งานบริการทดสอบตรวจสอบ ให้คำปรึกษาวิจัย

ฝ่ายเทคโนโลยีงานเชื่อม (Welding Technology Department)

ฝ่ายเทคโนโลยีงานเชื่อม (Welding Technology Department)

 

Item

Description

Price (Baht) / Piece

Preparing

Testing

1

ทดสอบแรงดึง Tensile Test

500 500
2

ทดสอบการดัดงอ Bend Test

400 400
3

ทดสอบความต้านทานแรงกระแทก Chapy Impact Test /Testing Temperature;

Room Temperature
Below room temperature  
0 to -19 (
°C)
-20 to -54 (°C)
-55  to -180 (°C)

600
600
600
600
600

500
500
600
700
1,200
4 ทดสอบความแข็ง  Hardness Test ;HB,HV,HRCMacro hardnessMicro hardness 500
500
500

500 (3-5/point)
500 (70/point)
500 (80/point)
5 ทดสอบโครงสร้างจุลภาค Micro Structure ;

Carbon steel, Low alloy steel

High alloy steel ,Nonferrous (Additional picture 60/each)

600
800

600
700
6 ทดสอบโครงสร้างมหาภาค  Macro Test ;

Welded carbon steel, Low alloy

Welded high alloy steelForging parts

500
500
500

500
500
500
7 ทดสอบส่วนผสมทางเคมี  Chemical Composition(Emission spectrometer) Steel and Nonferrous
500

1,200
8 ตรวจสอบด้วยภาพถ่ายรังสี (Radiographic Testing)(X-ray : Digital image solution)   *1,000

งานบริการด้านให้คำปรึกษาการจัดทำเอกสารรับรองระบบคุณภาพทางด้านงานเชื่อม

    1. การเตรียมเอกสารรายละเอียดเฉพาะทางด้านงานเชื่อม (WPS)1500/WPS  

    2. การเตรียมเอกสารทางด้านงานเชื่อม ( WPS & PQR )        4000/PQR     

    3. การทดสอบระดับความสามารถช่างเชื่อม (WQT)3000/Position

หมายเหตุ *

1. ราคาค่าทดสอบและการเตรียมงานชิ้นงาน สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามขนาดและความเหมาะสมของชิ้นงาน
   หรือปริมาณความสิ้นเปลืองของวัสดุในการปฏิบัติงาน โดยจะต้องเป็นไปตามข้อตกลงของหน่วยงานที่ดำเนินการ  

    2. การเตรียมเอกสาร WPS & PQR   โดยราคานี้ยังไม่รวมค่าเตรียมและทดสอบชิ้นงาน

 

 

ฝ่ายเทคโนโลยีงานเชื่อม (Welding Technology Department)

 

ฝ่ายคอมพิวเตอร์เพื่องานอุตสาหกรรม (Computer for Industrial Applications Department)

ฝ่ายคอมพิวเตอร์เพื่องานอุตสาหกรรม (Computer for Industrial Applications Department)

 

งานบริการให้คำปรึกษาและวิจัย (Consultancy Service and Research)

ฝ่ายคอมพิวเตอร์เพื่องานอุตสาหกรรม (Computer for Industrial Applications Department)
บริการให้คำปรึกษาด้านระบบสกาดา (SCADA System) การจำลองสถานการณ์บนคอมพิวเตอร์
ในงานด้านการผลิตและระบบธุรกิจ (Computer Simulation in Manufacturing & Business Systems)
และเทคโนโลยีสารสนเทศในระบบการผลิตและระบบธุรกิจ (Information Technology in Manufacturing
& Business System) มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านวิชาการเพื่อบริการให้คำปรึกษาด้านต่างๆ
ทั้งภาครัฐและเอกชน

ลำดับ

ชื่อเครื่องมือ/อุปกรณ์

1

โปรแกรม Arena

2

โปรแกรม Microsoft Visual Basic

3

ชุดฝึกเทคโนโลยี IoT (Internet of Things)

4

ชุดพัฒนาโรงงานอัจฉริยะ (SCADA, PLC, HMI-Touch Screen, Sensor, Actuator)

5

โปรแกรม SolidWorks 2018-2019

6

โปรแกรม SolidWorks Electrical 2018-2019

7

หุ่นยนต์แขนกลที่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต (Robot Arms can controlled through Internet)

8

หุ่นยนต์สกาล่าที่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต (SCARA Robots can controlled through Internet)

9

ชุดสายพานลำเลียง (Conveyors)

