ฝ่ายเทคโนโลยีไฟฟ้าและพลังงานได้รับการสนับสนุนจากÉlectricité de France (EDF) และบริษัทEcodimeเพื่อจัดตั้งห้องปฏิบัติการจำลอง Power Station ชุดทดลองระบบขับเคลื่อนมอเตอร์อุตสาหกรรมสำหรับการฝึกอบรมและการเรียนการสอนและวิจัยให้กับนักศึกษาและนักอุตสาหกรรม ฝ่ายฯมีความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยฝรั่งเศสได้แก่Université de Lorraine, L’Écolenationalesupérieured’électricité et de mécanique (ENSEM), Groupe de Recherche en Électrotechnique et Électronique de Nancy ( Laboratoire GREEN)เพื่อจัดตั้งห้องปฏิบัติการวิจัยทางด้านพลังงานในการทำวิจัยด้านพลังงานทางเลือกการอนุรักษ์พลังงานมีผลงานวิจัยที่ได้รับการพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการนานาชาติและนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ฝ่ายฯให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงานให้กับภาคอุตสาหกรรมเพื่อแก้ปัญหาระบบขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้าต่างๆวิเคราะห์และแก้ไขปัจจัยของการสูญเสียพลังงานมาตรการควบคุมและอนุรักษ์การใช้พลังงานมาตรการประหยัดพลังงานนอกจากนี้ยังได้ร่วมมือกับบริษัท ชไนเดอร์ (ไทยแลนด์) จำกัดจัดฝึกอบรมหลักสูตรการออกแบบและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา