previous arrow
next arrow
Slider

การบริการด้านวิชาการ

สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส ได้ดำเนินกิจกรรมการให้บริการวิชาการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ ดังนี้ด้านการเรียนการสอน

 ด้านงานวิจัย

 ด้านการฝึกอบรม

 ด้านการทดสอบและตรวจสอบ

 ด้านการให้คำปรึกษา

 และการแก้ปัญหาในภาคอุตสาหกรรม

 

หลักสูตรที่เปิดอบรม

หลักสูตรที่เปิดอบรมในปีการศึกษา พ.ศ. 2561

  • Default
  • Title
  • Date
  • Random

บริการวิชาการ

สรุปงานบริการวิชาการ ประจำปี 2560

การเรียนการสอน

งานฝึกอบรม

การตรวจสอบทดสอบ

บริการให้คำปรึกษา

สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส

เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทย และรัฐบาล ฝรั่งเศส เพื่อเป็นหน่วยงานที่ช่วยสนับสนุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในการพัฒนา เทคโนโลยีในกระบวนการผลิต และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับวงการ อุตสาหกรรมของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น โดยประเทศฝรั่งเศสจะได้รับผลตอบแทนในการลงทุน ระยะยาวในด้านการเผยแพร่เทคโนโลยีสมัยใหม่สู่สถานศึกษาและสถานประกอบการในประเทศที่กําลังพัฒนา อีกทั้งเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศเกี่ยวกับความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

READ MORE

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  • 1