งานบริการ/หลักสูตรคอมพิวเตอร์เพื่องานอุตสาหกรรม

 

Training Program 2562/2019

Price/Person (Baht)

Duration (day)


Date

1

CI-001-00 การพัฒนาระบบสกาดาขั้นสูงและการจำลอง
สถานการณ์บนคอมพิวเตอร์ (Advanced SCADA and
Simulation)

6,900

3

28-30 Oct.

2

CI-002-00 การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Cicode บนระบบ

สกาดา (SCADA-Cicode Programming)

6,900

3

7-9 Aug.

3

CI-011-00 การจำลองสถานการณ์การผลิตขั้นพื้นฐานด้วย

โปรแกรม ARENA (Basic Manufacturing System

Simulation with ARENA)

6,900

3

3-5 Apr.

9-11 Oct.

4

CI-021-00 การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ

อุตสาหกรรม (Using Computer for Industrial

Statistic Analysis)

6,900

3

18-20 Sep.

5

CI-023-00 การสร้างโปรแกรมโดยใช้ VBA สำหรับ Excel

  (VBA for Excel)

6,900

3

20-22 Mar

19-21 June

6

CI-024-00 การสร้างเว็บไซต์โดยใช้ PHP + My SQL

              (Basic PHP + My SQL for creating Websites)

6,900

3

8-10 May

7

CI-025-00 การสร้างเว็บไซต์โดยใช้ PHP + My SQL ขั้นสูง

   (Advance PHP + My SQL for creating Websites)

In-house

3

Please

Contact

8

CI-032-00 การจำลองสถานการณ์กระบวนการผลิตและขน

ถ่ายขั้นสูง  ด้วย โปรแกรม ARENA

  (Advanced Process and Transfer in Manufacturing

   System Simulation)

6,900

3

21-23 Aug.

9

CI-035-01 การใช้โปรแกรม Excel สำหรับงานอุตสาหกรรม

   (Using Excel for Industrial Applications)

6,900

3

6-8 Mar.

10

CI-036-00 S7 การเขียนโปรแกรมพีแอลซี S7 โดยใช้โปรแกรม STEP7  (S7 PLC Programming by using STEP 7)

4,900

2

14-15 Nov.

11

CI-038-00 การจำลองโครงข่ายประสาทเทียมด้วยภาษา C

และ MATLAB  (Neural Network Simulation in C and

   MATLAB)

In-house

3

Please

Contact

12

CI-041-00 การจัดการฐานข้อมูลสำหรับงานอุตสาหกรรม

  (Using Database Management for Industrial

Applications)

6,900

3

5-7 June

CI-001-00  การพัฒนาระบบสกาดาขั้นสูงและการจำลองสถานการณ์บนคอมพิวเตอร์ (Advanced SCADA and Simulation)

CI-001-00  การพัฒนาระบบสกาดาขั้นสูงและการจำลองสถานการณ์บนคอมพิวเตอร์ (Advanced SCADA and Simulation)

1. CI-001-00  การพัฒนาระบบสกาดาขั้นสูงและการจำลองสถานการณ์บน

                    คอมพิวเตอร์    (Advanced SCADA and Simulation)

6,900.- คน/บาท (Price/Person Net)

ระยะเวลา 3 วัน (Duration 3 day, 09.00-16.00)

Topic

- Using Simulation PLC

- Using SCADA with PLC on Ethernet network

- Using SCADA with PLC on Simulation mode

- Multi PLC Communication

- Advance Animation Objects

- Using Advance Genies and Super Genies

- Advance Alarms

- Advance Process Analyst

- Advance Trends, Advance Security

- Cicode programming and Cicode Functions

วันที่อบรม (Date)

25-27 Oct.

