1. ผลงานวิจัยได้รับรางวัลบทความวิจัยดีเด่น (Outstanding Paper Award) ลำดับที่ 3 (3rd PRIZE)

        

ผลงานวิจัย เรื่อง Model Based Control of Modified Four-Phase Interleaved Boost Converter for Fuel Cell Power Source for Mobile Based Statio ของสถาบันฯไทย-ฝรั่งเศส โดยศูนย์วิจัยพลังงานทดแทน ฝ่ายวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้รับรางวัลบทความวิจัยดีเด่น (Outstanding Paper Award) ลำดับที่ 3 (3rd PRIZE) จากบทความวิจัยทั้งหมด 247 บทความ ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ IEEE 37th International Telecommunications Energy Conference ณ เมือง Osaka ประเทศญี่ปุ่นที่จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 18 - 22 ตุลาคม 2558 ซึ่งบทความวิจัยดังกล่าวได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอแบบบรรยายในวันที่ 20 ตุลาคม 2558 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ปฏิพัทธ์ ทวนทองหัวหน้าศูนย์วิจัยพลังงานทดแทน เป็นตัวแทนนำเสนอบทความวิจัย โดยชื่อผู้แต่งประกอบด้วย นายพงษ์ศิริ มุ่งพร วิศวกร สถาบันฯไทย-ฝรั่งเศส, อาจารย์ณิชมน พูนน้อย อาจารย์ ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ., นายสุวัจน์ สิกบุตร วิศวกรไฟฟ้า สถาบันฯไทย-ฝรั่งเศส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยนรินทร์ อัครวโรดม, รศ.ดร.ปฏิพัทธิ์ ทวนทอง หัวหน้าศูนย์วิจัยพลังงานทดแทน, Nicu Bison, จาก University of Pitesti, Romania, Melika Hinaje, Serge Pierfederici and Bernard Davat จาก Université de Lorraine, France

2. นำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 6th International Conference on Fundamentals and Development of Fuel Cells ประเทศฝรั่งเศส

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา แก้วมณี  รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส เดินทางไปนำเสนอบทความวิจัยผลงานวิจัยเรื่อง Flatness Based Control for a Hybrid Fuel Cell/Battery PortablePower  Source ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 6th International Conference on Fundamentals and Development of Fuel Cells ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 3-5  กุมภาพันธ์ 2558 งานวิจัยนี้นำเสนอการสร้างแหล่งจ่ายกำลังไฟฟ้าแบบเคลื่อนย้ายได้โดยการผสมผสานระหว่างเซลล์เชื้อเพลิงและแบตเตอรี่เป็นหัวข้อวิจัยที่น่าสนใจเพราะแหล่งจ่ายกำลังไฟฟ้าดังกล่าวจะรวมเอาข้อดีด้านความหนาแน่นเชิงพลังงานของเซลล์เชื้อเพลิงและความหนาแน่นเชิงกำลังของแบตเตอรี่ไว้ในแหล่งจ่ายเดียวกัน แม้ว่าเทคนิคการผสมผสานนี้จะไม่ใช่เรื่องใหม่แต่พฤติกรรมการตอบสนองของแหล่งจ่ายกำลังไฟฟ้าที่สร้างขึ้นจะดีหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับเทคนิคการควบคุมซึ่งทำหน้าที่จัดการการไหลของพลังงานจากเซลล์เชื้อเพลิงและจากแบตเตอรี่ไปที่ภาระทางไฟฟ้าที่นำมาต่อ รวมถึงการชาร์จของแบตเตอรี่ขณะที่ไม่มีภาระทางไฟฟ้าต่อเข้ากับแหล่งจ่าย  งานวิจัยนี้เป็นการนำเสนอการใช้เทคนิคการควบคุมแบบ flatness based ในการจัดการการไหลของพลังงานในระบบ ผลการทดลองพบว่าเทคนิคการควบคุมสามารถนำไปใช้กับแหล่งจ่ายแบบเคลื่อนย้ายได้ที่สร้างขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

         

 <<กลับหน้าวิจัยหลัก    อ่านต่อ>>