ข่าวประชาสัมพันธ์

14 กันยายน 2559

สถาบัน เปิดให้บริการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ1

สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดให้บริการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ตามประกาศของกระทรวงแรงงาน โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖ และ ๗ (๒) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๗ กำหนดให้สาขาอาชีพที่อาจจะเป็นอันตรายต่อสาธารณะต้องมีการสอบเพื่อขอใบอนุญาตในการประกอบอาชีพ ดังนั้นผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพเป็นช่างไฟฟ้าต้องเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติเพื่อเป็นการทดสอบความรู้ ความสามารถ และทัศนคติในการทำงานให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กระทรวงแรงงานกำหนด ซึ่งผู้ที่ผ่านการทดสอบจะได้รับหนังสือรับรองในการประกอบอาชีพเป็นช่างไฟฟ้า ซึ่งออกโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณจามิกร โทร 089-777-9456, คุณวรนุช โทร 061-586-6270

แฟกซ์ 02-586-9014, E-mail : jmt@kmutnb.ac.th และ woranucha@kmutnb.ac.th

Website : tfii.kmutnb.ac.th, Facebook : สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส

 

 

 

สถาบัน เปิดให้บริการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ1

กลับหน้าข่าวหลัก