ข่าวประชาสัมพันธ์

12 มิถุนายน 2561

โครงการกิจกรรมวันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560

สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส ได้ให้ความสำคัญของการจัดการความรู้ในองค์กร โดยได้มีการจัดโครงการกิจกรรมวันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ขึ้นเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และสร้างความเข้าใจในด้านการจัดการความรู้ในองค์กร การนำผลสำเร็จของการดำเนินการมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้เป็นส่วนหนึงของกระบวนงานให้เกิดประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

โครงการกิจกรรมวันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560

กลับหน้าข่าวหลัก