ข่าวทุน/วิจัย

21 เมษายน 2559

ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย โครงการนวัตกรรม ประจำปี2559

ด้วยการประปานครหลวง ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงมหาดไทย มีความประสงค์เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย โครงการนวัตกรรมของ กปน. เพื่อให้การสนับสนุนประจำปี 2559 โดยมีกรอบงานวิจัย งานนวัตกรรมและแนวทางปฏิบัติ สามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้ที่เว็บไซต์สถาบันพัฒนาวิชาการประปา (http://academy.mwa.co.th) หรือเว็บไซต์ของการประปานครหลวง (www.mwa.co.th) หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อกองนวัตกรรมและพัฒนา สถาบันพัฒนาวิชาการประปา หมายเลขโทรศัพท์ 02-504-0123 ต่อ 1671-1675

ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย โครงการนวัตกรรม ประจำปี2559

กลับหน้าข่าวหลัก