งานบริการ/หลักสูตรเทคโนโลยีไฟฟ้าและพลังงาน

 

Training Program 2562/2019

Price/Person (Baht)

Duration (day)

1

ED-002-00

การขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง (DC Drives)

5,900

3

2

ED-003-00

การขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ (AC Drives)

5,900

3

3

ED-005-00

การขับเคลื่อนเซอร์โวมอเตอร์ (Servo Motor Drives)

5,900

3

4

ED-096-00

วิศวกรรมระบบในอาคารขนาดใหญ่

(System Engineering for Building)

5,500

2

5

ED-098-00

พื้นฐานการออกแบบและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์

(Basic Design and Installation for Solar Cell)

6,900

3

6

ED-099-00

การออกแบบและติดตั้ง โซล่า พีวี รูฟท็อป
(Design and Installation for Solar PV Rooftop)

5,900

2

7

ED-104-00

“การติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร”

(Interior Electrical Installation)

3,500

3

8

ED-105-00

ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า

(Safety in Electrical Systems)

3,500

1

9

ED-106-00

มาตรฐานการติดตั้งระบบการผลิตไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์

ที่ติดตั้งบนหลังคา สำหรับประเทศไทย

(Thailand Electrical Installation Standard Solar Rooftop)

3,500

1

10

ED-108-00

มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้า และพื้นฐานสวิทช์บอร์ดไฟฟ้าสู่วิศวกรยุคใหม่

(Electrical Installation Standards and the basic switchboard to the new engineers)

3,500

1

11

ED-109-00

ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม

(Principles of Industrial Electrical)

2,900

(ไม่รวมค่าสอบ)

2

12

ED-111-00

ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก

(Home and Commercial Air Conditioning Installations)

3,500

(ไม่รวมค่าสอบ)

2

13

ED-112-00

การซ่อมบำรุงและแก้ไขปัญหาเครื่องปรับอากาศอินเวอร์เตอร์
(Repair and maintenance of inverter air conditioner)

 2,900  2
 

ED-002-00 การขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง  (DC Drives)

ED-002-00 การขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง  (DC Drives)

 

1. ED-002-00 การขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง  (DC Drives)

5,900.- คน/บาท (Price/Person Net)

ระยะเวลา 3 วัน (Duration 3 day, 09.00-16.00)

Topic

- การพัฒนาอิเล็กทรอนิกส์กำลังและการประยุกต์ใช้
 ในงานอุตสาหกรรม

- ชนิด ประเภทและหลักการทำงานของ SCR
 คอนเวอร์เตอร์ (1-Q, 2-Q และ 4-Q)

- หลักการทำงานของ ดีซี-ชอปเปอร์ (1-Q, 2-Q และ 4-Q)

- สาธิตการทำงานของ คอนเวอร์เตอร์ และ DC-shopper  แบบ ต่าง ๆ

- ลักษณะสมบัติของโหลดประเภทต่างๆ ในงานอุตสาหกรรม

- การออกแบบระบบควบคุมแบบเคสเคด
 (Cascade control system) ด้วย Simulation
Software: Matlab/Simulink , Winfact/Boris

- ลักษณะสมบัติของระบบขับเคลื่อนควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง

- ปฏิบัติการทดสอบผลการออกแบบ ด้วย Simulation software

- การออกแบบระบบขับเคลื่อน 4-Quadrant  
 Dual-Converter แบบไม่มีกระแสไหลวน

- สาธิตและประลองการขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบ  

 1-Quadrant: Speed-  Torque Cascade Control,  

 2-Quadrant: SCR- Converter,4-Quadrant: SCR     

 Converter  และ 4-Quadrant: DC-Chopper

Customized training (In-house Training)

จัดอบรมเฉพาะกลุ่ม 10 คนขึ้นไป

 

 

ED-002-00 การขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง  (DC Drives)

ED-003-00 การขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ  (AC Drives)

ED-003-00 การขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ  (AC Drives)

 

 2. ED-003-00 การขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ  (AC Drives)

5,900.- คน/บาท (Price/Person Net)

ระยะเวลา 3 วัน (Duration 3 day, 09.00-16.00)

