สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเป็นองค์ประธานประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศสเมื่อวันที่ 2 ตุลาคมพ.ศ. 2533

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดอาคารศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส พร้อมทั้งทอดพระเนตรนิทรรศการเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ทันสมัยของบริษัทต่างๆ ของฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 5 มิถุนายนพ.ศ. 2535

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดนิทรรศการทางวิชาการเทคโนโลยีไทยและฝรั่งเศสเนื่องในโอกาส 20 ปีแห่งการก่อตั้งสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส และทอดพระเนตรนิทรรศการผลงานทางวิชาการเมื่อวันที่ 22 ตุลาคมพ.ศ.2553

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดนิทรรศการทางวิชาการเทคโนโลยีไทยและฝรั่งเศสเนื่องในโอกาส 20 ปีแห่งการก่อตั้งสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส และทอดพระเนตรนิทรรศการผลงานทางวิชาการเมื่อวันที่ 22 ตุลาคมพ.ศ.2553

previous arrow
next arrow
Slider

ความเป็นมา

สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส เป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง รัฐบาลไทยและรัฐบาลฝรั่งเศส เพื่อเป็นหน่วยงานที่ช่วยสนับสนุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ


อ่านต่อ