งานบริการ/หลักสูตรระบบการผลิตอัตโนมัติ

 

Training Program 2562/2019

Price/Person (Baht)

Duration
(day)

1

AD-001-00

การใช้งาน PLC เบื้องต้น  (Introduction to PLC)

3,900

2

2

AD-002-00

การประยุกต์ใช้งาน PLC ขั้นสูง (Advanced PLC)

5,900

3

3

AD-005-00

เทคนิคการเขียนโปรแกรมควบคุมเครื่องกลึง CNC    

(Technical Programming of CNC Lathe)           

5,900

3

4

AD-006-00

เทคนิคการเขียนโปรแกรมควบคุมเครื่องกัด CNC

(Technical Programming of CNC Milling)

5,900

3

5

AD-007-01

การบำรุงรักษาและการบริหารเครื่องจักรกล

(Management and Maintenance of Mechanical Equipment)

3,900

2

6

AD-026-01  

 การบำรุงรักษาแบบป้องกันเชิงปฏิบัติงาน

 (Practice of Preventive Maintenance)

3,900

2

7

AD-028-01  

การหาเวลาการผลิต (Production Time)

3,900

2

8

AD-029-00  

การลดของเสียในกระบวนการผลิต
(Subside Defect of  Production Processes)

3,900

2

9

AD-043-00  

เทคนิคการสอนงาน  (On the Job Training)  

3,900

2

10

AD-044-00  

การบำรุงรักษาด้วยตนเอง (Self Maintenance)

3,900

2

 

AD-001-00 การใช้งาน PLC เบื้องต้น  (Introduction to PLC)

AD-001-00 การใช้งาน PLC เบื้องต้น  (Introduction to PLC)

1. AD-001-00 การใช้งาน PLC เบื้องต้น  (Introduction to PLC)

3,900.- คน/บาท (Price/Person Net)

ระยะเวลา 2 วัน (Duration 2 day, 09.00-16.00)

Topic

- ประวัติความเป็นมาและการใช้งาน PLC ในงานอุตสาหกรรม

- ข้อดีและข้อเสียของ PLC

- โครงสร้างและหลักการทำงานของ PLC

- การแบ่งขนาดของ PLC ระบบตัวเลข และวงจรตรรกะ

- การประมวลผลอินพุต / เอาต์พุต และหน่วยประมวลผลกลาง

- หน่วยป้อนโปรแกรมและอุปกรณ์ร่วมของ PLC

- ภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม PLC

- มาตรฐาน IEC 1131 - 3 Standard

- หลักการเขียนโปรแกรม PLC

- การใช้งาน PLC ทั่วไปและการใช้งาน Telemecanique PLC

- การใช้งาน PL7 PRO Software, ฟังก์ชั่นภายใน PLC

- วงจรนับ (Counters) ตัวจับเวลา (Timers) และรีเลย์ (Relays)

Customized training (In-house Training)

จัดอบรมเฉพาะกลุ่ม 10 คนขึ้นไป

 

AD-001-00 การใช้งาน PLC เบื้องต้น  (Introduction to PLC)

AD-002-00 การประยุกต์ใช้งาน PLC ขั้นสูง  (Advanced PLC)

AD-002-00 การประยุกต์ใช้งาน PLC ขั้นสูง  (Advanced PLC)

2. AD-002-00 การประยุกต์ใช้งาน PLC ขั้นสูง  (Advanced PLC)

5,900.- คน/บาท (Price/Person Net)

ระยะเวลา 3 วัน (Duration 3 day, 09.00-16.00)

Topic

- โครงสร้างของหน่วยประมวลผลกลางหน่วยความจำ

- การจัดการเกี่ยวกับ configuration ของ PLC

- ขนาดของโมดูลต่าง ๆ และการติดตั้ง discrete I /O

- การจัดการเกี่ยวกับ input/output addressing

- โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม PLC

- การติดต่อสื่อสารระหว่างชุด PLC ไปยังคอมพิวเตอร์ และระหว่างคอมพิวเตอร์ไปยังชุด PLC

- การเขียนโปรแกรม PLC โดยการใช้ภาษาต่าง ๆ

- การควบคุมแบบ analog control

- การเขียนโปรแกรมเกี่ยวกับ analog

- อุปกรณ์และลักษณะโดยทั่วไปของ Man-Machine Interface                 

- วิธีการโปรแกรมและการใช้งาน Man-Machine Interface

- การติดต่อสื่อสารระหว่าง PLC และ Man-Machine Interface

Customized training (In-house Training)

