ปี พ.ศ. 2553 - เปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและกาสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศสได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงวางศิลาฤกษ์อาคารสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศสเมื่อวันที่ 2 ตุลาคมพ.ศ. 2533 และเมื่อวันที่ 5 มิถุนายนพ.ศ.2535 ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารพร้อมทั้งทอดพระเนตรนิทรรศการเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ทันสมัยของบริษัทต่างๆของฝรั่งเศสที่รัฐบาลฝรั่งเศสมอบให้ตาม

โครงการความร่วมมือทางวิชาการและเมื่อวันศุกร์ที่ 22 ตุลาคมพ.ศ. 2553 ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดนิทรรศการทางวิชาการเทคโนโลยีไทยและฝรั่งเศสเนื่องในโอกาส 20 ปีแห่งการก่อตั้งสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศสและทอดพระเนตรนิทรรศการผลงานทางวิชาการณสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

วันที่ 26 ธันวาคมพ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือพ.ศ. 2550ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 124

ตอนที่ 98กและสภามหาวิทยาลัยได้มีประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือว่าด้วยการจัดตั้งส่วนงานใน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือพ.ศ. 2551 วันที่ 13 กุมภาพันธ์พ.ศ.2551 ข้อ 4 ให้มีการจัดตั้งคณะวิทยาลัยสถาบันสำนักดังนั้น“ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส”จึงได้รับการจัดตั้งป็นส่วนงานระดับคณะในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

โดยมีชื่อว่า“สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส”และประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 125 ตอนพิเศษ 68งหน้า 21 เมื่อวันที่ 4 เมษายนพ.ศ. 2551 รศึกษา (5 ปี)


         

 <<ย้อนกลับ    อ่านต่อ>>