CI-001-00  การพัฒนาระบบสกาดาขั้นสูงและการจำลองสถานการณ์บนคอมพิวเตอร์ (Advanced SCADA and Simulation)

CI-002-00  การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Cicode บนระบบสกาดา (SCADA-Cicode Programming)

CI-002-00  การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Cicode บนระบบสกาดา (SCADA-Cicode Programming)

2. CI-002-00  การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Cicode บนระบบสกาดา

                    (SCADA-Cicode Programming)

6,900.- คน/บาท (Price/Person Net)

ระยะเวลา 3 วัน (Duration 3 day, 09.00-16.00)

Topic

- ความรู้เบื้องต้นและการใช้งานฟังก์ชั่น ภาษา Cicode

- การใช้งาน Cicode Editor, การเขียนคำสั่ง Cicode

- การเขียนนิพจน์ และตัวดำเนินการในภาษา Cicode -

- การเขียนฟังก์ชั่นด้วยภาษา Cicode

- การใช้งานตัวแปร

- การเขียนโปรแกรมแบบโครงสร้าง

- การพัฒนาโปรแกรมด้วย Array

- การตรวจสอบข้อผิดพลาด (Debug) ในภาษา Cicode

วันที่อบรม (Date)

8-10 Aug.

 

CI-002-00  การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Cicode บนระบบสกาดา (SCADA-Cicode Programming)

CI-011-00  การจำลองสถานการณ์การผลิตขั้นพื้นฐานด้วยโปรแกรม ARENA (Basic Manufacturing System Simulation with ARENA)

CI-011-00  การจำลองสถานการณ์การผลิตขั้นพื้นฐานด้วยโปรแกรม ARENA (Basic Manufacturing System Simulation with ARENA)

 

3. CI-011-00  การจำลองสถานการณ์การผลิตขั้นพื้นฐานด้วยโปรแกรม ARENA

                   (Basic Manufacturing System Simulation with ARENA)

6,900.- คน/บาท (Price/Person Net)

ระยะเวลา 3 วัน (Duration 3 day, 09.00-16.00)

Topic

- Introduction to Simulation Modeling and  Simulation Software

- Simulation Of Simple Workstation , Visualization and Animation of Simulation

- Modeling, Decide Module and Case Study

- Simulation of Service, Two Processes In Series

- Input Analyzer and Statistics

- Simulation of Service System

- Assign and Record Module and Case Study of Two Processes in Series

- Seize Delay Release Module and Case Study of Two Job in the Two-Workstations Flow Line

- Batch and Separate Module and Case Study of Hard Disk Drive Company

- Resource Sets and Schedules

- Advanced Process I and Advanced Process II

วันที่อบรม (Date)

18-20 Apr.

10-12 Oct.

 

CI-011-00  การจำลองสถานการณ์การผลิตขั้นพื้นฐานด้วยโปรแกรม ARENA (Basic Manufacturing System Simulation with ARENA)

CI-021-00 การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติอุตสาหกรรม (Using Computer for Industrial Statistic Analysis)

CI-021-00 การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติอุตสาหกรรม (Using Computer for Industrial Statistic Analysis)

 

4. CI-021-00 การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติอุตสาหกรรม

                  (Using Computer for Industrial Statistic Analysis)

6,900.- คน/บาท (Price/Person Net)

ระยะเวลา 3 วัน (Duration 3 day, 09.00-16.00)

Topic

- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถิติ, การกำหนดกลุ่มตัวอย่าง

- ความหมายและหลักการทำวิจัยเบื้องต้น

- การใช้งานโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ

- การจัดการกับข้อมูล, การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง

- การวิเคราะห์ข้อมูล, การทดสอบสมมุติฐาน

- การทดสอบความแตกต่างของประชากร

- การทดสอบค่าไคสแควร์ (Chi-Square Test)

- การวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance)

- การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยหลังจากการวิเคราะห์ความแปรปรวน

- การวิเคราะห์และแปลความหมาย ผลการคำนวณที่ได้จากคอมพิวเตอร์

- การใช้คอมพิวเตอร์ในงานควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ

- การสร้างแผนภูมิควบคุมแบบฮีสโตแกรม

- การสร้างแผนภูมิควบคุม X bar & R Chart

- การสร้างแผนภูมิควบคุมพาเรโต้

วันที่อบรม (Date)

19-21 Aug.