จัดอบรมเฉพาะกลุ่ม 10 คนขึ้นไป

 

AD-002-00 การประยุกต์ใช้งาน PLC ขั้นสูง  (Advanced PLC)

AD-005-00 เทคนิคการเขียนโปรแกรมควบคุมเครื่องกลึง CNC (Technical Programming of CNC Lathe)

AD-005-00 เทคนิคการเขียนโปรแกรมควบคุมเครื่องกลึง CNC (Technical Programming of CNC Lathe)

3. AD-005-00 เทคนิคการเขียนโปรแกรมควบคุมเครื่องกลึง CNC (Technical Programming of CNC Lathe)

5,900.- คน/บาท (Price/Person Net)

ระยะเวลา 3 วัน (Duration 3 day, 09.00-16.00)

Topic

-หน้าที่การทำงานของ Mode ต่างๆ

- ระบบการวัดค่าชนิดต่าง ๆ  (Increment, Absolute)

- ระบบการอ้างอิงต่าง ๆ

- การใช้ระบบอ้างอิงในการเขียนโปรแกรม

- โครงสร้างของบรรทัดคำสั่ง M และ G Function

- วัฏจักรการกลึงปอก, วัฏจักรการกลึงปาด

- วัฏจักรการกลึงตัดเกลียว

- การย้ายศูนย์ชิ้นงาน

- การใช้คำสั่ง Fillet และ Chamfer

- การถ่ายโอนข้อมูลระหว่าง Controller กับ PC

Customized training (In-house Training)

จัดอบรมเฉพาะกลุ่ม 10 คนขึ้นไป

AD-005-00 เทคนิคการเขียนโปรแกรมควบคุมเครื่องกลึง CNC (Technical Programming of CNC Lathe)

AD-006-00 เทคนิคการเขียนโปรแกรมควบคุมเครื่องกัด CNC (Technical Programming of CNC Milling)

AD-006-00 เทคนิคการเขียนโปรแกรมควบคุมเครื่องกัด CNC (Technical Programming of CNC Milling)

4. AD-006-00 เทคนิคการเขียนโปรแกรมควบคุมเครื่องกัด CNC (Technical Programming of CNC Milling)

5,900.- คน/บาท (Price/Person Net)

ระยะเวลา 3 วัน (Duration 3 day, 09.00-16.00)

Topic

- หน้าที่การทำงานของ Mode ต่างๆ

- ระบบการวัดค่าชนิดต่าง ๆ  (Increment, Absolute)

- ระบบการอ้างอิงต่าง ๆ

- การใช้ระบบอ้างอิงในการเขียนโปรแกรม

- โครงสร้างของบรรทัดคำสั่ง M และ G Function

- การใช้คำสั่ง เส้นตรงและเส้นโค้ง

- การโปรแกรมโดยใช้คำสั่งการทำงานกัดเบ้า

- การโปรแกรมโดยใช้คำสั่งการทำซ้ำ

- การย้ายศูนย์ชิ้นงาน

- การโปรแกรมโดยใช้คำสั่งการทำงานแบบกระจกเงา (Mirror)

- การถ่ายโอนข้อมูลระหว่าง Controller กับ PC

Customized training (In-house Training)

จัดอบรมเฉพาะกลุ่ม 10 คนขึ้นไป

 

AD-006-00 เทคนิคการเขียนโปรแกรมควบคุมเครื่องกัด CNC (Technical Programming of CNC Milling)

AD-007-01 การบำรุงรักษาและการบริหารเครื่องจักรกล (Management and Maintenance of Mechanical Equipment)

AD-007-01 การบำรุงรักษาและการบริหารเครื่องจักรกล (Management and Maintenance of Mechanical Equipment)

5. AD-007-01 การบำรุงรักษาและการบริหารเครื่องจักรกล

                    (Management and Maintenance of Mechanical Equipment)

3,900.- คน/บาท (Price/Person Net)

ระยะเวลา 2 วัน (Duration 2 day, 09.00-16.00)

