.ปฏิพัทธ์ ทวนทอง เพื่อเดินทางไปทำวิจัยที่ GREEN Lab, Université de Lorraine รวมทั้งสนับสนุน งบประมาณสำหรับการนำเสนองานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เช่น

5.2.1 ปฏิบัติงานวิจัยระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน 2550-15 มกราคม 2551 ณ GREEN Lab, Université de Lorraine
5.2.2 ปฏิบัติงานวิจัยระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 9 มิถุนายน 2551 ณ GREEN Lab, Université de Lorraine
5.2.3 ค่าลงทะเบียนการนำเสนอบทความวิจัยในงาน 39th IEEE Annual Power Electronics Specialists Conference (PESC08) ระหว่างวันที่ 15-19 มิถุนายน 2551
5.2.4 ปฏิบัติงานวิจัยระหว่างวันที่ 8 เมษายน – 10 พฤษภาคม 2552 ณ GREEN Lab, Université de Lorraine
และยังได้สนับสนุนงบประมาณให้แก่นักวิจัยจาก GREEN Lab และ นักวิจัยจาก RERC ทำวิจัยอย่างต่อเนื่อง

5.3 ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา ภาคอุตสาหกรรมและองค์กรต่างๆ ได้แก่
5.3.1 Université de Lorraine, Groupe de Recherche en Électrotechnique et Électronique de Nancy (GREEN)
5.3.2 Institute for Tropical Technology (ITT), Vietnam Academy of Science and Technology (VAST)
5.3.3 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคดนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
5.3.4 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาโดยวิทยาลัยเทคนิคระยอง
5.3.5 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5.3.6 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
5.3.7 สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม
5.3.8 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
5.3.9 การประปาส่วนภูมิภาค
5.3.10 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
5.3.11 บริษัท ไอเอส อินดัสทรีย์ (ไทยแลนด์) จำกัด
5.3.12 บริษัท ชไนเดอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
5.3.13 บริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จำกัด (มหาชน)
5.3.14 บริษัท ไอ เอ็น เอส ไทย จำกัด
5.3.15 บรษิ ทั วาลีโอ คอมเพรสเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
5.3.16 บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) และ บริษัท TOTAL E&P Thailand

 

 

   

 
 <<ย้อนกลับ