งานบริการ/หลักสูตรวิจัยพัฒนาและการถ่ายทอดเทคโนโลยี

 

Training Program 2562/2019

Price/Person (Baht)

Duration
(day)

1

RD-001-00

โซล่าเซลล์เบื้องต้น (Basic Photovoltaic)

3,900

1

2

RD-002-00

การออกแบบระบบโซล่าเซลล์

(Advance Photovoltaic Design)

3,900

1

3

RD-003-00

อิเล็กทรอนิกส์กำลังเบื้องต้น (Basic Power Electronic)

5,900

2

4

RD-004-00

ไมโครคอนโทรลเลอร์เบื้องต้น (Basic Microcontroller)

5,900

2

5

RD-005-00

ไมโครคอนโทรลเลอร์สำหรับงานอิเล็กทรอนิกส์กำลัง

(Microcontroller for Power Electronic Application)

7,900

3

6

RD-006-00

การประยุกต์ใช้งานแบตเตอรี่สำหรับพลังงานทดแทน

(Battery for Renewable Energy Source Application)

5,900

2

7

RD-007-00

การประยุกต์ใช้งานซุปเปอร์คาปาซิเตอร์สำหรับพลังงานทดแทน

(Supercapacitor for Renewable Energy Aource Application)

5,900

2

8

RD-008-00

เซลล์เชื้อเพลิงและการประยุกต์ใช้งานเบื้องต้น (Fuel Cell and Basic Applications)

7,900

3

 

RD-001-00  โซล่าเซลล์เบื้องต้น (Basic Photovoltaic)

RD-001-00  โซล่าเซลล์เบื้องต้น (Basic Photovoltaic)

1. RD-001-00  โซล่าเซลล์เบื้องต้น (Basic Photovoltaic)

 3,900.- คน/บาท (Price/Person Net)

ระยะเวลา 1 วัน (Duration 1 day, 09.00-16.00)

Topic

- แผงโซล่าเซลล์แบบต่างๆ

- การวัดแรงดันและกระแสโซล่าเซลล์

- การหากำลังไฟฟ้าสูงสุดของโซล่าเซลล์

- การต่อใช้งานโซล่าเซลล์เบื้องต้น

Customized training (In-house Training)

จัดอบรมเฉพาะกลุ่ม 10 คนขึ้นไป

RD-001-00  โซล่าเซลล์เบื้องต้น (Basic Photovoltaic)

RD-002-00 การออกแบบระบบโซล่าเซลล์ (Advance Photovoltaic Design)

RD-002-00 การออกแบบระบบโซล่าเซลล์ (Advance Photovoltaic Design)

2. RD-002-00 การออกแบบระบบโซล่าเซลล์ (Advance Photovoltaic Design)

 3,900.- คน/บาท (Price/Person Net)

ระยะเวลา 1 วัน (Duration 1 day, 09.00-16.00)

Topic

- ศึกษาอุปกรณ์ต่างๆ ในระบบโซล่าเซลล์

- การคำนวณและออกแบบระบบโซล่าเซลล์

- ปฏิบัติการต่อระบบโซล่าเซลล์จริง

Customized training (In-house Training)

จัดอบรมเฉพาะกลุ่ม 10 คนขึ้นไป

 

RD-002-00 การออกแบบระบบโซล่าเซลล์ (Advance Photovoltaic Design)

RD-003-00 อิเล็กทรอนิกส์กำลังเบื้องต้น (Basic Power Electronic)

RD-003-00 อิเล็กทรอนิกส์กำลังเบื้องต้น (Basic Power Electronic)

3. RD-003-00 อิเล็กทรอนิกส์กำลังเบื้องต้น (Basic Power Electronic)

  5,900.- คน/บาท (Price/Person Net)

ระยะเวลา 2 วัน (Duration 2 day, 09.00-16.00)

                                                           Topic

- รู้จักอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลัง

- การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์กำลัง

- การออกแบบวงจรขับเกตแบบง่าย

- ปฏิบัติการต่อวงจรจริง

- ทดสอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์กำลังเพื่อวิเคราะห์สัญญาณต่างๆ

Customized training (In-house Training)

จัดอบรมเฉพาะกลุ่ม 10 คนขึ้นไป

 

RD-003-00 อิเล็กทรอนิกส์กำลังเบื้องต้น (Basic Power Electronic)

RD-004-00  ไมโครคอนโทรลเลอร์เบื้องต้น (Basic Microcontroller)

RD-004-00  ไมโครคอนโทรลเลอร์เบื้องต้น (Basic Microcontroller)

4. RD-004-00  ไมโครคอนโทรลเลอร์เบื้องต้น (Basic Microcontroller)

5,900.- คน/บาท (Price/Person Net)

ระยะเวลา 2 วัน (Duration 2 day, 09.00-16.00)

Topic

- ศึกษาโครงสร้างพื้นฐานของไมโครคอนโทรลเลอร์

- ฝึกปฏิบัติการสร้างโปรเจ็คจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์

- ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น

- การรับสัญญาณดิจิตอล

- การแสดงผลสัญญาณดิจิตอล

Customized training (In-house Training)

จัดอบรมเฉพาะกลุ่ม 10 คนขึ้นไป

 

RD-004-00  ไมโครคอนโทรลเลอร์เบื้องต้น (Basic Microcontroller)

RD-005-00 ไมโครคอนโทรลเลอร์สำหรับงานอิเล็กทรอนิกส์กำลัง (Microcontroller for Power Electronic Application)

