สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศสเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลฝรั่งเศสเพื่อเป็นหน่วยงานที่ช่วยสนับสนุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือในการพัฒนาเทคโนโลยีในกระบวนการผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้กับวงการอุตสาหกรรมของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นซึ่งประเทศฝรั่งเศสจะได้รับผลตอบแทนในการลงทุนระยะยาวในด้านการเผยแพร่เทคโนโลยีสมัยใหม่สู่สถานศึกษาและสถานประกอบการในประเทศที่กำลังพัฒนาและเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศเกี่ยวกับความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือและความช่วยเหลือที่ผู้แทนของรัฐบาลทั้งสองประเทศได้ลงนามในข้อตกลงไว้จำนวน 3 ฉบับคือ

ฉบับที่ 1 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคมพ.ศ. 2534 ที่กรุงเทพฯระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของประเทศไทยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของประเทศฝรั่งเศสตามโครงการให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาเศรษฐกิจแบบให้เปล่าต่อประเทศไทยโดยผ่านทางกรมวิเทศสหการและ Credit National ของฝรั่งเศส

ฉบับที่ 2 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคมพ.ศ. 2534 ที่กรุงปารีสและเมื่อวันที่ 3 มกราคมพ.ศ. 2535 ที่กรุงเทพฯระหว่างผู้แทนของรัฐบาลทั้งสองประเทศซึ่งเป็นการลงนามในข้อตกลงการดำเนินงาน (Implementation Agreement)

ฉบับที่ 3 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคมพ.ศ. 2534 ที่กรุงปารีสระหว่างสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือและสภาอุตสาหกรรมฝรั่งเศสเพื่อจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส

ในระยะ 3 ปีแรกรัฐบาลฝรั่งเศสโดยความร่วมมือของL’AIR LIQUIDE Group, Federation of French Mechanical
Industries และ  France DIDAC จะให้การสนับสนุนโครงการนี้รวมเป็นมูลค่าประมาณ 140 ล้านบาทประกอบด้วยเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ 3 กลุ่มคือ Welding, Automation of Production และ Simulation ในด้าน Energy Aeronautics   Electronics และ Computers ให้กับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือรวมทั้งให้ทุนดูงานแก่คณาจารย์จำนวน 68 ทุนโดยแบ่งเป็นทุนการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิศวกรรมการบินและอวกาศ 6 ทุนทุนฝึกอบรมระยะสั้น 50 ทุนแยกเป็นสาขาเครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ 12 ทุนสาขาอุตสาหกรรมงานเชื่อมและทดสอบวัสดุ18 ทุนสาขาไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ 20 ทุนทุนดูงานสำหรับผู้บริหาร 12 ทุนในข้อตกลงนี้รัฐบาลไทยจะต้องจัดสรรบุคลากรสนับสนุนโครงการจัดสรรงบประมาณดำเนินการและจัดสรรเงินงบประมาณ 34 ล้านบาทเพื่อก่อสร้างอาคารปฏิบัติการสูง 8 ชั้นมีพื้นที่ใช้สอย 3,200 ตารางเมตรโดยเรียกว่าอาคารศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส

         

 <<ย้อนกลับ    อ่านต่อ>>