Topic

- การพัฒนาอิเล็กทรอนิกส์กำลังและการประยุกต์ใช้ในงานอุตสาหกรรม

- หน้าที่ของฟังก์ชันที่สำคัญต่างๆของอินเวอร์เตอร์ การปรับตั้งค่าพารามิเตอร์เหมาะสมกับการนำไปประยุกต์ใช้งานลักษณะต่างๆในอุตสาหกรรม

- การจำแนกประเภทและหลักการทำงานของอินเวอร์เตอร์

- สาธิตและประลองการขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ ด้วยเทคโนโลยีการควบคุมแบบต่าง ๆ

- ถามและตอบปัญหา

Customized training (In-house Training)

จัดอบรมเฉพาะกลุ่ม 10 คนขึ้นไป

 

ED-003-00 การขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ  (AC Drives)

ED-005-00 การขับเคลื่อนเซอร์โวมอเตอร์  (Servo Motor Drives)

ED-005-00 การขับเคลื่อนเซอร์โวมอเตอร์  (Servo Motor Drives)

 

 3. ED-005-00 การขับเคลื่อนเซอร์โวมอเตอร์  (Servo Motor Drives)

5,900.- คน/บาท (Price/Person Net)

ระยะเวลา 3 วัน (Duration 3 day, 09.00-16.00)

Topic

- หลักการทำงานและการออกแบบเซอร์โวมอเตอร์ทั่วไป

- หลักการทำงานและการควบคุมเซอร์โวมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง, ชนิดของเซอร์โวมอเตอร์

- การประยุกต์ใช้งานเซอร์โวมอเตอร์กระแสไฟฟ้าตรง

- สาธิตและประลองการขับเคลื่อนเซอร์โวมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง

- หลักการทำงานและการควบคุมเซอร์โวมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงชนิดไม่มีแปรงถ่าน

- การประยุกต์ใช้งานเซอร์โวมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงชนิดไม่มีแปรงถ่าน

- หลักการทำงานและการควบคุมเซอร์โวมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับชนิดไม่มีแปรงถ่าน

- การประยุกต์ใช้งานเซอร์โวมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงชนิดไม่มีแปรงถ่าน

- สาธิตและประลองการขับเคลื่อนเซอร์โวมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับชนิดไม่มีแปรงถ่าน

Customized training (In-house Training)

จัดอบรมเฉพาะกลุ่ม 10 คนขึ้นไป

 

ED-005-00 การขับเคลื่อนเซอร์โวมอเตอร์  (Servo Motor Drives)

ED-096-00 วิศวกรรมระบบในอาคารขนาดใหญ่ (System Engineering for Building)

ED-096-00 วิศวกรรมระบบในอาคารขนาดใหญ่ (System Engineering for Building)

 

4. ED-096-00 วิศวกรรมระบบในอาคารขนาดใหญ่ (System Engineering for Building)

7,900.- คน/บาท (Price/Person Net)

ระยะเวลา 3 วัน (Duration 3 day, 09.00-16.00)

Topic

1. การบริหารจัดการพลังงานในอาคารขนาดใหญ่

  1.1 กฎหมายด้านการอนุรักษ์พลังงานเบื้องต้น

  1.2 มาตรฐานด้านการจัดการพลังงาน

  1.3 นโยบายอนุรักษ์พลังงาน

  1.4 การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน

  1.5 การกำหนดเป้าหมายและแผนการอนุรักษ์พลังงาน

2. แนวคิดในการบริหารจัดการระบบวิศวกรรม
  เพื่อการอนุรักษ์พลังงานในอาคารขนาดใหญ่

 2.1 ด้านเทคนิค

      2.1.1 เทคนิคบริหารงานซ่อมและบำรุงรักษาเพื่อการจัดการพลังงาน
      2.1.2 เทคนิคด้านมาตรฐานวิศวกรรมสำหรับอาคารขนาดใหญ่

      2.1.3 เทคนิคด้านการจัดการวัสดุ-อุปกรณ์ และอะไหล่ต่างๆ

     2.1.4 เทคนิคด้านความปลอดภัย ชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

      2.1.5 เทคนิคด้านการเปลี่ยนเครื่องจักร

      2.1.6 เทคนิคด้านงานเอกสารวิศวกรรม

 2.2 เทคโนโลยีด้านวิศวกรรมเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพ
       ด้านพลังงาน

