ข่าวฝึกอบรม

25 เมษายน 2559

สถาบันฯจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ISO 9001:2015;Requirements&Internal Quality Audit"

สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรังเศส กำหนดจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ข้อกำหนดและการตรวจติดตามคุณภาพภายใน ISO 9001:2015 (ISO 9001 : 2008 ; Requirement & Internal Quality Audit) ให้แก่บุคลากรของสถาบันฯ ไทย-ฝรั่งเศส ในวันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2559 ระหว่างเวลา 09.00-17.00 น. ณ ห้องอบรม 703 ชั้น 7

สถาบันฯจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ISO 9001:2015;Requirements&Internal Quality Audit"

กลับหน้าข่าวหลัก