ข่าวกิจกรรมสถาบันฯ

11 พฤษภาคม 2559

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ISO 9001:2015; Requirements&Internal Quality Audit"

สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ข้อกำหนดและการตรวจติดตามคุณภาพภายใน ISO 9001:2015 (ISO 9001 : 2008 ; Requirement & Internal Quality Audit) ให้แก่บุคลากรของสถาบันฯ ไทย-ฝรั่งเศส จำนวณ 40 คน โดย ผศ.ดร. พนาฤทธิ์ เศรษฐกุล คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และ QMR เป็นประธานกล่าวเปิดอบรม ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก นายณัฐเมศร์ ยอดนันทพัฒน์ ผู้ตรวจประเมินระบบคุณภาพ และวิทยากร บริษัท ยูไนเต็ด รีจิสตร้า ออฟ ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เมื่อวันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2559 ระหว่างเวลา 09.00-17.00 น. ณ ห้องอบรม 703 ชั้น 7 อาคารสถาบันฯไทย-ฝรั่งเศส

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ISO 9001:2015; Requirements&Internal Quality Audit"

กลับหน้าข่าวหลัก