      2.2.1 เทคโนโลยีปรับอากาศ

      2.2.2 เทคโนโลยีระบบระบายอากาศประหยัดพลังงาน

      2.2.3 เทคโนโลยีระบบการทำน้ำร้อนแบบไม่ใช้ไฟฟ้า

      2.2.4 เทคโนโลยีการทำความสะอาดท่อคอนเดนเซอร์อัตโนมัติเพื่อการประหยัดพลังงาน

      2.2.5 เทคโนโลยีระบบแสงสว่าง

      2.2.6 เทคโนโลยีระบบขับเคลื่อนโดยใช้มอเตอร์ไฟฟ้า

      2.2.7 เทคโนโลยีระบบทำความร้อน

      2.2.8 เทคโนโลยีระบบดับเพลิงและสุขาภิบาล

Customized training (In-house Training)

จัดอบรมเฉพาะกลุ่ม 10 คนขึ้นไป

 

ED-096-00 วิศวกรรมระบบในอาคารขนาดใหญ่ (System Engineering for Building)

ED-098-00  พื้นฐานการออกแบบและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์  (Basic Design and Installation for Solar Cell)

ED-098-00  พื้นฐานการออกแบบและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์  (Basic Design and Installation for Solar Cell)

 

 

5. ED-098-00  พื้นฐานการออกแบบและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์

                    (Basic Design and Installation for Solar Cell)

6,900.- คน/บาท (Price/Person Net)

ระยะเวลา 3 วัน (Duration 3 day, 09.00-16.00)

Topic

- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพลังงาน

- ไฟฟ้าพื้นฐาน, การต่อวงจรไฟฟ้าพื้นฐาน

- ออกแบบและคำนวณโซล่าเซลล์

- การติดตั้งโซล่เซลล์

- การดูแลบำรุงรักษาโซล่าเซลล์

- อธิบายภาคปฏิบัติ ฐานที่ 1-5, ภาคปฏิบัติ ฐานที่ 1-5

Customized training (In-house Training)

จัดอบรมเฉพาะกลุ่ม 10-30 คน

 

ED-098-00  พื้นฐานการออกแบบและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์  (Basic Design and Installation for Solar Cell)

ED-099-00 การออกแบบและติดตั้ง โซล่า พีวี รูฟท็อป (Design and Installation for Solar PV Rooftop)

ED-099-00 การออกแบบและติดตั้ง โซล่า พีวี รูฟท็อป (Design and Installation for Solar PV Rooftop)

 

6. ED-099-00 การออกแบบและติดตั้ง โซล่า พีวี รูฟท็อป (Design and Installation for Solar PV Rooftop)

5,900.- คน/บาท (Price/Person Net)

ระยะเวลา 2 วัน (Duration 2 day, 09.00-16.00)

Topic

- พื้นฐาน ระบบการทำงานของโซล่า พีวี

- พื้นฐานทางไฟฟ้า, - ความสัมพันธ์ของระบบไฟฟ้า

- โมดูล พีวี, - แบตเตอรี่และชาร์จเจอร์

- ระบบควบคุมการชาร์จ, - อินเวอร์เตอร์

- การทดสอบการใช้งานของระบบ

- การบำรุงรักษา, ระบบแสดงผล, ระบบแจ้งเหตุผิดปกติ

- การออกแบบระบบ พีวี

- การตรวจสอบสภาพงานจริงของระบบ พีวี

- การวิเคราะห์พื้นที่สำหรับติดตั้ง

- การออกแบบระบบไฟฟ้า

- ซอฟต์แวร์สำหรับการออกแบบโซล่า พีวี

- ถาม-ตอบปัญหาหรือข้อสงสัย

Customized training (In-house Training)

จัดอบรมเฉพาะกลุ่ม 10-20 คน

 

ED-099-00 การออกแบบและติดตั้ง โซล่า พีวี รูฟท็อป (Design and Installation for Solar PV Rooftop)

ED-104-00 “การติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร” (Interior Electrical Installation)

ED-104-00 “การติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร” (Interior Electrical Installation)

 

7. ED-104-00 “การติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร” (Interior Electrical Installation)

3,500.- คน/บาท (Price/Person Net)