Topic

- หลักการและแนวทางการบำรุงรักษา

- สารหล่อลื่นที่ใช้ในการบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์

- ข้อกำหนดและรูปแบบของการหล่อลื่นเครื่องจักร และอุปกรณ์

- การจัดทำแผนการบำรุงรักษา

- วิธีการดำเนินการตามแผนการบำรุงรักษา

- รูปแบบการจัดเก็บข้อมูลในการบำรุงรักษาอย่างเป็นระบบ

- การประเมินผลการบำรุงรักษา

- วิธีการปรับปรุงเพื่อการนำไปใช้ในอุตสาหกรรมทุกรูปแบบ

Customized training (In-house Training)

จัดอบรมเฉพาะกลุ่ม 10 คนขึ้นไป

 

AD-007-01 การบำรุงรักษาและการบริหารเครื่องจักรกล (Management and Maintenance of Mechanical Equipment)

AD-026-01 การบำรุงรักษาแบบป้องกันเชิงปฏิบัติงาน  (Practice of Preventive Maintenance)

AD-026-01 การบำรุงรักษาแบบป้องกันเชิงปฏิบัติงาน  (Practice of Preventive Maintenance)

 6. AD-026-01 การบำรุงรักษาแบบป้องกันเชิงปฏิบัติงาน
 (Practice of Preventive Maintenance)

3,900.- คน/บาท (Price/Person Net)

ระยะเวลา 2 วัน (Duration 2 day, 09.00-16.00)

Topic

1. แนวคิดของการบำรุงรักษา

       - การบำรุงรักษาตามเวลา

       - การบำรุงรักษาตามสภาพเครื่องจักร

2. การจัดทำข้อมูลงานบำรุงรักษาป้องกัน และการทำแผนงานประจำปี

3. ระบบควบคุมและสั่งงาน และติดตามงานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

4. การแบ่งชนิดของเครื่องจักร และเกณฑ์การเลือกเครื่องจักร

    - หลักการบำรุงรักษาเครื่องจักร

    - หลักการบำรุงรักษาแบบป้องกัน

    - ขั้นตอนการดำเนินการทำการบำรุงรักษา

Customized training (In-house Training)

จัดอบรมเฉพาะกลุ่ม 10 คนขึ้นไป

AD-026-01 การบำรุงรักษาแบบป้องกันเชิงปฏิบัติงาน  (Practice of Preventive Maintenance)

AD-028-01 การหาเวลาการผลิต (Production Time)

AD-028-01 การหาเวลาการผลิต (Production Time)

 7. AD-028-01 การหาเวลาการผลิต (Production Time)

3,900.- คน/บาท (Price/Person Net)

ระยะเวลา 2 วัน (Duration 2 day, 09.00-16.00)

Topic

- การผลิตหมายถึง,  การบริการผลิตหมายถึง
- ส่วนประกอบของการผลิต , ส่วนประกอบของการผลิต
- การศึกษาเวลา (Time Study)

- ประโยชน์ของการศึกษาเวลา

- การศึกษาเวลาโดยตรง (Direct time Study)

- อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเวลา

- ขั้นตอนการศึกษาเวลา,  การหาขั้นตอนการผลิต

- การหาอัตราความเร็ว (Determining The Rating Factor)

- การหาค่าเผื่อต่างๆ (Determining Allowances)

- การบันทึกและคำนวณหาค่าเวลาการผลิต

Customized training (In-house Training)

จัดอบรมเฉพาะกลุ่ม 10 คนขึ้นไป

 

AD-028-01 การหาเวลาการผลิต (Production Time)

AD-029-00 การลดของเสียในกระบวนการผลิต  (Subside Defect of Production Processes)

AD-029-00 การลดของเสียในกระบวนการผลิต  (Subside Defect of Production Processes)

 8. AD-029-00 การลดของเสียในกระบวนการผลิต  (Subside Defect of Production Processes)

3,900.- คน/บาท (Price/Person Net)

ระยะเวลา 2 วัน (Duration 2 day, 09.00-16.00)

Topic

- ทดสอบก่อนอบรม (Pretest)

