ฝ่ายเทคโนโลยีการกัดกร่อนได้รับความสนับสนุนจากกลุ่ม UGINE และบริษัทThainoxเป็นกลุ่มบริษัทผลิตเหล็กสเตนเลสรายใหญ่ของประเทศฝรั่งเศสและประเทศไทยในการจัดตั้งห้องปฏิบัติการเพื่อพัฒนางานวิจัยสาขาการกัดกร่อนโดยวิธีเทคนิคเคมีไฟฟ้าและได้สนับสนุนทุนฝึกอบรมบุคลากรทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาโดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยฝรั่งเศสได้แก่Institut National Polytechnique de Toulouse (INP Toulouse) และInstitut National Polytechnique de Grenoble (INP Grenoble) ปี 2549 ได้ลงนามความร่วมมือกับบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัด (มหาชน) และบริษัทTOTAL E&P Thailand เพื่อจัดตั้งห้องปฏิบัติการทดสอบสารยับยั้งการกัดกร่อน (Inhibitor) ซึ่งเป็นแห่งแรกของประเทศไทยเพื่อให้บริการการทดสอบสารยับยั้งการกัดกร่อนที่ใช้ในอุตสาหกรรมน้ำมันและแก๊สธรรมชาติและยังเป็นห้องปฏิบัติการที่สามารถรองรับการทำวิจัยขั้นสูงทางด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องนอกจากนี้ฝ่ายเทคโนโลยีการกัดกร่อนยังมีความเชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์และตรวจสอบปัญหาการกัดกร่อนโดยมีผลงานการให้คำปรึกษาและการฝึกอบรมแก่หน่วยงานภายนอกและภายในอย่างสม่ำเสมอและลงนามความร่วมมือกับ Institute for Tropical Technology (ITT) เวียดนามในการดำเนินการวิจัยร่วมกัน