ข่าวประชาสัมพันธ์

10 กุมภาพันธ์ 2559

สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศสมีผลงานวิจัยที่ได้รับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร เลขที่ 10280 เรื่อง ชิ้นงานเชื่อมสำหรับตรวจสอบด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง

สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้มีผลงานวิจัยที่ได้รับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร เลขที่ 10280 เรื่อง ชิ้นงานเชื่อมสำหรับตรวจสอบด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง สาขา เทคโนโลยีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบแบบไม่ทำลายสภาพ (Non Destructive Testing ) วิธีการตรวจสอบโดยใช้คลื่นเสียงความถี่สูง (Ultrasonic Testing) ผลงานโดย นายสมศักดิ์ ปามึก  วิศวกร ฝ่ายเทคโนโลยีงานเชื่อม พนักงานมหาวิทยาลัย สิ่งประดิษฐ์ที่สร้างขึ้นนี้ใช้สำหรับการฝึกปฏิบัติการตรวจสอบแนวเชื่อมของหลักสูตรการตรวจสอบโดยใช้คลื่นเสียงความถี่สูง ระดับ 1 ของฝ่ายเทคโนโลยีงานเชื่อม สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส จุดมุ่งหมายของการประดิษฐ์ คือ สร้างชิ้นงานเชื่อมที่สามารถกำหนดความยาวและตำแหน่งที่แน่นอนได้ใกล้เคียงกับขนาดจุดบกพร่องแบบขาดการหลอมละลายที่เกิดขึ้นจริง และมองเห็นตำแหน่งของจุดบกพร่องจากชิ้นงานตัดขวางได้โดยตรง นอกจากนี้ชิ้นงานจะมีน้ำหนักเบา สะดวกต่อการจัดเก็บ เคลื่อนย้ายและขนส่ง

สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศสมีผลงานวิจัยที่ได้รับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร เลขที่ 10280 เรื่อง ชิ้นงานเชื่อมสำหรับตรวจสอบด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง

กลับหน้าข่าวหลัก