- ความสูญเปล่าทั้ง 7 ประการ

   1 ความสูญเปล่าจากการผลิตมากเกินไป

   2 ความสูญเปล่าจากการรอคอย

   3 ความสูญเปล่าจากการขนย้าย

   4 ความสูญเปล่าจากกระบวนการที่ไร้ประสิทธิผล

   5 ความสูญเปล่าจากการเก็บวัสดุคงคลัง

   6 ความสูญเปล่าจากการเคลื่อนไหว

   7 ความสูญเปล่าจากการผลิตของเสีย

- การลดความสูญเปล่าทั้ง 7 ประการ

- ของเสียคืออะไร ทำไมจึงมีของเสีย

- แนวความคิดใหม่ในการลดของเสีย

- วิธีดำเนินการอย่างเป็นขั้นตอนในการลดของเสีย

- ถาม-ตอบ คำถาม  ทดสอบหลังอบรม(Posttest)

Customized training (In-house Training)

จัดอบรมเฉพาะกลุ่ม 10 คนขึ้นไป

 

AD-029-00 การลดของเสียในกระบวนการผลิต  (Subside Defect of Production Processes)

AD-043-00 เทคนิคการสอนงาน (On the Job Training)

AD-043-00 เทคนิคการสอนงาน (On the Job Training)

 9 AD-043-00 เทคนิคการสอนงาน (On the Job Training)                

3,900.- คน/บาท (Price/Person Net)

ระยะเวลา 2 วัน (Duration 2 day, 09.00-16.00)

Topic

- ความหมายและความสำคัญของการสอนงาน

- บทบาทและหน้าที่ของหัวหน้างาน

- หัวหน้างานกับการสอนงาน

- การแนะนำและดูแลพนักงานใหม่

- คุณสมบัติของผู้สอนงาน

- ความรู้ ทักษะ ของผู้สอนงาน

- หลักการและวิธีการสอนงานของหัวหน้างาน

- ประโยชน์ของการสอนงาน

- วิธีการจัดทำคู่มือการสอนงาน

- ทดสอบการทำคู่มือการสอนงาน

Customized training (In-house Training)

จัดอบรมเฉพาะกลุ่ม 10 คนขึ้นไป

 

AD-043-00 เทคนิคการสอนงาน (On the Job Training)

AD-044-00 การบำรุงรักษาด้วยตนเอง (Self Maintenance)

AD-044-00 การบำรุงรักษาด้วยตนเอง (Self Maintenance)

 10. AD-044-00 การบำรุงรักษาด้วยตนเอง (Self Maintenance)

3,900.- คน/บาท (Price/Person Net)

ระยะเวลา 2 วัน (Duration 2 day, 09.00-16.00)

Topic

- ความหมายการบำรุงรักษาด้วยตนเอง

- ใครบ้างที่เกี่ยวข้องกับ SM

- การขจัดปัญหาลุกลามในเครื่องจักรกล

- ขั้นตอนวิธีการทำ SM , มุ่งมั่นสู่ความสำเร็จของ SM

- จัดตั้งกลุ่มกิจกรรม SM,
- มาตรฐานการจัดการความสะอาด

- มาตรฐานการจัดการหล่อลื่น,

- ค้นหาและขจัดปัญหาของ SM

- กลุ่มตรวจประเมิน SM,  ตรวจประเมิน SM ด้วยตนเอง

- ทำ SM ให้เป็นมาตรฐานการทำงาน

- ขจัดปัญหาความไม่ปลอดภัย

Customized training (In-house Training)

จัดอบรมเฉพาะกลุ่ม 10 คนขึ้นไป

 

AD-044-00 การบำรุงรักษาด้วยตนเอง (Self Maintenance)


Logo_SE_Green_A4

สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส  โดยฝ่ายระบบการผลิตอัตโนมัติ ร่วมกับ บริษัท ชไนเดอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด

หลักสูตร (Course)

ราคา/คน/บาท

Price/Person (Net)

ระยะเวลา (วัน)

Duration (day)

วันที่อบรม (Date)

11

EXS01  Conventional PLC Programming PL7

18,000

3

Please contact

12

EXS02   Concept Programming

Please contact

13

BAS001  Introduction to Automation with Zelio (Zelio)

6,000

1

Please contact

14

BAS002  Basic Ladder Programming
(Twido)

12,000

2

Please contact

15

BAS003  Basic Automation networking
(Twido, Distribute I/O, AC Drive)

12,000

2

Please contact

16

AUT001  PLC programming IEC Language
(LD, FBD, IL,ST, SFC)

12,000

2

Please contact

17

AUT002  Advance Automation
(PLC, Analog, HMI)

12,000

2

Please contact

18

AUT003  Touch Screen programming
(HMI & PLC on Ethernet network)

