มีหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงานของฝ่ายต่างๆและการบริหารจัดการในส่วนกลางประกอบไปด้วยงานฝึกอบรมงานการเงินบัญชีงานวิเคราะห์นโยบายและแผนงานพัสดุงานโสตทัศนศึกษางานบุคคลงานสารบัญและงานอาคาร