RD-005-00 ไมโครคอนโทรลเลอร์สำหรับงานอิเล็กทรอนิกส์กำลัง (Microcontroller for Power Electronic Application)

 

5. RD-005-00 ไมโครคอนโทรลเลอร์สำหรับงานอิเล็กทรอนิกส์กำลัง
(Microcontroller for Power Electronic Application)

 7,900.- คน/บาท (Price/Person Net)

ระยะเวลา 3 วัน (Duration 3 day, 09.00-16.00)

Topic

- การอ่านสัญญาณจากสวิตช์

-การสร้างสัญญาณ PWM

- การอ่านสัญญาณ ADC

- การต่อไมโครคอนโทรลเลอร์กับวงจรอิเล็กทรอนิกส์กำลัง

- การควบคุมการทำงานวงจรอิเล็กทรอนิกส์แบบลูปเปิด

Customized training (In-house Training)

จัดอบรมเฉพาะกลุ่ม 10 คนขึ้นไป

 

RD-005-00 ไมโครคอนโทรลเลอร์สำหรับงานอิเล็กทรอนิกส์กำลัง (Microcontroller for Power Electronic Application)

RD-006-00 การประยุกต์ใช้งานแบตเตอรี่สำหรับพลังงานทดแทน  (Battery for Renewable Energy Source Application)

RD-006-00 การประยุกต์ใช้งานแบตเตอรี่สำหรับพลังงานทดแทน  (Battery for Renewable Energy Source Application)

6. RD-006-00 การประยุกต์ใช้งานแบตเตอรี่สำหรับพลังงานทดแทน 
 (Battery for Renewable Energy Source Application)

 5,900.- คน/บาท (Price/Person Net)

ระยะเวลา 2 วัน (Duration 2 day, 09.00-16.00)

Topic

- แบตเตอรี่เบื้องต้น

- คำนวณขนาดความจุแบตเตอรี่

- การต่อแบตเตอรี่เบื้องต้น

- เทคนิคการชาร์จแบตเตอรี่

- เทคนิคการต่อแบตเตอรี่เพื่อใช้งานร่วมกับพลังงานแทน

- ปฏิบัติการต่อใช้งานแบตเตอรี่

Customized training (In-house Training)

จัดอบรมเฉพาะกลุ่ม 10 คนขึ้นไป

 

RD-006-00 การประยุกต์ใช้งานแบตเตอรี่สำหรับพลังงานทดแทน  (Battery for Renewable Energy Source Application)

RD-007-00 การประยุกต์ใช้งานซุปเปอร์คาปาซิเตอร์สำหรับพลังงานทดแทน (Supercapacitor for Renewable Energy Source Application)

RD-007-00 การประยุกต์ใช้งานซุปเปอร์คาปาซิเตอร์สำหรับพลังงานทดแทน (Supercapacitor for Renewable Energy Source Application) 

7. RD-007-00 การประยุกต์ใช้งานซุปเปอร์คาปาซิเตอร์สำหรับพลังงานทดแทน 
    (Supercapacitor for Renewable Energy Source Application)

5,900.- คน/บาท (Price/Person Net)

ระยะเวลา 2 วัน (Duration 2 day, 09.00-16.00)

                                               Topic

- ซุปเปอร์คาปาซิเตอร์เบื้องต้น

- การคำนวณความจุซุปเปอร์คาปาซิเตอร์

- เทคนิคการต่อซุปเปอร์คาปาซิเตอร์เบื้องต้น

- เทคนิคการชาร์จและดิสชาร์จซุปเปอร์คาปาซิเตอร์

- เทคนิคการต่อซุปเปอร์คาปาซิเตอร์เพื่อใช้งานร่วมกับพลังงานแทน

- ปฏิบัติการต่อใช้งานซุปเปอร์คาปาซิเตอร์

Customized training (In-house Training)

จัดอบรมเฉพาะกลุ่ม 10 คนขึ้นไป

 

RD-007-00 การประยุกต์ใช้งานซุปเปอร์คาปาซิเตอร์สำหรับพลังงานทดแทน (Supercapacitor for Renewable Energy Source Application) 

RD-008-00 เซลล์เชื้อเพลิงและการประยุกต์ใช้งานเบื้องต้น (Fuel Cell and Basic Applications)

RD-008-00 เซลล์เชื้อเพลิงและการประยุกต์ใช้งานเบื้องต้น (Fuel Cell and Basic Applications)

 8.  RD-008-00 เซลล์เชื้อเพลิงและการประยุกต์ใช้งานเบื้องต้น
      (Fuel Cell and Basic Applications)

 7,900.- คน/บาท (Price/Person Net)

ระยะเวลา 3 วัน (Duration 3 day, 09.00-16.00)

                                                    Topic

- เซลล์เชื้อเพลิงเบื้องต้น

- การหากำลังไฟฟ้าสูงสุดของเซลล์เชื้อเพลิง

- ปฏิบัติการการต่อใช้งานเซลล์เชื้อเพลิงเบื้องต้น

- ปฏิบัติการวัดสัญญาณต่างๆ ของเซลล์เชื้อเพลิง

Customized training (In-house Training)

จัดอบรมเฉพาะกลุ่ม 10 คนขึ้นไป

RD-008-00 เซลล์เชื้อเพลิงและการประยุกต์ใช้งานเบื้องต้น (Fuel Cell and Basic Applications)