ข่าวประชาสัมพันธ์

7 พฤศจิกายน 2560

พิธีปิดและมอบวุฒิหลักสูตร“การประยุกต์ใช้งาน PLC ขั้นสูง ในงานควบคุมอัติโนมัติในอุตสาหกรรม”

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 มีพิธีปิดและมอบวุฒิบัตรหลังเสร็จสิ้นการอบรมหลักสูตร “การประยุกต์ใช้งาน PLC ขั้นสูง ในงานควบคุมอัติโนมัติในอุตสาหกรรม” (Advanced PLC applications in automation control) ซึ่งจัดให้กับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา จำนวน 12 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถออกแบบและโปรแกรมควบคุม PLC ที่มีความซับซ้อนได้ สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ในงานควบคุมให้ทำงานร่วมกันได้ และสามารถประยุกต์ใช้งาน PLC ในงานควบคุมอัตโมติที่มีความซับซ้อนได้ ซึ่งตอบสนองวัตถุประสงค์ของสถาบันในการให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานภายนอก โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา แก้วมณี ผู้อำนวยการ เป็นผู้มอบวุฒิบัตร และกล่าวปิดอบรมดังกล่าว ณ ห้องฝึกอบรมฝ่ายระบบการผลิตอัตโนมัติ 402 ชั้น 4 อาคารสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส

พิธีปิดและมอบวุฒิหลักสูตร“การประยุกต์ใช้งาน PLC ขั้นสูง ในงานควบคุมอัติโนมัติในอุตสาหกรรม”

กลับหน้าข่าวหลัก