ข่าวประชาสัมพันธ์

21 มิถุนายน 2560

โครงการกิจกรรมวันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 3 (KM Sharing Day 2017)

เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการจัดการความรู้เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรณ์แห่งการเรียนรู้ สถาบันฯไทย-ฝรั่งเศส จึงได้ดำเนินการจัดโครงการกิจกรรมวันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 3 (KM Sharing Day 2107) ขึ้น ในวันที่ 16 มิถุนายน 2560 ณ ห้อง 703 อาคารสถาบันฯไทย-ฝรั่งเศส เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการความรู้ และสนับสนุนให้บุคลากรมีวัฒนธรรมในการรวบรวม ค้นคว้าแลกเปลี่ยนความรู้มาขยายผลสู่การปฏิบัติเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของงานและสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับงานที่ปฏิบัติได้

โครงการกิจกรรมวันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 3 (KM Sharing Day 2017)

กลับหน้าข่าวหลัก