ข่าวกิจกรรมสถาบันฯ

14 มีนาคม 2559

สถาบันฯจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเขียนคู่มือปฏิบัติงาน

สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนคู่มือปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากรที่ต้องการเลื่อนตำแหน่งให้สูงขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรระดับปฏิบัติงานและระดับปฏิบัติการมีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรในระดับปฏิบัติงานหรือปฏิบัติการสามารถพัฒนาผลงานทางวิชาการได้ ในโอกาสนี้ได้เชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรือโท ดร.ทวีศักดิ์ รูปสิงห์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2559 ณ ห้องอบรม 702 อาคารสถาบันฯไทย-ฝรั่งเศส เวลา 9.00-16.00 น.

สถาบันฯจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเขียนคู่มือปฏิบัติงาน

กลับหน้าข่าวหลัก