งานบริการ/หลักสูตรเทคโนโลยีการกัดกร่อน

 

Training Program 2562/2019

Price/Person (Baht)

Duration
(day)

1

CR-002-00

การตรวจสอบการกัดกร่อนด้วยวิธีเคมีไฟฟ้า

(Electrochemical Method for Corrosion Testing)

3,900

1

2

CR-003-01

ความต้านทานการกัดกร่อนของเหล็กกล้าไร้สนิม

(Corrosion Resistance of  Stainless Steel)

3,900

1

3

CR-004-00

การกัดกร่อนและการควบคุมการกัดกร่อน

(Corrosion & Corrosion Control)

3,900

1

4

CR-011-00

การเลือกใช้เหล็กกล้าไร้สนิม

(Selection Stainless Steels)

3,900

1

5

CR-012-00

การประกอบและการดูแลเหล็กกล้าไร้สนิม

(Fabrication and Maintenance of  Stainless Steels)

3,900

1

 

CR-002-00 การตรวจสอบการกัดกร่อนด้วยวิธีเคมีไฟฟ้า  (Electrochemical Method for Corrosion Testing)

CR-002-00 การตรวจสอบการกัดกร่อนด้วยวิธีเคมีไฟฟ้า  (Electrochemical Method for Corrosion Testing)

1. CR-002-00 การตรวจสอบการกัดกร่อนด้วยวิธีเคมีไฟฟ้า
    (Electrochemical Method for Corrosion Testing)

3,900.- คน/บาท (Price/Person Net)

ระยะเวลา 1 วัน (Duration 1 day, 09.00-16.00)

Topic

- เคมีไฟฟ้าของการกัดกร่อน

- การตรวจสอบการกัดกร่อนด้วยเคมีไฟฟ้า

- เทคนิคต่างๆ ของการตรวจสอบการกัดกร่อนและ Lab การตรวจสอบการกัดกร่อนด้วยวิธีเคมีไฟฟ้า (ปฎิบัติ)

Customized training (In-house Training)

จัดอบรมเฉพาะกลุ่ม 10 คนขึ้นไป

CR-002-00 การตรวจสอบการกัดกร่อนด้วยวิธีเคมีไฟฟ้า  (Electrochemical Method for Corrosion Testing)

CR-003-01 ความต้านทานการกัดกร่อนของเหล็กกล้าไร้สนิม (Corrosion Resistance of  Stainless Steel)

CR-003-01 ความต้านทานการกัดกร่อนของเหล็กกล้าไร้สนิม (Corrosion Resistance of  Stainless Steel)

2. CR-003-01 ความต้านทานการกัดกร่อนของเหล็กกล้าไร้สนิม (Corrosion Resistance of  Stainless Steel)

3,900.- คน/บาท (Price/Person Net)

ระยะเวลา 1 วัน (Duration 1 day, 09.00-16.00)

                                                    Topic

- เหล็กกล้าและเหล็กกล้าไร้สนิมประเภทต่างๆ

- การกัดกร่อน

- ความต้านทานการกัดกร่อนของเหล็กกล้าและเหล็กกล้าไร้สนิม

- การทดสอบความต้านทานการกัดกร่อนของเหล็กกล้า

 และเหล็กกล้าไร้สนิม  (ภาคปฏิบัติ)

Customized training (In-house Training)

จัดอบรมเฉพาะกลุ่ม 10 คนขึ้นไป

 

CR-003-01 ความต้านทานการกัดกร่อนของเหล็กกล้าไร้สนิม (Corrosion Resistance of  Stainless Steel)

CR-004-00 การกัดกร่อนและการควบคุมการกัดกร่อน (Corrosion & Corrosion Control)

CR-004-00 การกัดกร่อนและการควบคุมการกัดกร่อน (Corrosion & Corrosion Control)

3. CR-004-00 การกัดกร่อนและการควบคุมการกัดกร่อน (Corrosion & Corrosion Control)

3,900.- คน/บาท (Price/Person Net)

ระยะเวลา 1 วัน (Duration 1 day, 09.00-16.00)

Topic

- พื้นฐานเคมีไฟฟ้า

- การกัดกร่อน และชนิดของการกัดกร่อน

- การป้องกันการกัดกร่อน การทดสอบการกัดกร่อน

 ด้วยวิธีเคมีไฟฟ้า

- การทดสอบการกัดกร่อน (ภาคปฏิบัติ)

Customized training (In-house Training)

จัดอบรมเฉพาะกลุ่ม 10 คนขึ้นไป

CR-004-00 การกัดกร่อนและการควบคุมการกัดกร่อน (Corrosion & Corrosion Control)

CR-011-00 การเลือกใช้เหล็กกล้าไร้สนิม  (Selection Stainless Steels)

CR-011-00 การเลือกใช้เหล็กกล้าไร้สนิม  (Selection Stainless Steels)

4. CR-011-00 การเลือกใช้เหล็กกล้าไร้สนิม  (Selection Stainless Steels)

3,900.- คน/บาท (Price/Person Net)

ระยะเวลา 1 วัน (Duration 1 day, 09.00-16.00)

Topic

- ชนิดของเหล็กกล้าไร้สนิม

- สภาพผิวของเหล็กกล้าไร้สนิม

- ผลของสภาพผิวที่มีต่อความต้านทานการกัดกร่อน

- การเลือกใช้เหล็กกล้าไร้สนิมในสภาวะที่ต้องสัมผัสกับน้ำประเภทต่างๆ

- การเลือกใช้เหล็กกล้าไร้สนิมที่ต้องสัมผัสกับกรดซัลฟูริกและในคอนกรีต

- การกัดกร่อนที่เกิดขึ้นกับเหล็กกล้าไร้สนิม

- การเลือกใช้เหล็กกล้าไร้สนิมที่อุณหภูมิสูงและอุณหภูมิต่ำ

Customized training (In-house Training)

จัดอบรมเฉพาะกลุ่ม 10 คนขึ้นไป

 

CR-011-00 การเลือกใช้เหล็กกล้าไร้สนิม  (Selection Stainless Steels)

CR-012-00 การประกอบและการดูแลเหล็กกล้าไร้สนิม (Fabrication and Maintenance of  Stainless Steels) 

CR-012-00 การประกอบและการดูแลเหล็กกล้าไร้สนิม (Fabrication and Maintenance of  Stainless Steels)

5. CR-012-00 การประกอบและการดูแลเหล็กกล้าไร้สนิม

(Fabrication and Maintenance of  Stainless Steels)

3,900.- คน/บาท (Price/Person Net)

ระยะเวลา 1 วัน (Duration 1 day, 09.00-16.00)

Topic

- การเชื่อมเหล็กกล้าไร้สนิม

- การเลือกใช้ Shield gas และ Back gas

- การทำความสะอาดผิวและการสร้างฟิล์ม

- การเคลือบผิวเหล็กกล้าไร้สนิมด้วยวิธีต่างๆ

- การเชื่อมชิ้นส่วนภาชนะเหล็กกล้าไร้สนิมที่ใช้ที่อุณหภูมิสูง

- การทดสอบท่อ แท็งก์และ Hydro test

- เกณฑ์การตัดสินใจในการวางแผนการบำรุงรักษา

- ความปลอดภัยในการใช้งานเหล็กกล้าไร้สนิม

Customized training (In-house Training)

จัดอบรมเฉพาะกลุ่ม 10 คนขึ้นไป

CR-012-00 การประกอบและการดูแลเหล็กกล้าไร้สนิม (Fabrication and Maintenance of  Stainless Steels)