 

CI-021-00 การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติอุตสาหกรรม (Using Computer for Industrial Statistic Analysis)

CI-023-00  การสร้างโปรแกรมโดยใช้ VBA สำหรับ Excel (VBA for Excel)

CI-023-00  การสร้างโปรแกรมโดยใช้ VBA สำหรับ Excel (VBA for Excel)

5. CI-023-00  การสร้างโปรแกรมโดยใช้ VBA สำหรับ Excel (VBA for Excel)

6,900.- คน/บาท (Price/Person Net)

ระยะเวลา 3 วัน (Duration 3 day, 09.00-16.00)

Topic

-  การบันทึกมาโครให้ทำงานที่ซับซ้อน

-  ศึกษาภาษา Visual Basic จากมาโคร

-  การสร้างและแก้ไขมาโคร โดยใช้ Visual Basic

-  โครงสร้างของภาษา Visual Basic

-  รูปแบบและวิธีการใช้งาน Object ใน Visual Basic

-  รูปแบบและวิธีการใช้งาน Property ใน Visual Basic

-  รูปแบบและวิธีการใช้งาน Method ใน Visual Basic

-  คำสั่งของ Visual Basic ที่ใช้ในการตัดสินใจเงื่อนไขที่ต้องการ

-  คำสั่งของ Visual Basic ที่ใช้ในการทำงานที่ซ้ำ ๆ

-  การสร้างกรอบโต้ตอบ (Dialog Box)

-  การเชื่อมโยง Control ของ Dialog Box เข้ากับมาโคร

วันที่อบรม (Date)

21-23 Mar.

20-22 Jun.

 

CI-023-00  การสร้างโปรแกรมโดยใช้ VBA สำหรับ Excel (VBA for Excel)

CI-024-00 การสร้างเว็บไซต์โดยใช้ PHP + My SQL ขั้นพื้นฐาน (Basic PHP + My SQL for creating Websites)

CI-024-00 การสร้างเว็บไซต์โดยใช้ PHP + My SQL ขั้นพื้นฐาน (Basic PHP + My SQL for creating Websites)

6. CI-024-00 การสร้างเว็บไซต์โดยใช้ PHP + My SQL ขั้นพื้นฐาน

                    (Basic PHP + My SQL for creating Websites)

6,900.- คน/บาท (Price/Person Net)

ระยะเวลา 3 วัน (Duration 3 day, 09.00-16.00)

Topic

- ทฤษฎีการออกแบบ เว็บไซต์, การใช้เครื่องมือต่างๆ  (Tool Box)

- ทฤษฏีการวาง Layout ให้มีประสิทธิภาพ

- การกำหนดตัวแปร และการเรียกใช้งาน

- การใช้คำสั่ง Interactive (Button, Hyperlink, etc.)
- เพื่อการเชื่อมโยงในแต่ละหน้า

- การใช้คำสั่งกำหนดเงื่อนไข, การนำเว็บไซต์เข้าสู่ระบบ Internet

- SQL Programming Concept, Introduction to  My SQL

- การใช้คำสั่งต่าง ๆ ใน My SQL, สร้างการติดต่อ PHP กับ My SQL

- ทฤษฎีการออกแบบ เว็บไซต์, การใช้เครื่องมือต่างๆ (Tool Box)

- ทฤษฏีการวาง Layout ให้มีประสิทธิภาพ

- การกำหนดตัวแปร และการเรียกใช้งาน

- การใช้คำสั่ง Interactive (Button, Hyperlink, etc.) เพื่อการเชื่อมโยง

- การใช้คำสั่งกำหนดเงื่อนไข, การนำเว็บไซต์เข้าสู่ระบบ Internet

Customized training (In-house Training)

จัดอบรมเฉพาะกลุ่ม 10 คนขึ้นไป

 

CI-024-00 การสร้างเว็บไซต์โดยใช้ PHP + My SQL ขั้นพื้นฐาน (Basic PHP + My SQL for creating Websites)

CI-025-00  การสร้างเว็บไซต์โดยใช้ PHP + My SQL ขั้นสูง (Advance PHP + My SQL for creating Websites)