12,000

2

Please contact

19

AUT004  AC drive basic configuration &
Communication
(AC drive & PLC)

12,000

2

Please contact

20

AUT005  Control system on Ethernet Network
(PLC, HMI, AC Drive)

12,000

2

Please contact

 

AUT006  Automation Networking Application
(Modbus, CAN, Ethernet)

12,000

2

Please contact

 

AUT007  Basic SCADA on Ethernet network
(Vijeo CITECT)

18,000

3

Please contact

 

MOT001  Motion control on CAN network
(Servo motor & PLC)

12,000

2

Please contact

Thai-French Innovation Institute, KMUTNB : Organized in partnership with Schneider (Thailand) Limited

 

EXS01  Conventional PLC Programming PL7

EXS01  Conventional PLC Programming PL7

11. EXS01  Conventional PLC Programming PL7

18,000.- คน/บาท (Price/Person Net)

ระยะเวลา 3 วัน (Duration 3 day, 09.00-16.00)

Topic

- Application Management, Configuration

- Application Structure

- Introduction to Programming

- Programming and Debugging

- Basic Ladder Diagram

- Timer using, Counter using

- Customer hand on exercise

- Function Blocks

- DFB - Derived Function Block

- Communications,  Addressing Principles

Customized training (In-house Training)

จัดอบรมเฉพาะกลุ่ม 10 คนขึ้นไป

 

EXS01  Conventional PLC Programming PL7

EXS02   Concept Programming

EXS02   Concept Programming

12. EXS02   Concept Programming

ราคา (Price)  Please contact

ระยะเวลา - (วัน) Duration (day) Please contact

Topic

- Introduction to Concept and IEC Programming

- Concept Security and Program Preferences

- Project Structure and Theory of Operation

- PLC Configuration and I/O Mapping

- Variables setting

- Structured Variables and Derived Data Types

- Programming

- Introduction to Function Block Diagram Programming

- Introduction to IEC Derived Function Blocks

- Introduction to IEC Ladder Diagram Programming

- Introduction to IEC Structured Text Programming

- Introduction to IEC Instruction List

- Introduction to IEC Sequential Function Chart

- Program testing with simulation Program testing

 with Quantum PLC, Program monitoring

Customized training (In-house Training)

จัดอบรมเฉพาะกลุ่ม 10 คนขึ้นไป

 

EXS02   Concept Programming

BAS001  Introduction to Automation with Zelio  (Zelio)

BAS001  Introduction to Automation with Zelio  (Zelio)

13. BAS001  Introduction to Automation with Zelio  (Zelio)

6,000.- คน/บาท (Price/Person Net)

ระยะเวลา 1 วัน (Duration 1 day, 09.00-16.00)

Topic

- Create new project

- Basic programming using Ladder diagram

- Programming Using Function Block

- Programming Using Logic Diagram

- Programming Using Sequential Function Chart

- Program testing in Simulation Mode

- Program testing with Training Station

- Control from computer using HMI Screen (Supervisory Screen)

- Real time control

- LCD Display programming

- Soft key programming & Operating

Customized training (In-house Training)

จัดอบรมเฉพาะกลุ่ม 10 คนขึ้นไป

 

BAS001  Introduction to Automation with Zelio  (Zelio)

BAS002  Basic Ladder Programming  (Twido)

BAS002  Basic Ladder Programming  (Twido)

14. BAS002  Basic Ladder Programming  (Twido)

12,000.- คน/บาท (Price/Person Net)

ระยะเวลา 2 วัน (Duration 2 day, 09.00-16.00)

Topic

- Create new project

- Communication Configuration

- Basic programming using Ladder diagram

- Using Timer

- Using Counter

- Using Mathematic Function

- Programming using Instruction List

- Program testing in Simulation Mode

- Program testing with Training Station

- Monitor & Modify parameter via Animation Table

- Configuration & choice of communication system

Customized training (In-house Training)

จัดอบรมเฉพาะกลุ่ม 10 คนขึ้นไป

 

BAS002  Basic Ladder Programming  (Twido)

BAS003  Basic Automation networking  (Twido Distribute I/O AC Drive)

BAS003  Basic Automation networking  (Twido Distribute I/O AC Drive)

15. BAS003  Basic Automation networking  (Twido, Distribute I/O, AC Drive)

12,000.- คน/บาท (Price/Person Net)

ระยะเวลา 2 วัน (Duration 2 day, 09.00-16.00)

