ข่าวกิจกรรมสถาบันฯ

21 เมษายน 2559

บรรยายด้วยภาพ โครงการกิจกรรมวันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 2 (KM Sharing Day)

เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการจัดการความรู้เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรณ์แห่งการเรียนรู้ สถาบันฯไทย-ฝรั่งเศส จึงได้ดำเนินการจัดโครงการกิจกรรมวันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 2 (KM Sharing Day) ขึ้น เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 ห้อง703 อาคารสถาบันฯไทย-ฝรั่งเศส เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการความรู้ และสนับสนุนให้บุคลากรมีวัฒนธรรมในการรวบรวมค้นคว้าแลกเปลี่ยนความรู้มาขยายผลสู่การปฏิบัติเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของงานและสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับงานที่ปฏิบัติได้

บรรยายด้วยภาพ โครงการกิจกรรมวันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 2 (KM Sharing Day)

กลับหน้าข่าวหลัก