CI-025-00  การสร้างเว็บไซต์โดยใช้ PHP + My SQL ขั้นสูง (Advance PHP + My SQL for creating Websites)

7. CI-025-00  การสร้างเว็บไซต์โดยใช้ PHP + My SQL ขั้นสูง

                    (Advance PHP + My SQL for creating Websites)

ราคา โปรดสอบถาม (Please Contract)

ระยะเวลา 3 วัน (Duration 3 day, 09.00-16.00)

Topic

- ออกแบบโครงสร้างเว็บไซต์

- ออกแบบ Pages หลักของเว็บไซต์ด้วย PHP เช่น Page  การลงทะเบียน, Page ข้อมูลองค์กร

- การเขียนโปรแกรมการทำงานแต่ละ Page

- การเขียนโปรแกรมเชื่อมต่อฐานข้อมูล

วันที่อบรม (Date)

Please Contact

 

CI-025-00  การสร้างเว็บไซต์โดยใช้ PHP + My SQL ขั้นสูง (Advance PHP + My SQL for creating Websites)

CI-032-00  การจำลองสถานการณ์กระบวนการผลิตและเคลื่อนย้ายขั้นสูง (Advanced Process and Transfer in Manufacturing System Simulation)

CI-032-00  การจำลองสถานการณ์กระบวนการผลิตและเคลื่อนย้ายขั้นสูง (Advanced Process and Transfer in Manufacturing System Simulation)

8. CI-032-00  การจำลองสถานการณ์กระบวนการผลิตและเคลื่อนย้ายขั้นสูง

               (Advanced Process and Transfer in Manufacturing System Simulation)

6,900.- คน/บาท (Price/Person Net)

ระยะเวลา 3 วัน (Duration 3 day, 09.00-16.00)

Topic

- Advanced Process Modules

- Case Study of Advanced Process Simulation

- Sub Model Design

- Process Analyzer

- Visual Designer

- การแปรผลของรายงานโดยวิธีการทางสถิติ

- Job Shop Manufacturing System

- Simulation Queueing Theory

วันที่อบรม (Date)

22-24 Aug.

 

CI-032-00  การจำลองสถานการณ์กระบวนการผลิตและเคลื่อนย้ายขั้นสูง (Advanced Process and Transfer in Manufacturing System Simulation)

CI-035-01  การใช้โปรแกรม Excel สำหรับงานอุตสาหกรรม (Using Excel for Industrial Applications)

CI-035-01  การใช้โปรแกรม Excel สำหรับงานอุตสาหกรรม (Using Excel for Industrial Applications)

9. CI-035-01  การใช้โปรแกรม Excel สำหรับงานอุตสาหกรรม

                    (Using Excel for Industrial Applications)

6,900.- คน/บาท (Price/Person Net)

ระยะเวลา 3 วัน (Duration 3 day, 09.00-16.00)

Topic

- การเลือกเซลล์และคำสั่ง, การทำงานกับเวิร์คบุคส์

- การป้อนข้อมูล, การสร้างสูตรและการเชื่อมโยงสูตร

- การจัดรูปแบบของเวิร์คชีท, การใช้ฟังก์ชั่น พื้นฐาน

- การสร้างชาร์ท, การจัดรูปแบบของชาร์ท

- การเตรียมการพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์

- การทำงานป้อนข้อมูล DATA, SORT FILTER

- การสร้าง Pivot Table, การวิเคราะห์ Analyzing DATA

- การทำงานร่วมกัน Collaborating with Others

วันที่อบรม (Date)

7-9 Mar.

