ฝ่ายมาตรวิทยาเชิงกล ได้ดำเนินการจัดตั้งห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือวัดทางกลขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลฝรั่งเศสผ่านทางสภาอุตสาหกรรมเครื่องกล (Federation of Mechanical Industries, FIM) และหน่วยมาตรวิทยาของศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจักรกล (Centre Techniqu des Industries Mechanique, CETIM) ของประเทศฝรั่งเศส ปัจจุบันให้บริการการทดสอบ และสอบเทียบเครื่องมือวัดให้กับภาคอุตสาหกรรม เช่น การวัดความหยาบผิวทั้งแบบ Contact และ Non contactการวัดความตรงความกลมของเพลาการสอบเทียบเกจวัดความดัน