ระยะเวลา 3 วัน (Duration 3 day, 09.00-16.00)

Topic

- ความเป็นมาและประโยชน์ที่จะได้รับของมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

- พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

- พื้นฐานความปลอดภัยเบื้องต้นในการปฏิบัติงานทางไฟฟ้า

- อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลเบื้องต้น

- การปฐมพยาบาล และการป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า

- หลักการทั่วไปของเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัย

- มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสําหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556

- การอ่านแบบ และสัญญาลักษณ์ทางไฟฟ้า

- ปฏิบัติการติดตั้งระบบไฟฟ้าตามแบบที่กำหนด

- การตรวจสอบการทำงานของวงจรไฟฟ้า

- ปฏิบัติการต่อตัวนำแบบต่างๆ

- ให้คำแนะนำและตอบข้อซักถาม

- ทดสอบช่างไฟฟ้า

Customized training (In-house Training)

จัดอบรมเฉพาะกลุ่ม 20-40 คน

 

ED-104-00 “การติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร” (Interior Electrical Installation)

ED-105-00 ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า (Safety in Electrical Systems)

ED-105-00 ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า (Safety in Electrical Systems)

 

8. ED-105-00 ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า (Safety in Electrical Systems)

3,500.- คน/บาท (Price/Person Net)

ระยะเวลา 1 วัน (Duration 1 day, 09.00-16.00)

Topic

-  ไฟฟ้ากับการดำรงชีวิตประจำวัน และกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในงานไฟฟ้า

-  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับไฟฟ้า ที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้าจำเป็นต้องรู้

-  สายไฟฟ้า การใช้งานสายไฟฟ้า และขนาดกระแสของสายไฟฟ้า

-  ประเภทของอันตรายจากไฟฟ้า และลักษณะการประสบอันตราย และการป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า

-  พื้นฐานการตรวจความปลอดภัยระบบไฟฟ้า

-  การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอันตรายจากไฟฟ้า และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

Customized training (In-house Training)

จัดอบรมเฉพาะกลุ่ม 20-40 คน

ED-105-00 ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า (Safety in Electrical Systems)

ED-106-00 มาตรฐานการติดตั้งระบบการผลิตไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ที่ติดตั้งบนหลังคา สำหรับประเทศไทย

ED-106-00 มาตรฐานการติดตั้งระบบการผลิตไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ที่ติดตั้งบนหลังคา สำหรับประเทศไทย

 

9. ED-106-00 มาตรฐานการติดตั้งระบบการผลิตไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ที่ติดตั้งบนหลังคา สำหรับประเทศไทย

                    (Thailand Electrical Installation Standard Solar Rooftop)

3,500.- คน/บาท (Price/Person Net)

ระยะเวลา 1 วัน (Duration 1 day, 09.00-16.00)

Topic

  - อุปกรณ์ป้องกัน, การป้องกันการเกิดไฟดูด

  - การป้องกันกระแสเกิน

 - การป้องกันความผิดพร่องลงดิน

  - การทดสอบการทำงานหลังการติดตั้ง

- ข้อกำหนดทั่วไป,  แรงดันสูงสุดของ PV Array

    - ข้อกำหนด จุดติดตั้งและวิธีการติดตั้ง

    - อินเวอร์เตอร์, แบตเตอรี่, สายไฟฟ้า

    - ชนิดของแผงโซล่าเซลล์

    - การทำสัญลักษณ์บริภัณฑ์

    - ข้อกำหนดสำหรับป้าย

Customized training (In-house Training)

จัดอบรมเฉพาะกลุ่ม 20-40 คน

 

 

ED-106-00 มาตรฐานการติดตั้งระบบการผลิตไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ที่ติดตั้งบนหลังคา สำหรับประเทศไทย

ED-108-00 มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้า และพื้นฐานสวิทช์บอร์ดไฟฟ้าสู่วิศวกรยุคใหม่

ED-108-00 มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้า และพื้นฐานสวิทช์บอร์ดไฟฟ้าสู่วิศวกรยุคใหม่

 

10. ED-108-00 มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้า และพื้นฐานสวิทช์บอร์ดไฟฟ้าสู่วิศวกรยุคใหม่

      (Electrical Installation Standards and the basic switchboard to the new engineers)

