ข่าวสมัครงาน

4 มีนาคม 2559

ก.พ. จะเปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2559 ทางอินเทอร์เน็ต

ด้วยสำนักงาน ก.พ. จะเปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2559 ทางอินเทอร์เน็ต โดยรับสมัครจากผู้สำเร็จการศึกษา หรือผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2559 ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) ปริญญาตรี ปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิดังกล่าวข้างต้นที่ ก.. รับรอง

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเจากประกาศรับสมัครสอบได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์  http://job3.ocsc.go.th หรือ http://job.ocsc.go.th

 

รายละเอียดตามไฟล์แนบด้านล่าง

ก.พ. จะเปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2559 ทางอินเทอร์เน็ต

กลับหน้าข่าวหลัก