ข่าวกิจกรรมสถาบันฯ

8 กุมภาพันธ์ 2559

นายอลงกรณ์ พลบุตร รองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ในโอกาสเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการต่างๆของสถาบัน

สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส ต้อนรับนายอลงกรณ์ พลบุตร รองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ในโอกาสเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการต่างๆของสถาบันโดย ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา แก้วมณี ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส นำเยี่ยมชม อาทิ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่องานอุตสาหกรรม ฝ่ายเทคโนโลยีการกัดกร่อน ฝ่ายเทคโนโลยีไฟฟ้าและพลังงาน ห้องปฏิบัติการศูนย์วิจัยพลังงานทดแทน และห้องปฏิบัติการฝ่ายเทคโนโลยีงานเชื่อม เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559

นายอลงกรณ์ พลบุตร รองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ในโอกาสเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการต่างๆของสถาบัน

กลับหน้าข่าวหลัก