3,500.- คน/บาท (Price/Person Net)

ระยะเวลา 1 วัน (Duration 1 day, 09.00-16.00)

Topic

ข้อกำหนด มาตรฐานในการติดตั้งการควบคุม
การออกแบบและการตรวจรับงานไฟฟ้ากำลัง

- สายไฟฟ้า

- ท่อสายไฟฟ้า

- บัสเวย์

- รางเดินสายไฟฟ้า

- กล่องไฟฟ้า

- กล่องดึงสายไฟฟ้า

- การเดินสายไฟฟ้าแรงต่ำ

- โคมไฟฟ้า

Customized training (In-house Training)

จัดอบรมเฉพาะกลุ่ม 20-40 คน

ED-108-00 มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้า และพื้นฐานสวิทช์บอร์ดไฟฟ้าสู่วิศวกรยุคใหม่

ED-109-00 ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม  (Principles of Industrial Electrical)

ED-109-00 ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม  (Principles of Industrial Electrical)

 

11. ED-109-00 ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม  (Principles of Industrial Electrical)

2,900.- คน/บาท (Price/Person Net)

ระยะเวลา 2 วัน (Duration 2 day, 09.00-16.00)

Topic

ภาคทฤษฎี

1. ความปลอดภัยเบื้องต้นในการในการปฏิบัติงาน

2. การใช้เครื่องมือช่างทั่วไป

3. หลักการทำงานเบื้องต้นของเครื่องจักรทางไฟฟ้า และหน่วยวัดทางไฟฟ้า

    - มัลติมิเตอร์, แอมป์มิเตอร์, โวลต์มิเตอร์ ฯลฯ

4. หลักการทำงานของอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้าเบื้องต้น

 - มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ (Alternating Current Motor)

 - อุปกรณ์ตัดวงจรอัตโนมัติ (Circuit Breaker)

 - เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator)

 - ตู้ควบคุมมอเตอร์ (Motor Control Board)

 - ตู้จ่ายไฟฟ้า (Distribution Board)

5. การเลือกชนิดและขนาดของสายไฟฟ้า

6. สัญญาลักษณ์ทางไฟฟ้าและการอ่านแบบไฟฟ้า  สัญญาลักษณ์ทางไฟฟ้า, แบบไฟฟ้าแสงสว่างในโรงงาน

7. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับไฟฟ้า

8. ข้อกำหนดในการติดตั้ง การเดินสายไฟฟ้าด้วยท่อร้อยสายไฟฟ้า
ภาคปฏิบัติ

1. การใช้เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า

2. การบำรุงรักษาเครื่องมือ และอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล

3. การต่อตัวนำแบบต่างๆ

4. การเดินสายไฟฟ้า การเดินท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิดโลหะ และการเดินสายไฟฟ้าในท่อพีวีซี

5. การติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า และบริภัณฑ์ไฟฟ้า ดวงโคมไฟฟ้า, อุปกรณ์ตัดวงจรอัตโนมัติ, ตู้จ่ายไฟฟ้า โวลต์ แอมป์มิเตอร์, แมกเนติกส์คอนแทคเตอร์โอเวอร์โหลดรีเลย์

6. การต่อวงจรควบคุมมอเตอร์กระแสสลับ

 - การต่อแบบ Direct Start

 - การต่อวงจรแบบสตาร์ (Star)

 - การต่อวงจรแบบเดลต้า (Delta)

 - หรือแบบอื่นๆ

Customized training (In-house Training)

จัดอบรมเฉพาะกลุ่ม 20-40 คน

 

ED-109-00 ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม  (Principles of Industrial Electrical)

ED-111-00 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก

ED-111-00 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก

 

12. ED-111-00 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก

                    (Home and Commercial Air Conditioning Installations)

3,500.- คน/บาท (Price/Person Net)ไม่รวมค่าสอบ

ระยะเวลา 2 วัน (Duration 2 day, 09.00-16.00)

