ข่าวกิจกรรมสถาบันฯ

9 กุมภาพันธ์ 2559

จัดฝึกอบรมหลักสูตร การออกแบบและติดตั้ง โซล่า พีวี รูฟท็อป (Design and Installation for Solar PV Rooftop)

สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส โดยฝ่ายเทคโนโลยีไฟฟ้าและพลังงาน จัดฝึกอบรมหลักสูตร การออกแบบและติดตั้ง โซล่า พีวี รูฟท็อป (Design and Installation for Solar PV Rooftop) มีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ทราบถึงการออกแบบอุปกรณ์ และการเลือกใช้อุปกรณ์ได้อย่างถูกต้อง ทราบถึงประโยชน์การใช้งานของพลังงานแสงอาทิตย์ ส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตไฟฟ้าใช้ภายในครัวเรือน และเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ เมื่อวันที่ 28-29 มกราคม 2559 ณ โรงแรมวิลล่า วิชชาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี

จัดฝึกอบรมหลักสูตร การออกแบบและติดตั้ง โซล่า พีวี รูฟท็อป (Design and Installation for Solar PV Rooftop)

กลับหน้าข่าวหลัก