 

CI-035-01  การใช้โปรแกรม Excel สำหรับงานอุตสาหกรรม (Using Excel for Industrial Applications)

CI-036-00  การเขียนโปรแกรมพีแอลซี S7 ด้วยโปรแกรม STEP 7 (S7 PLC Programming by using STEP 7)

CCI-036-00  การเขียนโปรแกรมพีแอลซี S7 ด้วยโปรแกรม STEP 7 (S7 PLC Programming by using STEP 7)

10. CI-036-00  การเขียนโปรแกรมพีแอลซี S7 ด้วยโปรแกรม STEP 7

                   (S7 PLC Programming by using STEP 7)

4,900.- คน/บาท (Price/Person Net)

ระยะเวลา 2 วัน (Duration 2 day, 09.00-16.00)

Topic

- โครงสร้างพีแอลซี S7-300

- หลักการเขียนโปรแกรมด้วย STEP 7

- การ Configuration Hardware และกำหนด Address บน STEP 7

- การเขียนโปรแกรมพีแอลซี 3 ภาษา ด้วย STEP 7

- การดาวน์โหลด (Download) การอัพโหลด (Upload) และการทำงานในโหมดจำลอง (Simulation Mode)

- การใช้งานกลุ่มคำสั่งการทำงานแบบ Logic Operations

- กลุ่มคำสั่ง Set/Reset Operations คำสั่ง Load/Transfer Operations คำสั่ง Arithmetic and Comparison Operations

- การใช้กลุ่มคำสั่ง Timer and Counter Operations

- การใช้งานกลุ่มคำสั่ง Block Call/Return and Jump Operations , ตัวอย่างแอพพลิเคชั่น

วันที่อบรม (Date)

14-15 Nov.

 

CCI-036-00  การเขียนโปรแกรมพีแอลซี S7 ด้วยโปรแกรม STEP 7 (S7 PLC Programming by using STEP 7)

CI-038-00  การจำลองโครงข่ายประสาทเทียมด้วยภาษา C และ MATLAB (Neural Network Simulation in C and MATLAB)

CI-038-00  การจำลองโครงข่ายประสาทเทียมด้วยภาษา C และ MATLAB (Neural Network Simulation in C and MATLAB)

11. CI-038-00  การจำลองโครงข่ายประสาทเทียมด้วยภาษา C และ MATLAB

                   (Neural Network Simulation in C and MATLAB)

ราคา  โปรดสอบถาม (Please Contract)

ระยะเวลา 3 วัน (Duration 3 day, 09.00-16.00)

Topic

- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงข่ายประสาทเทียม

- สถาปัตยกรรมของโครงข่ายประสาทเทียม

- ชนิดของโครงข่ายประสาทเทียม

- องค์ประกอบและการสร้างนิวรอน

- การคำนวนและการสร้าง Single Layer Perceptrons

- องค์ประกอบและการสร้าง Multi Layer Perceptrons

- การเรียนรู้และฝึกหัด ด้วย Back-Propagation

- การประยุกต์ใช้โครงข่ายประสาทเทียม

- การเขียนโปรแกรมแบบจำลองโครงข่ายประสาทเทียมด้วยภาษา C

- การเขียนโปรแกรมแบบจำลองโครงข่ายประสาทเทียมด้วย MATLAB

- การใช้เครื่องมือเพื่อพัฒนาโครงข่ายประสาทเทียม

- Fitting Function

- Clustering Data

- Pattern Recognition, Time Series

Customized training (In-house Training)

จัดอบรมเฉพาะกลุ่ม 10 คนขึ้นไป  (Please Contact)

 

CI-038-00  การจำลองโครงข่ายประสาทเทียมด้วยภาษา C และ MATLAB (Neural Network Simulation in C and MATLAB)

CI-041-00 การจัดการฐานข้อมูลสำหรับงานอุตสาหกรรม (Using Database Management for Industrial Applications)

CI-041-00 การจัดการฐานข้อมูลสำหรับงานอุตสาหกรรม (Using Database Management for Industrial Applications)

12. CI-041-00 การจัดการฐานข้อมูลสำหรับงานอุตสาหกรรม

                  (Using Database Management for Industrial Applications)

6,900.- คน/บาท (Price/Person Net)

ระยะเวลา 3 วัน (Duration 3 day, 09.00-16.00)

