ข่าวประชาสัมพันธ์

12 มิถุนายน 2561

ผลการประกวดองค์ความรู้ของบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2560

ผลการประกวดองค์ความรู้ของบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2560 ได้แก่

1. รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ องค์ความรู้เรื่อง "การเตรียมสารเคมี KSCN 0.1M" โดยนายอดิศร ระดิ่งหิน สังกัดฝ่ายเทคโนโลยีการกัดกร่อน เป็นองค์ความรู้เฉพาะทางด้านการผสมสารเคมีอย่างถูกวิธี สำหรับผู้ที่ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการที่ต้องใช้สารเคมีซึ่งองค์ความรู้นี้ทำให้ผู้ที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องได้รู้วิธีการรักษาความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมีและความปลอดภัยในห้องปฏิบัติงาน โดยองค์ความรู้นี้ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดโครงการกิจกรรมวันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 4 (KM Sharing Day) ซึ่งจัดโดยสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ผู้ที่สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นใต้โพสต์นี้เลยนะคะ และองค์ความรู้นี้ทางสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส ส่งเข้าร่วมงาน "KM Sharing Day 2018 : Creating & Developing for KMUTNB 4.0" ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ซึ่งจัดโดยคณะกรรมการดำเนินการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ องค์ความรู้ที่ 2 เรื่อง "การเก็บสารเคมีที่เข้ากันไม่ได้ตามระบบ GHS โดยใช้สติกเกอร์สีชี้บ่งในห้องปฏิบัติการฝ่ายเทคโนโลยีการกัดกร่อน" โดยนายนันทวัฒน์ เกียรติเสรีกุล สังกัดฝ่ายเทคโนโลยีการกัดกร่อน เป็นองค์ความรู้เฉพาะทางด้านการจัดเก็บสารเคมีที่เข้ากันไม่ได้โดยใช้สติกเกอร์สีชี้บ่งเพื่อง่ายในการเก็บและลดความเสี่ยงจากการปนกันของสารเคมี ซึ่งประโยชน์ขององค์ความรู้นี้ผู้ปฏิบัติงานสามารถสังเกตได้อย่างชัดเจนและแยกเก็บสารเคมีได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย และห้องปฏิบัติการสามารถลดความเสี่ยงอันตรายอันเกิดจากการจัดเก็บสารเคมีที่ไม่ถูกต้องโดยองค์ความรู้นี้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวดโครงการกิจกรรมวันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 4 (KM Sharing Day) ซึ่งจัดโดยสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ผู้ที่สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นใต้โพสต์นี้เลยนะคะ

3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ องค์ความรู้ที่ 3 เรื่อง "เครื่องตรวจสอบระบบสายดินสำหรับเต้ารับในอาคาร" โดยนายจามิกร ไต่วัลย์ สังกัดฝ่ายเทคโนโลยีไฟฟ้าและพลังงาน เป็นองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบการติดตั้งของเต้ารับว่ามีการติดตั้งถูกต้องตามมาตรฐานของระบบไฟฟ้าในอาคารหรือไม่ รวมทั้งตรวจสอบระบบสายดินในอาคารซึ่งประโยชน์ขององค์ความรู้นี้เราสามารถตรวจสอบระบบของเต้ารับในอาคารที่พักอาศัยหรือสำนักงานว่าได้มีการติดตั้ง ถูกต้องตามหลักทางวิศวกรรมไฟฟ้า อีกทั้งยังสามารถตรวจสอบระบบสายดินว่าได้มีการติดตั้งตามมาตรฐานการติดตั้งระบบไฟฟ้าสำหรับประเทศไทยโดยองค์ความรู้นี้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวดโครงการกิจกรรมวันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 4 (KM Sharing Day) ซึ่งจัดโดยสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ผู้ที่สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นใต้โพสต์นี้เลยนะคะ

4. รางวัลขวัญใจมหาชน ได้แก่ องค์ความรู้ที่ 4 เรื่อง "มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ (สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ องค์การมหาชน)" โดยนายสุรเชษฐ์ แก้วงาม สังกัดฝ่ายเทคโนโลยีงานเชื่อม เป็นองค์ความรู้ที่เกี่ยวมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อการรับรอง "สมรรถนะ"ของกำลังคนตามมาตรฐานอาชีพเพื่อตอบสนองความต้องการของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม "ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ"เป็นกระบวนการรับรองเพื่อให้บุคลากรได้รับการยอมรับในความรู้ ทักษะ ตลอดจนความสามารถและได้รับ "คุณวุฒิวิชาชีพ"ที่สอดคล้องกับสมรรถนะประสบการณ์และความรู้ โดยองค์ความรู้นี้ได้รับรางวัลขวัญใจมหาชน จากการประกวดโครงการกิจกรรมวันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 4 (KM Sharing Day) ซึ่งจัดโดยสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 และองค์ความรู้นี้ทางสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส ส่งเข้าร่วมงาน "KM Sharing Day 2018 : Creating & Developing for KMUTNB 4.0" สำหรับนำเสนอแบบโปสเตอร์ ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ซึ่งจัดโดยคณะกรรมการดำเนินการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ผลการประกวดองค์ความรู้ของบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2560

กลับหน้าข่าวหลัก