ข่าวฝึกอบรม

8 มีนาคม 2559

จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนคู่มือปฏิบัติงาน

สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส  จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนคู่มือปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากรที่ต้องการเลื่อนตำแหน่งให้สูงขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรระดับปฏิบัติงานและระดับปฏิบัติการมีความเข้าใจกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรระดับปฏิบัติงานและระดับปฏิบัติการสามารถพัฒนาผลงานทางวิชาการได้ ในโอกาสนี้ได้เชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรือโท ดร.ทวีศักดิ์ รูปสิงห์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มาเป็นวิทยากร บรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้  ในวันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2559 ณ ห้องอบรม 703 ชั้น อาคารสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส เวลา 9.00-16.00 น.

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวธนพร สมมัจฉา งานบุคลากร สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส 2502

จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนคู่มือปฏิบัติงาน

กลับหน้าข่าวหลัก