10

ชุดรางเลื่อน (Sliding kits)

11

ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ (Computer Training Room)

 

ฝ่ายคอมพิวเตอร์เพื่องานอุตสาหกรรม (Computer for Industrial Applications Department)

 

ฝ่ายระบบการผลิตอัตโนมัติ (Automated Manufacturing Systems Department)

ฝ่ายระบบการผลิตอัตโนมัติ (Automated Manufacturing Systems Department)

 

   ฝ่ายระบบการผลิตอัตโนมัติ (Automated Manufacturing Systems Department)

มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านวิชาการเพื่อให้บริการให้คำปรึกษา ด้านต่างๆ

ทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น

บริษัท ชไนเดอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด 

การประปาส่วนภูมิภาค

ภาควิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

อุตสาหกรรมงานพิมพ์

อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วน

ทั้งนี้การให้คำปรึกษาอาจจะอยู่ในรูปของการพัฒนาบุคลากร เช่น การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เป็นต้น

 

          ผลงานบริการวิชาการ – การให้คำปรึกษา

Item

Activity

Project

1

ที่ปรึกษาการจัดทำแผนการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรของโรงงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและลดการสูญเสียอันเนื่องมาจากเครื่องจักรขัดข้อง และจัดทำโปรแกรมการซ่อมบำรุงรถยนต์

โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา

2

ให้คำปรึกษาแนะนำในการจัดทำระบบการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร (PM II) การจัดทำระบบ 5 ส และการติดตามระบบ 5 ส และการบำรุงรักษาด้วยตนเอง SM (Self maintenance)

โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา

3

ให้คำปรึกษาด้านซ่อมบำรุง ปรับปรุงเครื่องจักร

บริษัท โรงพิมพ์
นิยมกิจ (1994) จำกัด

4

ให้คำแนะนำผู้ประกอบการ ด้านการผลิตเรื่อง เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบำรุงรักษา

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

 

ฝ่ายระบบการผลิตอัตโนมัติ มีชุดเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ต่างๆ

ที่ทันสมัย เพื่อรองรับการให้บริการแก่ลูกค้า ตามรายการดังต่อไปนี้

 

Item

Description

 

Item

Description

1

Power meter

7

ชุดควบคุมความเร็วมอเตอร์ (Inverter drive)

2

ชุด Micro PLC

8

ชุดควบคุมเซอร์โวมอเตอร์

3

ชุด Zelio PLC

9

โปรแกรม Citect SCADA

4

ชุด Twido PLC

10

โปรแกรม 3D Solidworks

5

ชุด M340 PLC

11

โปรแกรม Cirmatron E NC

6

ชุดจอ Touch Screen

12

โปรแกรม Arena


 

 

ฝ่ายระบบการผลิตอัตโนมัติ (Automated Manufacturing Systems Department)

 

ฝ่ายเทคโนโลยีการกัดกร่อน (Corrosion Technology Department)

ฝ่ายเทคโนโลยีการกัดกร่อน (Corrosion Technology Department)

 

งานบริการให้คำปรึกษา  (Consultancy Service)

Item

Description

1

การให้คำปรึกษาด้านการกัดกร่อนของโลหะ

2

การให้คำปรึกษาด้านการกัดกร่อนของโลหะที่ผ่านการเชื่อมและอบชุบ

3

การให้คำปรึกษาด้านการกัดกร่อนของโลหะที่ผ่านการชุบ เช่น เหล็กชุบสังกะสี เหล็กชุบดีบุก

4

การให้คำปรึกษาด้านการเสื่อมสภาพของชั้นเคลือบของโพลิเมอร์ที่เคลือบบนโลหะ

อัตราค่าบริการตรวจสอบ ทดสอบ (Testing Service)

Item

Description

Price (Baht)/Piece

1

Corrosion rate by Tafel technique

2,500

2

Corrosion rate by LPR technique

2,500

3

Corrosion behavior by Potentiodynamic technique

2,500

4

Corrosion resistance by Potentiostatic technique

2,500

5

Coating resistance of can by Electrochemical Impedance Spectroscopy (EIS) technique

3,000

6

Corrosion resistance of metal by EIS technique

3,000

7

Detecting sensitization of stainlees steel by EPR method (ASTM G108)

3,500

8

Detecting susceptibility to intergranular attack in austenitic stainless steels by ASTM A 262 practice A method

3,000

9

Detecting susceptibility to intergranular attack in austenitic stainless steels  by ASTM A 262 practice C method

13,000

10

Detecting susceptibility to intergranular attack in austenitic stainless steels by ASTM A 262 practice E method

 

11

Sulfide stress corrosion test

(NACE standard TM 0177-96 method C - NACE standard C-ring test)

320,000

12

Microstructure test

1,500

13

Galvanic corrosion test by ZRA technique.