Topic

- Basic configuration of Modbus 485 Network

- PLC Hardware Configuration

- PLC Communication Configuration

- AC Drive Parameter setting

- PLC Macro configuration to control AC Drive

- Distribute I/O configuration

- PLC programming to control Distribute I/O

- PLC , AC Drive , Distribute I/O application

Customized training (In-house Training)

จัดอบรมเฉพาะกลุ่ม 10 คนขึ้นไป

BAS003  Basic Automation networking  (Twido Distribute I/O AC Drive)

AUT001  PLC programming IEC Language  (LD  FBD IL ST SFC)

AUT001  PLC programming IEC Language  (LD FBD IL ST SFC)

16. AUT001  PLC programming IEC Language  (LD, FBD, IL,ST, SFC)

12,000.- คน/บาท (Price/Person Net)

ระยะเวลา 2 วัน (Duration 2 day, 09.00-16.00)

Topic

- Introduction to Automation system

- PLC history , PLC system concept

- Automation application

- PLC Network & Communication

- Ladder diagram hand on programming

- Function Block Diagram hand on programming

- Sequential Function Chart hand on programming

- Instruction list hand on programming

- Structure Text hand on programming

- Program testing in Simulation Mode

- Program testing with Training Station

- Monitor & Modify parameter via Animation Table

- Control from computer using HMI Screen

(Operator Screen)

- Customize Function Block (Derive Function Block)

Customized training (In-house Training)

จัดอบรมเฉพาะกลุ่ม 10 คนขึ้นไป

 

AUT001  PLC programming IEC Language  (LD FBD IL ST SFC)

AUT002  Advance Automation   (PLC Analog HMI)

AUT002  Advance Automation   (PLC Analog HMI)

17. AUT002  Advance Automation   (PLC, Analog, HMI)

12,000.- คน/บาท (Price/Person Net)

ระยะเวลา 2 วัน (Duration 2 day, 09.00-16.00)

Topic

 • PLC Programming Mathematic Function

 • PLC Programming Compare Function

 • Using Analog Input & Output

 • Hardware configuration

 • Analog function programming

 • Advance Operator Screen using

 • Create multi screen

 • Using Numeric data display & entry

 • Using bar graph & Trending

 • PLC communication setup

 • Setup Ethernet network  

 • Create new HMI project

 • HMI Communication setup

 • Create variable tag

 • Basic programming HMI Panel

 • Using Digital Push button & Pilot lamp

 • Using Numeric data display & entry

Customized training (In-house Training)

จัดอบรมเฉพาะกลุ่ม 10 คนขึ้นไป

 

 

AUT002  Advance Automation   (PLC Analog HMI)

AUT002  Advance Automation   (PLC Analog HMI)

AUT002  Advance Automation   (PLC Analog HMI)

 18. AUT002  Advance Automation   (PLC, Analog, HMI)

12,000.- คน/บาท (Price/Person Net)

ระยะเวลา 2 วัน (Duration 2 day, 09.00-16.00)

Topic

 • HMI basic configuration

 • HMI new project create

 • Communication setup

 • Create variable tag , Basic using HMI Panel

 • Using Digital Push button & Pilot lamp

 • Using Numeric data display & entry

 • HMI Panel advance programming

 • Create multi screen , Using bar graph & Trending

 • HMI communication via Ethernet

 • Multi PLC control by single HMI

 • Multi HMI control single & multi PLC

 • Control & monitor system via Internet Explorer

 • Control system by using Java Script

Customized training (In-house Training)

จัดอบรมเฉพาะกลุ่ม 10 คนขึ้นไป

 

AUT002  Advance Automation   (PLC Analog HMI)

AUT004  AC drive basic configuration & communication  (AC drive & PLC)

AUT004  AC drive basic configuration & communication  (AC drive & PLC)

19. AUT004  AC drive basic configuration & communication  (AC drive & PLC)

12,000.- คน/บาท (Price/Person Net)

ระยะเวลา 2 วัน (Duration 2 day, 09.00-16.00)

Topic

 • AC motor theory, Motor starting method

 • The way to control motor speed ,

 • AC drive theory

 • Why we must use Variable Speed Control technology

 • Basic parameter require to make first run

 • AC drive advance configuration & parameter

 • What have to be done to make AC motor run efficiently

 • AC drive & PLC communication

 • AC drive & PLC modbus communication setting

 • Control AC drive by PLC

 • AC drive & PLC & HMI communication setting

 • AC drive , PLC & HMI panel modbus communication setting

 • Control AC drive directly from HMI panel

 • Control AC drive by HMI via PLC program

Customized training (In-house Training)

