สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส เป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง รัฐบาลไทยและรัฐบาลฝรั่งเศส เพื่อเป็นหน่วยงานที่ช่วยสนับสนุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในการพัฒนาเทคโนโลยีในกระบวนการผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับวงการอุตสาหกรรมของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ซึ่งประเทศฝรั่งเศสจะได้รับผลตอบแทนในการลงทุนระยะยาว ในด้านการเผยแพร่เทคโนโลยีสมัยใหม่สู่สถานศึกษาและสถานประกอบการในประเทศที่กำลังพัฒนา และเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ เกี่ยวกับความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือและความช่วยเหลือที่ผู้แทนของรัฐบาลทั้งสองประเทศได้ลงนามในข้อตกลงไว้จำนวน 3 ฉบับคือ

ฉบับที่ 1 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2534 ที่กรุงเทพฯ ระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของประเทศไทยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของประเทศฝรั่งเศส ตามโครงการให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาเศรษฐกิจแบบให้เปล่าต่อประเทศไทย โดยผ่านทางกรมวิเทศสหการและ Credit National ของฝรั่งเศส

ฉบับที่ 2 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2534 ที่กรุงปารีส และเมื่อวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2535 ที่กรุงเทพฯ ระหว่างผู้แทนของรัฐบาลทั้งสองประเทศ ซึ่งเป็นการลงนามในข้อตกลงการดำเนินงาน (Implementation Agreement)

ฉบับที่ 3 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2534 ที่กรุงปารีส ระหว่างสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือและสภาอุตสาหกรรมฝรั่งเศส เพื่อจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส ในระยะ 3 ปีแรกรัฐบาลฝรั่งเศสโดยความร่วมมือของL’AIR LIQUIDE Group, Federation of French Mechanical Industries และ France DIDAC จะให้การสนับสนุนโครงการนี้รวมเป็นมูลค่าประมาณ 140 ล้านบาทประกอบด้วยเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ 3 กลุ่มคือ Welding, Automation of Production และ Simulation ในด้าน Energy Aeronautics Electronics และ Computers ให้กับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือรวมทั้งให้ทุนดูงานแก่คณาจารย์จำนวน 68 ทุนโดยแบ่งเป็นทุนการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิศวกรรมการบินและอวกาศ 6 ทุนทุนฝึกอบรมระยะสั้น 50 ทุนแยกเป็นสาขาเครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ 12 ทุนสาขาอุตสาหกรรมงานเชื่อมและทดสอบวัสดุ18 ทุนสาขาไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ 20 ทุนทุนดูงานสำหรับผู้บริหาร 12 ทุนในข้อตกลงนี้รัฐบาลไทยจะต้องจัดสรรบุคลากรสนับสนุนโครงการจัดสรรงบประมาณดำเนินการและจัดสรรเงินงบประมาณ 34 ล้านบาทเพื่อก่อสร้างอาคารปฏิบัติการสูง 8 ชั้นมีพื้นที่ใช้สอย 3,200 ตารางเมตรโดยเรียกว่าอาคารศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส

ปี พ.ศ. 2553 - เปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและกาสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงวางศิลาฤกษ์อาคารสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2533 และเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2535 ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารพร้อมทั้งทอดพระเนตรนิทรรศการเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ทันสมัยของบริษัทต่างๆ ของฝรั่งเศส ที่รัฐบาลฝรั่งเศสมอบให้ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการ และเมื่อวันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2553 ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดนิทรรศการทางวิชาการเทคโนโลยีไทยและฝรั่งเศส เนื่องในโอกาส 20 ปีแห่งการก่อตั้งสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส และทอดพระเนตรนิทรรศการผลงานทางวิชาการ ณ สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

วันที่ 26 ธันวาคมพ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. 2550 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 124 ตอนที่ 98ก และสภามหาวิทยาลัยได้มีประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือว่าด้วยการจัดตั้งส่วนงานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. 2551 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2551 ข้อ 4 ให้มีการจัดตั้งคณะวิทยาลัยสถาบันสำนักดังนั้น “ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส” จึงได้รับการจัดตั้งป็นส่วนงานระดับคณะในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

โดยมีชื่อว่า“สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส” และประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 125 ตอนพิเศษ 68ง หน้า 21 เมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2551 ศึกษา (5 ปี)

 

วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส

สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง รัฐบาลไทยและรัฐบาลฝรั่งเศส เพื่อให้บริการทางวิชาการได้แก่ การเรียนการสอน การวิจัยฝึกอบรมตรวจสอ บทดสอบสอบเทียบ และให้คำปรึกษา โดยมีพันธกิจหลัก ดังนี้

 1. เป็นศูนย์ฝึกปฏิบัติงานและวิจัยด้านเทคโนโลยีชั้นสูงสำหรับนักศึกษาและอาจารย์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 2. ฝึกอบรมช่างเทคนิควิศวกรครูช่างและนักศึกษาสถาบันอื่นๆทั้งภาครัฐและเอกชนของประเทศและประเทศในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้
 3. ส่งเสริมในด้านเครื่องมือและวิศวกรรมที่นำสมัยรวมทั้งการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยการฝึกอบรมสาธิตหรือวิจัย
 4. เป็นศูนย์ให้คำปรึกษาด้านเทคนิคให้กับภาคอุตสาหกรรม

 

หน่วยงานภาคเอกชนของประเทศฝรั่งเศสที่ให้การสนับสนุนโครงการ

รายชื่อบริษัทและหน่วยงานใน 3 กลุ่มดังกล่าว คือ

L’AIR LIQUIDE Group, Federation of French Mechanical Industriesและ France DIDAC มีดังนี้

 1. L’AIR LIQUIDE GROUP
 2. INSTITUT DE SOUDURE
 3. CETIM
 4. MECAFORM
 5. AFMA ROBOTS
 6. LOG’IN
 7. MULTISOFT ROBOTIQUE
 8. NUM
 9. REALMECA
 10. SERETE
 11. CORYS
 12. EDF-GDF
 13. F.I.A.S
 14. MERLIN GERIN
 15. MENTOR SCIENCES
 16. ARDEMI
 17. THOMSON CONSUMER ELECTRONICS
 18. THOMSON CSF COOPERATION
 19. TELEMECANIQUE ( Schneider Electric Ltd.)