รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้

1. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2558

แผนการจัดการความรู้ สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส

1. แผนการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2558
2. แผนการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2557
3. แผนการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2556

องค์ความรู้ สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยี ไทย-ฝรั่งเศส ปี 2558

1. Electropolishing systems and all stainless steel surface finishing
2. ทบทวนขั้นตอนการจัดซื้อ/จัดจ้างพัสดุ
3. การสร้างสัญญาณพัลส์วิดธ์มอดูเลชั่นด้วย dSPACE
4. วิธีการดูสถานะการทางานของระบบควบคุมพีแอลซี
5. วิธีตรวจเช็คเครื่องจักรที่ปัญหาเบื้องต้นในกรณีควบคุมด้วยพีแอลซี แบบรวดเร็ว
6. การถ่ายบัตรประชาชนโดยใช้เครื่องถ่ายเอกสาร FUJI XEROX รุ่น Document-III 3007
7. การล้างทำความมสะอาดเครื่องปรับอากาศ
8. การควบคุมห้องปฏิบัติการถ่ายภาพด้วยรังสีX-Ray
9. การแก้ปัญหาflash drive ไม่สามารถเปิดไฟล์ได้; กรณีไฟล์ใน flash drive เสีย
10. การแก้ปัญหาการแตกร้าวในงานเชื่อม (Cold crack or Hydrogen Crack)
11. การแก้ปัญหา Avira Antivirus พบ โทรจัน TR/Dorpper.GEN ในโปรแกรม @cafe solution counter
12. การออกงบทดลองโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบบัญชี 3 มิติ
13. การชงกาแฟด้วยเครื่องอัตโนมัติ DeLonghi
14. เครื่องมือบริหารหัวใจสำหรับวัยกลางคน
15. วิธีการบูตโปรแกรมผ่าน CF Card เมื่อหน้าจอสัมผัส (Touch Screen) ติดรหัสผ่าน
16. วิธีการเตรียมชิ้นงานแบบใช้เรซิ่น
17. การซ่อมสายสัญญาณ Ref
18. ความพร้อมของเครื่องมือก่อนเริ่มทำการทดสอบโดยใช้ Dummy cell
19. การเก็บรักษาถังก๊าซอย่างเหมาะสม

KM สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยี ไทย-ฝรั่งเศส ปี 2557

เทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ
การสร้างเซลล์ทดสอบการกัดกร่อนเพื่อตรวจสอบการกัดกร่อนท่อโลหะในสภาวะเสมือนจริง
ความผิดพลาดในการแปลผลทดสอบทางโลหะวิทยาจากการเตรียมชิ้นงานที่ไม่เหมาะสม
How to Set IP on Zelio
งานติดตั้ง License โปรแกรม Arena Standard Edition เวอร์ชั่น 6
การแก้ปัญหาลมในสายหมึกปริ้นเตอร์แบบแทงค์ ; กรณีหมึกในแทงค์ลดต่่ากว่าครึ่งแทงค์
การบำรุงรักษาเครื่องมือช่างประเภทอุปกรณ์ไฟฟ้า
การจัดระยะบรรทัดระหว่างย่อหน้าของบันทึกข้อความด้วย Microsoft Word 2010
การแก้ไขปัญหาสายเชื่อม Mig/Mag ใช้งานไม่ได้
การซ่อมเครื่องกำจัดฝุ่นด้วยระบบอิเล็ดโตรสแตติก สำหรับโต๊ะเชื่อม
การเตรียมขั้วไฟฟ้าอ้างอิงชนิดคาโลเมลอิ่มตัวในการทดสอบทางเคมีไฟฟ้า
การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติราชการต่างประเทศ
การรับส่งเอกสาร
เทคนิคการขัดชิ้นงาน
เทคนิคการจัดซื้อที่ถูกต้อง
มารยาทในการใช้ลิฟท์
วิธีการเตรียมชิ้งานทดสอบฝากระป๋องบรรจุอาหาร
วิธีการเตรียมชิ้นงานทดสอบฝากระป๋องบรรจุอาหาร

องค์ความรู้ สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยี ไทย-ฝรั่งเศส ปี 2556

การตั้งค่าพารามิเตอร์สาหรับตรวจการกัดกร่อนของโลหะแบบไม่ทาลายด้วยเทคนิค Corrosimetry
วงจรแปลงผันเหลื่อมเฟสแบบบูสต์ขนานกัน 2 เฟส สาหรับพลังงานทดแทนควบคุมแบบไม่เป็นเชิงเส้น
เทคนิคการเจียระไนแท่งทังสเตนให้เหมาะสมสาหรับการต่อขั้ว DCEN และ AC
ทักษะและเคล็ด (ไม่) ลับในการเรียนภาษาอังกฤษให้ได้ผลดี 
เทคนิคการเขียนบทความวิจัย
เทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ
 
       

 

เรียนรู้เรื่อง Asean

 

   
       

 

วันสำคัญทางศาสนาพุทธ

 

 

วันลอยกระทง