จัดอบรมเฉพาะกลุ่ม 10 คนขึ้นไป

 

AUT004  AC drive basic configuration & communication  (AC drive & PLC)

AUT005  Control system on Ethernet Network  (PLC HMI AC Drive)

AUT005  Control system on Ethernet Network  (PLC HMI AC Drive)

20. AUT005  Control system on Ethernet Network  (PLC, HMI, AC Drive)

12,000.- คน/บาท (Price/Person Net)

ระยะเวลา 2 วัน (Duration 2 day, 09.00-16.00)

Topic

 • Ethernet communication configuration

 • PLC Ethernet configuration

 • HMI Ethernet configuration

 • Ethernet Gateway configuration

 • Programming via Ethernet network

 • PLC programming , HMI programming

 • AC Drive parameter loading

 • HMI , PLC , AC Drive control on Ethernet

 • Control AC drive directly from HMI panel

 • Control AC drive by HMI via PLC program

 • PLC control via HMI panel by Internet Explorer

 • AC Drive control via HMI panel by Internet Explorer

Customized training (In-house Training)

จัดอบรมเฉพาะกลุ่ม 10 คนขึ้นไป

 

AUT005  Control system on Ethernet Network  (PLC HMI AC Drive)

AUT006  Automation Networking Application  (Modbus CAN Ethernet)

AUT006  Automation Networking Application  (Modbus CAN Ethernet)

21. AUT006  Automation Networking Application  (Modbus, CAN, Ethernet)

18,000.- คน/บาท (Price/Person Net)

ระยะเวลา 3 วัน (Duration 3 day, 09.00-16.00)

Topic

 • Communication network overview

 • Overview network characteristic

 • Choose network type to fit your requirement

 • Modbus 485 communication network hand on

 • PLC ,  AC Drive , Power meter

 • CAN Open communication network hand on PLC, AC Drive

 • Ethernet network hand on PLC , Zelio Logic

Customized training (In-house Training)

จัดอบรมเฉพาะกลุ่ม 10 คนขึ้นไป

 

AUT006  Automation Networking Application  (Modbus CAN Ethernet)

AUT007  Basic SCADA on Ethernet network  (Vijeo CITECT)

AUT007  Basic SCADA on Ethernet network  (Vijeo CITECT)

22. AUT007  Basic SCADA on Ethernet network  (Vijeo CITECT)

18,000.- คน/บาท (Price/Person Net)

ระยะเวลา 3 วัน (Duration 3 day, 09.00-16.00)

Topic

 • Introducing SCADA - Configuring SCADA Projects

 • Tagging Process Variables

 • Defining Common Object Properties

 • Defining Commands and Controls

 • Logging and Trending Data  - Using Objects

 • Defining and Drawing Graphics Pages

 • Using Genies and Super Genies

 • Using the Computer Setup Wizard

 • Communicating with I/O Devices

 • Using the Communications Express Wizard

 • Building Your Project  - Using SCADA Simulation PLC

 • Using SCADA with PLC on Ethernet network

Customized training (In-house Training)

จัดอบรมเฉพาะกลุ่ม 10 คนขึ้นไป

 

AUT007  Basic SCADA on Ethernet network  (Vijeo CITECT)

MOT001  Motion control on CAN network  (Servo motor & PLC)

MOT001  Motion control on CAN network  (Servo motor & PLC)

23. MOT001  Motion control on CAN network  (Servo motor & PLC)

12,000.- คน/บาท (Price/Person Net)

ระยะเวลา 2 วัน (Duration 2 day, 09.00-16.00)

Topic

 • Basic configuration of CAN Network

 • PLC Hardware Configuration

 • PLC Communication Configuration

 • Servomotor Parameter setting

 • PLC Macro configuration to control Servomotor

 • Control Servomotor by PLC

 • Servomotor & PLC & HMI communication setting

 • Servomotor Control by HMI panel via PLC

Customized training (In-house Training)

จัดอบรมเฉพาะกลุ่ม 10 คนขึ้นไป

 

MOT001  Motion control on CAN network  (Servo motor & PLC)