ข่าวประชาสัมพันธ์

29 กุมภาพันธ์ 2559

ผลงานวิจัยได้รับรางวัลบทความวิจัยดีเด่น (Outstanding Paper Award) ลำดับที่ 3 (3rd PRIZE)

ผลงานวิจัย เรื่อง Model Based Control of Modified Four-Phase Interleaved Boost Converter for Fuel Cell Power Source for Mobile Based Statio ของสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส โดยศูนย์วิจัยพลังงานทดแทน ฝ่ายวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้รับรางวัลบทความวิจัยดีเด่น (Outstanding Paper Award) ลำดับที่ 3 (3rd PRIZE) จากบทความวิจัยทั้งหมด 247 บทความ ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ IEEE 37th International Telecommunications Energy Conference ณ เมือง Osaka ประเทศญี่ปุ่นที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 ถึง 22 ตุลาคม 2558  ซึ่งบทความวิจัยดังกล่าวได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอแบบบรรยายในวันที่ 20 ตุลาคม 2558 โดยมี รองศาสตรจารย์ ดร.ปฏิพัทธ์ ทวนทอง หัวหน้าศูนย์วิจัยพลังงานทดแทน เป็นตัวแทนนำเสนอบทความวิจัย โดยชื่อผู้แต่งประกอบด้วย นายพงษ์ศิริ มุ่งพร วิศวกร สถาบันฯไทย-เศส, อาจารย์ณิชมน พูนน้อย อาจารย์ ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ., นายสุวัจน์ สิกบุตร วิศวกรไฟฟ้า สถาบันฯไทย-ฝรั่งเศส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยนรินทร์ อัครวโรดม, รศ.ดร.ปฏิพัทธิ์ ทวนทอง หัวหน้าศูนย์วิจัยพลังงานทดแทน, Nicu Bison, Melika Hinaje, Serge Pierfederici and Bernard Davat

ผลงานวิจัยได้รับรางวัลบทความวิจัยดีเด่น (Outstanding Paper Award) ลำดับที่ 3 (3rd PRIZE)

กลับหน้าข่าวหลัก