Topic

ภาคทฤษฎี

1. ความปลอดภัยในการทำงาน

2. หน่วยวัดของระบบต่าง ๆ ที่ใช้ในเครื่องปรับอากาศ

3. การอ่านแบบเครื่องกลและทางไฟฟ้าเบื้องต้น

4. ใช้และดูแลรักษาเครื่องมือในงานเกี่ยวกับ

เครื่องปรับอากาศ

5. ระบบและวงจรเบื้องต้นของเครื่องปรับอากาศ

6. อุปกรณ์หลักที่ใช้ในวงจรเบื้องต้นของเครื่องปรับอากาศ

7. ชนิดและคุณสมบัติของสารทำความเย็นที่ใช้ในเครื่องปรับอากาศ

8. งานเชื่อมแก๊สและงานเชื่อมไฟฟ้า

9. หลักการติดตั้งและซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ

10. วงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมและแบบขนานอย่างง่าย

11. ระบบควบคุมทางไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศประเภทชนิดตัดตอน

12. เลือกใช้ขนาดของสายไฟฟ้า สายดิน กฎข้อบังคับในการเดินสายไฟฟ้า

13. วิธีการหุ้มฉนวนและการบุฉนวนของท่อส่งลมเย็น

ภาคปฏิบัติ

1. การใช้เครื่องมือต่าง ๆ ในการตัด ปรับแต่ง ขยายบานแฟลร์และดัดท่อทองแดง

2. การเลือกงานเชื่อมใช้งาน

3. การเชื่อมประสานท่อทองแดงกับท่อทองแดง ได้โดยไม่รั่ว

4. ติดตั้ง รวมทั้งการเดินท่อสารทำความเย็น และท่อน้ำทิ้งของเครื่องปรับอากาศ

5. การตรวจหารอยรั่ว ทำสุญญากาศ และบรรจุสารทำความเย็นในเครื่องปรับอากาศ

6. การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

7. การเดินสายไฟฟ้าโดยวิธีร้อยท่อ เดินในรางหรือใช้เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า

8. การใช้อุปกรณ์ขั้วต่อสาย ตัดต่อสาย และบัดกรีสายไฟฟ้า

9. การต่อวงจรไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศ

10. การใช้เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า อุณหภูมิ ความดัน ขนาด และความยาวได้

11. การทดสอบการเดินเครื่องเพื่อตรวจสอบอุณหภูมิ ความดันและกระแสไฟฟ้า

12. การหุ้มฉนวนท่อเย็น การใช้รางครอบท่อ การบุฉนวนของท่อส่งลมเย็น

Customized training (In-house Training)

จัดอบรมเฉพาะกลุ่ม 20-40 คน

 

 

ED-111-00 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก

ED-002-00 การขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง  (DC Drives)

ED-002-00 การขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง  (DC Drives)

 

13. ED-112-00 การซ่อมบำรุงและแก้ไขปัญหาเครื่องปรับอากาศอินเวอร์เตอร์

                   (Repair and maintenance of inverter air conditioner)

2,900.- คน/บาท (Price/Person Net)ไม่รวมค่าสอบ

ระยะเวลา 2 วัน (Duration 2 day, 09.00-16.00)

Topic

ภาคทฤษฎี

1. ความปลอดภัยในการทำงาน

2. เครื่องมือที่ใช้สำหรับการซ่อมบำรุงและแก้ไขปัญหาเครื่องปรับอากาศอินเวอร์เตอร์

3. หลักการทำงานของวงจรอินเวอร์เตอร์

4. ส่วนประกอบและหน้าที่ของระบบควบคุมและอิเล็กทรอนิกส์ในเครื่องปรับอากาศอินเวอร์เตอร์

5. สารทำความเย็นและน้ำมันหล่อลื้นของ

เครื่องปรับอากาศอินเวอร์เตอร์

6. การควบคุมวัฏจักรสารทำความเย็นของ

เครื่องปรับอากาศอินเวอร์เตอร์

7. ฟังก์ชั่นพื้นฐานการทำงานของเครื่องปรบอากาศระบบอินเวอร์เตอร์

ภาคปฏิบัติ

1. จำลองปัญหาที่พบในเครื่องปรับอากาศชนิดอินเวอร์เตอร์

2. การวิเคราะห์และแก้ไขข้อขัดข้องของเครื่องปรับอากาศระบบอินเวอร์เตอร์

Customized training (In-house Training)

จัดอบรมเฉพาะกลุ่ม 20-40 คน

ED-002-00 การขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง  (DC Drives)