1. เรื่อง ชิ้นงานเชื่อมสำหรับตรวจสอบด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง

        

สิ่งประดิษฐ์ ชิ้นงานเชื่อมสำหรับตรวจสอบด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง อ้างอิงหมายเลขคำขออนุสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 1503000426 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2558 สิ่งประดิษฐ์ที่สร้างขึ้นนี้ใช้สำหรับการฝึกปฏิบัติการตรวจสอบแนวเชื่อมของหลักสูตรการตรวจสอบโดยใช้คลื่นเสียงความถี่สูง ระดับ 1ของฝ่ายเทคโนโลยีงานเชื่อม สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส จุดมุ่งหมายของการประดิษฐ์ คือ สร้างชิ้นงานเชื่อมที่สามารถกำหนดความยาวและตำแหน่งที่แน่นอนได้ใกล้เคียงกับขนาดจุดบกพร่องแบบขาดการหลอมละลายที่เกิดขึ้นจริง และมองเห็นตำแหน่งของจุดบกพร่องจากชิ้นงานตัดขวางได้โดยตรง นอกจากนี้ชิ้นงานจะมีน้ำหนักเบา สะดวกต่อการจัดเก็บ เคลื่อนย้ายและขนส่ง ผลงานโดยนายสมศักดิ์ ปามึก วิศวกร ฝ่ายเทคโนโลยีงานเชื่อม พนักงานมหาวิทยาลัย

2. เรื่อง ชิ้นงานท่อพลาสติกสำหรับตรวจสอบงานเชื่อมด้วยสายตาชิ้นงานพลาสติกสำหรับตรวจสอบสอบงานเชื่อมด้วยสายตา เป็นชิ้นงานสำหรับฝึกปฏิบัติการตรวจสอบแนวเชื่อมในหลักสูตรการตรวจสอบด้วยสายตาในระดับ 1 เพื่อช่วยให้ผู้สอนอธิบายลักษณะจุดบกพร่องที่ผิวหน้า จากชิ้นงานพลาสติก ที่ลอกแบบจากชิ้นงานต้นแบบ ให้กับผู้เรียนทุกคนในคราวเดียวกันได้ เนื่องจากสามารถสร้างชิ้นงานจำนวนมากได้ตามต้องการ ทั้งนี้สิ่งประดิษฐ์สามารถผลิตเป็นชิ้นงานมาตรฐานสำหรับการสอนภาคปฏิบัติในหลักสูตร การตรวจสอบด้วยสายตาระดับ 1 โดย นายสมศักดิ์ ปามึก วิศวกร ฝ่ายเทคโนโลยีงานเชื่อม

3. เรื่อง แผ่นตรวจเช็คทิศทางสนามแม่เหล็กโดยสรุปแผ่นตรวจเช็คทิศทางของสนามแม่เหล็กเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกปฏิบัติการตรวจสอบแนวเชื่อมในหลักสูตรการตรวจสอบด้วยอนุภาคแม่เหล็กในระดับ 1 โดยใช้แผ่นตรวจเช็คทิศทางของสนามแม่เหล็กเช็คความแรงของสนามแม่เหล็กและทิศทางการวางตัวของจุดบกพร่องกับเส้นแรงแม่เหล็ก ก่อนการปฏิบัติการตรวจสอบด้วยอนุภาคแม่เหล็ก ทั้งนี้สิ่งประดิษฐ์สามารถผลิตเป็นแผ่นตรวจเช็คทิศทางของสนามแม่เหล็กที่ใช้ในห้องปฏิบัติการตรวจสอบด้วยอนุภาคแม่เหล็ก โดย นายศุภชัย ทรงศักดิ์นาคิน และ นายสมศักดิ์ ปามึก

4. เรื่อง แผ่นตรวจสอบความไวของน้ำยาแทรกซึมโดยสรุปแผ่นทดสอบความไวของน้ำยาแทรกซึมเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกปฏิบัติการตรวจสอบแนวเชื่อมในหลักสูตรการตรวจสอบด้วยสารแทรกซึมในระดับ1โดยใช้แผ่นทดสอบความไวของน้ำยาแทรกซึม ตรวจเช็คสภาพของน้ำยาแทรกซึมกับรอยแตกที่ทราบขนาดเพื่อยืนยันความใช้ได้ของน้ำยาก่อนการปฏิบัติการตรวจสอบด้วยสารแทรกซึม ทั้งนี้สิ่งประดิษฐ์สามารถผลิตเป็นแผ่นทดสอบความไวของน้ำยาแทรกซึม ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการตรวจสอบด้วยสารแทรกซึมโดย นายสุรเชษฐ์ แก้วงาม และ นายสมศักดิ์ ปามึก

 

 <<กลับหน้าวิจัยหลัก