Topic

- ศึกษาหลักการจัดเตรียมข้อมูล เพื่อจัดทำฐานข้อมูล

- การลดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วย Normalization

- ศึกษาสภาวะแวดล้อมของโปรแกรม

- ศึกษาวิธีการใช้คำสั่งต่าง ๆ ของโปรแกรม

- เทคนิคการสร้างตาราง แบบต่างๆ

- การกำหนดค่าต่าง ๆ ให้กับตัวแปรในตาราง

- การเชื่อมโยงตารางตามหลักการของฐานข้อมูล

- การสร้างหน้าต่าง Form สำหรับแก้ไขข้อมูลบนหน้าจอ

- การกำหนดค่าต่าง ๆ ใน Form

- การสร้าง ActiveX Control บนฟอร์ม

- การสร้าง Query สำหรับกำหนดเงื่อนไขสำหรับเรียกดูข้อมูลตามต้องการ

- การกำหนดค่าต่าง ๆ ใน Query

- การสร้าง Report สำหรับนำเสนองาน

- การกำหนดค่าต่าง ๆ ใน Report
- การเชื่อมโยง Report เข้ากับ Table และ Query

- เทคนิคการปรับแต่งและการเตรียมงานออกทางเครื่องพิมพ์

วันที่อบรม (Date)

6-8 June

 

CI-041-00 การจัดการฐานข้อมูลสำหรับงานอุตสาหกรรม (Using Database Management for Industrial Applications)

CI-043-00 การเขียนโปรแกรม PLC เพื่ออุตสาหกรรม 4.0 (PLC Programming for Industry 4.0 Applications)

CI-043-00 การเขียนโปรแกรม PLC เพื่ออุตสาหกรรม 4.0 (PLC Programming for Industry 4.0 Applications)

13. CI-043-00 การเขียนโปรแกรม PLC เพื่ออุตสาหกรรม 4.0

                   (PLC Programming for Industry 4.0 Applications)

4,900.- คน/บาท (Price/Person Net)

ระยะเวลา 2 วัน (Duration 2 day, 09.00-16.00)

Topic

- การจัดการ PLC Project และการจำลอง PLC (Simulation)

- การจัดการ PLC สำหรับการสื่อสารในระบบ

 เครือข่าย

- การเขียนโปรแกรมภาษา Ladder Diagram

- การเขียนโปรแกรมภาษา Function Block

 Diagram

- การเขียนโปรแกรมภาษา Structure Text

- การเขียนโปรแกรมภาษา Sequential

 Function Chart

- การสร้าง HMI Screen เพื่อควบคุมและ

 แสดงผลโปรแกรม PLC

- การจัดการ PLC สำหรับการสื่อสาร OPC

 Server (OLE for Process Control Server)

- การเขียนโปรแกรม PLC เพื่อการสื่อสารใน

 ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

- ตัวอย่างการประยุกต์ใช้งาน PLC เพื่องาน

 อุตสาหกรรม 4.0

วันที่อบรม (Date)

29-30 April

 

CI-043-00 การเขียนโปรแกรม PLC เพื่ออุตสาหกรรม 4.0 (PLC Programming for Industry 4.0 Applications)

CI-044-00 SCADA เพื่องานอุตสาหกรรม 4.0   (SCADA for Industry 4.0 Applications)

CI-044-00 SCADA เพื่องานอุตสาหกรรม 4.0   (SCADA for Industry 4.0 Applications)

14. CI-044-00 SCADA เพื่องานอุตสาหกรรม 4.0  

                (SCADA for Industry 4.0 Applications)

4,900.- คน/บาท (Price/Person Net)

ระยะเวลา 2 วัน (Duration 2 day, 09.00-16.00)

Topic

- การออกแบบระบบ SCADA เชิงเครือข่าย

 เพื่องานอุตสาหกรรม 4.0

- การเขียนโปรแกรม HMI และ เครื่องมือใน

 Graphics Builder

- การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุในระบบ SCADA

 (Object Based SCADA) การออกแบบ

 Encapsulation, Inheritance และ

 Polymorphic

- การออกแบบและสร้าง Class, Object ในระบบ SCADA

- การพัฒนาระบบการสื่อสารกับ OPC Factory Server

- การพัฒนาระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลกับโปรแกรมประยุกต์ต่างๆ ด้วย DDE และ OBDC