5,000

หมายเหตุ  อัตราค่าบริการขึ้นอยู่กับรายละเอียดของการทดสอบ


 

ฝ่ายเทคโนโลยีการกัดกร่อน (Corrosion Technology Department)

 

ฝ่ายมาตรวิทยาเชิงกล (Metrology Department)

ฝ่ายมาตรวิทยาเชิงกล (Metrology Department)

ฝ่ายมาตรวิทยาเชิงกล (Metrology Department)  

 

ให้บริการวัดความหยาบผิว ด้วยวิธี Contact และ Non contact

และบริการสอบเทียบเกจวัดความดัน

Price list of measurement

Item

Description

Range (mm.)

Price (Baht)

1

Roughness Tester

100 x 100

1,000 – 1,500

Price list of calibration

Item

Description

Range (bar)

Price (Baht)

1

Pressure Gauge (Class > 0.6%)

up to 70 bar ( Pneumatic )

up to 1,000 bar (Hydraulic)

500 + (50 per point)

2

Pressure Gauge (Class ≤ 0.6%)

1,200 + (120 per point)

3

Standard Pressure Gauge

(Class ≤ 0.6%)

1,200 + (120 per point)


 

 

ฝ่ายมาตรวิทยาเชิงกล (Metrology Department)

 

ฝ่ายวิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยี (Research

Development and Technological Transfer Department)

ฝ่ายวิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยี (Research, Development and Technological Transfer Department)

มีศูนย์วิจัยพลังงานทดแทนที่ดำเนินการวิจัยทางด้านพลังงานทดแทนโดยมีขอบข่ายงานวิจัยทางด้านพลังงานทดแทน เช่น เซลล์เชื้อเพลิง (Fuel Cell) โซล่าเซลล์ (Solar Cell) และในส่วนของอุปกรณ์เก็บพลังงาน เช่น ลิเธี่ยมแบตเตอรี่ (Li-ion Battery) และ ซุปเปอร์คาปาซิเตอร์ (Supercapacitor)

นอกจากนี้ทางฝ่ายวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยียังสามารถจัดหลักสูตรฝึกอบรมทางด้านไฟฟ้า พลังงานและอิเล็กทรอนิกส์กำลังได้ตามที่ลูกค้าต้องการ โดยทางฝ่ายมีเครื่องมือในการวิจัยหลักๆ ดังนี้

1. เซลล์เชื้อเพลิง (Fuel Cell)

2. เซลล์แสงอาทิตย์ (Photovoltaic)

3. ลิเที่ยมไอออนแบตเตอรี่ (Lithium-ion Battery)

4. ซุปเปอร์คาปาซิเตอร์ (Supercapacitor)

5. dSPACE (Digital Signal Processing)

6. ไมโครคอนโทรลเลอร์ (PIC, DSPIC, C2000, ARM, MSP)

 

 

ห้องวิจัยศูนย์วิจัยพลังงานทดแทน ตั้งอยู่ที่ชั้น 3 อาคารสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส

fig05.jpg


งานบริการวิชาการให้กับนักศึกษา

ฝ่ายวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้ให้บริการวิชาการการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมในวิชาอิเล็กทรอนิกส์กำลัง และให้คำปรึกษากับนักศึกษาที่สนใจทำปริญญานิพันธ์ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์กำลัง, การควบคุมและพลังงานทดแทน


IMG_4012.JPGLab03.jpg

 

 

 

         โซล่าเซลล์ (Solar Cell) ขนาด 800 W 24V เป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าที่ได้รับความนิยมสูงที่สุด และเหมาะแก่การนำมาใช้งานในประเทศไทย


20140716_161348.jpg

      

SC01.jpg

    ซุปเปอร์คาปาซิเตอร์ (Supercapacitor)

      ขนาด 100F, 32V   ใช้สำหรับเป็นตัวเก็บพลังงานที่สามารถจ่ายไฟได้อย่างรวดเร็ว ไม่มีข้อจำกัดในเรื่องการชาร์จปะจุ และการคายปะจุ และที่สำคัญยังมีอายุการใช้งานที่ยาวนานอีกด้วย