1.หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางต่างประเทศ

2.หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมสัมมนา

3. หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมสัมมนา(ฉบับที่2)

4.หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมสัมมนา(ฉบับที่ 3)

5.หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมสัมมนา(ฉบับที่ 3)(2)

6.หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมสัมมนา

7.หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมนาคุณวิทยากร

8.ระเบียบฯว่าด้วยเงินยืมทดรองจ่ายและเงินยืมทุนหมุนเวียน พ.ศ.2555

9.หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางในประเทศ( ฉบับที่ 2)