ฝ่ายวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี จัดตั้งขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและบริษัทเอกชนต่างๆทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ได้แก่ บริษัทเอกรัฐโซล่าเซลล์ และUniversité de Lorraine โดยทำการวิจัยร่วมกับ Groupe de Recherche en Électrotechnique et Électronique de Nancy (Laboratoire GREEN) เพื่อจัดตั้งศูนย์วิจัยพลังงานทดแทน (Renewable Energy Research Center, RERC) ซึ่งทำการวิจัยในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทดแทน และการจัดการพลังงาน โดยมีผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ในการประชุมวิชาการ และตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ และยังเป็นห้องปฏิบัติการสำหรับการเรียนการสอนในหลักสูตรระดับปริญญาเอกสองปริญญา (Dual Degree Program) ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน (Electrical and Energy Engineering) ระหว่าง Université de Lorraine กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนอกจากนี้ยังบริการห้องปฏิบัติการสำหรับนักศึกษาที่สนใจทำวิจัยเกี่ยวกับพลังงานทดแทน เช่น พลังงานเซลล์เชื้อเพลิง พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม และการบริหารจัดการพลังงานทดแทนด้วยอุปกรณ์จัดเก็บพลังงานที่ทันสมัยอีกด้วย