- การสร้างระบบฐานข้อมูล SCADA

 (SCADA Database Exchange Control)

วันที่อบรม (Date)

9-10 July

 

CI-044-00 SCADA เพื่องานอุตสาหกรรม 4.0   (SCADA for Industry 4.0 Applications)

CI-048-00 เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง (Internet of Things Technology)

CI-048-00 เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง (Internet of Things Technology)

15. CI-048-00 เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง (Internet of Things Technology)

4,900.- คน/บาท (Price/Person Net)

ระยะเวลา 2 วัน (Duration 2 day, 09.00-16.00)

Topic

- การเลือกใช้ IoT แบบต่างๆ  

- Concept ของ IoT

- Netpie platform

- การเขียนโปรแกรมติดต่อกับเซ็นเซอร์ต่างๆ

- การใช้งาน Esp8266 เชื่อมต่อ WiFi

- การบันทึกข้อมูล Feed บน Netpie

- สร้าง Dashboard IoT ด้วย Freeboard

- การแจ้งเตือนผ่านระบบ Line

วันที่อบรม (Date)

28-29 July

 

CI-048-00 เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง (Internet of Things Technology)

CI-049-00 การเขียนโปรแกรมหน้าจอสัมผัสเพื่องานอุตสาหกรรม 4.0 (HMI Programming for Industry 4.0 Applications)

CI-049-00 การเขียนโปรแกรมหน้าจอสัมผัสเพื่องานอุตสาหกรรม 4.0 (HMI Programming for Industry 4.0 Applications) 

16. CI-049-00 การเขียนโปรแกรมหน้าจอสัมผัสเพื่องานอุตสาหกรรม 4.0

                  (HMI Programming for Industry 4.0 Applications)  

4,900.- คน/บาท (Price/Person Net)

ระยะเวลา 2 วัน (Duration 2 day, 09.00-16.00)

Topic

- การสร้างโปรเจกต์และสร้างส่วนกราฟิกสำหรับติดต่อผู้ใช้ (GUI)

- เลือกและกำหนดค่าพารามิเตอร์ของไดร์ฟเวอร์เชื่อม PLC

- การสร้างตัวแปรเพื่อติดต่อกับอุปกรณ์ภายนอก

- การสร้างกราฟแสดงแนวโน้ม Trend

- การสร้างกราฟิก Alarm

- การสร้างระบบรักษาความปลอดภัย (Security)

- การเก็บค่าข้อมูลที่อ่านจาก PLC ลงหน่วยความจำ

- การสร้างสูตร, การสร้าง Webgate

วันที่อบรม (Date)

20-21 August

 

CI-049-00 การเขียนโปรแกรมหน้าจอสัมผัสเพื่องานอุตสาหกรรม 4.0 (HMI Programming for Industry 4.0 Applications) 

CI-050-00 การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ Robot เพื่องานอุตสาหกรรม  (Robot Programming for Industry 4.0 Applications)

CI-050-00 การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ Robot เพื่องานอุตสาหกรรม  (Robot Programming for Industry 4.0 Applications)

17. CI-050-00 การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ Robot เพื่องานอุตสาหกรรม

                  (Robot Programming for Industry 4.0 Applications)

4,900.- คน/บาท (Price/Person Net)

ระยะเวลา 2 วัน (Duration 2 day, 09.00-16.00)

Topic

- ประวัติ ประโยชน์ ชนิดและลักษณะการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์

- โครงสร้าง และขอบเขตการเคลื่อนที่ของแขนกล (workspace)

- การใช้งานโปรแกรมควบคุมการทำงานแขนกล

- การใช้แอพพลิเคชั่น Teaching & Playback ควบคุมแขนกลในระบบพิกัด Cartesian Coordinate System)

- อุปกรณ์อินพุตเอาต์พุตของแขนกล

- การใช้แอพพลิเคชั่น Teaching & Playback ร่วมกับ End Effectors

- การใช้งานโปรแกรมแบบวิชวล Blockly

- เขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานแขนกล

 (มีเงื่อนไข, การหยิบและวาง)

- การเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานแขนกล ร่วมกับอุปกรณ์ตรวจจับ

- ตัวอย่าง การควบคุมแขนกลผ่านพีแอลซี

 และคำสั่ง API

วันที่อบรม (Date)

28-29 June

 

CI-050-00 การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ Robot เพื่องานอุตสาหกรรม  (Robot Programming for Industry 4.0 Applications)

CI-051-00 แมชชีนวิชั่นเพื่องานอุตสาหกรรม 4.0 I-051-00 แมชชีนวิชั่นเพื่องานอุตสาหกรรม 4.0

CI-051-00 แมชชีนวิชั่นเพื่องานอุตสาหกรรม 4.0 I-051-00 แมชชีนวิชั่นเพื่องานอุตสาหกรรม 4.0

18. CI-051-00 แมชชีนวิชั่นเพื่องานอุตสาหกรรม 4.0

                  (Machine Vision for 4.0 Applications)

ราคา  โปรดสอบถาม (Please Contract)

Topic

- บอกความหมาย และตัวอย่างงาน Machine Vision System

-  ทฤษฎี Image Processing ที่จำเป็น

  ต่อการวิเคราะห์ภาพ

-  การเลือกวิธีการตรวจสอบภาพ

-  การสร้างลักษณะเฉพาะของชิ้นงานต้นแบบ

-  การเปรียบเทียบชิ้นงานทดสอบกับชิ้นงาน

  ต้นแบบ

-  การทดสอบการทำงานตามโปรแกรมแบบ

  Manual

-  การตั้งค่าโปรแกรมแมชชีนวิชั่น

  เพื่อการหาพื้นที่ การกำหนดตำแหน่งของวัตถุ การนับจำนวน การวิเคราะห์รูปทรง เป็นต้น

-  การเชื่อมต่อแมชชีนวิชั่นเข้ากับ PLC

Customized training (In-house Training)

จัดอบรมเฉพาะกลุ่ม 10 คนขึ้นไป  (Please Contact)

 

CI-051-00 แมชชีนวิชั่นเพื่องานอุตสาหกรรม 4.0 I-051-00 แมชชีนวิชั่นเพื่องานอุตสาหกรรม 4.0

CI-052-00 การออกแบบผลิตภัณฑ์โดยใช้โปรแกรม SolidWork (Product Design by using SolidWork)

CI-052-00 การออกแบบผลิตภัณฑ์โดยใช้โปรแกรม SolidWork (Product Design by using SolidWork)

19. CI-052-00 การออกแบบผลิตภัณฑ์โดยใช้โปรแกรม SolidWork

                  (Product Design by using SolidWork)

4,900.- คน/บาท (Price/Person Net)

ระยะเวลา 2 วัน (Duration 2 day, 09.00-16.00)

Topic

- หลักการออกแบบด้วยโปรแกรม SolidWorks

- ความรู้พื้นฐานในการสร้างงานแบบ 2D และ 3D

- หลักการของระนาบและการสร้างรูปทรง

- การเริ่มต้นสร้างงานแบบพื้นฐาน

- การตั้งค่าระบบ การใช้คำสั่งพื้นฐานในโปรแกรม

- การใช้งานปุ่มคำสั่งในกลุ่ม Features

- การใช้งานปุ่มคำสั่งในกลุ่ม Sketch

- การสร้างชิ้นงานแบบแบ่งส่วน Part

- การกำหนดรายละเอียดของชิ้นงาน

- เทคนิคการสร้างชิ้นงานและการปรับแต่งชิ้นงาน  รูปทรงต่างๆ

- การเตรียมชิ้นงานประกอบ

- การประกอบชิ้นงาน Assembly Modeling

 แบบต่าง ๆ

- การเตรียมแบบงานพิมพ์

วันที่อบรม (Date)

11-12 September

CI-052-00 การออกแบบผลิตภัณฑ์โดยใช้โปรแกรม SolidWork (Product Design by using SolidWork)