ข่าวประชาสัมพันธ์

5 พฤษภาคม 2560

บรรยายด้วยภาพ"Innovative Startup@KMUTNB"

สถาบันฯไทย-ฝรั่งเศส ได้ดำเนินการจัดทำโครงการกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ"Innovative Startup@KMUTNB" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดระบบนิเวศส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup Ecosystem) ขึ้นในสถาบันการศึกษา และเพื่อสร้างความร่วมมือ 4 ฝ่าย ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษาและประชาคมวิสาหกิจเริ่มต้นโดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการกิจกรรมดังกล่าว ร่วมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา แก้วมณี ผู้อำนวยการสถาบันฯไทย-ฝรั่งเศส กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการกิจกรรมในครั้งนี้ ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.สุทัศน์ รงรอง ผู้ก่อตั้งบริษัท ดูอินไทย จำกัด ดร.ชาญวิทย์ ตรีเดช กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคุณณครินทร์ เลิศนามวงศ์ CEO/Co-Founder of Innovation Plus เป็นวิทยากรในบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 500 คน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2560 ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มจพ.

บรรยายด้วยภาพ"Innovative Startup@KMUTNB"

กลับหน้าข่าวหลัก