งานบริการ/หลักสูตรเทคโนโลยีงานเชื่อม

 

International Welding Training Program 2019

Price/Person (Baht)

Duration (day)

Date

1

WD-008-01

วิศวกรการเชื่อมสากล(จันทร์-ศุกร์)

International Welding Engineer (Mon.-Fri.)

250,000.-

75
days

27 May –
20 Sep.

2

WD-051-00

ผู้เชี่ยวชาญการเชื่อมสากล(จันทร์-ศุกร์)

International Welding Specialist (Mon.-Fri.)

180,000.-

30
days

8 July –
13 Sep.

3

WD-052-00

ผู้ปฏิบัติการเชื่อมสากล(จันทร์-ศุกร์)

(International Welding Practitioner) (Mon.-Fri.)

160,000.-

20
days

13 May –
14 June

4

WD-046-00

ผู้ตรวจสอบการเชื่อมสากล(จันทร์-ศุกร์)

International Welding Inspection Personnel (Mon.-Fri.)

180,000.-

30
days

3 June -
26 July

5

WD-090-00

ครูฝึกช่างเชื่อม (Welding Instructor)

Please contact

WD-008-01 วิศวกรการเชื่อมสากล (จันทร์-ศุกร์) International Welding Engineer (Mon.-Fri.)

WD-008-01 วิศวกรการเชื่อมสากล (จันทร์-ศุกร์) International Welding Engineer (Mon.-Fri.) 

 


logo tf

Course :  International Welding Engineer (IWE)

IIW Qualification :   IAB-252r3-16

Number of Trainees :     10-20 People                                                               

Trainee Qualification :

           Be awarded of a diploma in bachelor degree in engineering, master degree in engineering, and doctor of University in engineering or equivalent education.


International Welding Engineer (IWE)

           The International Welding Engineer course is to provide knowledge and understanding in welding technology for engineer level, to have knowledge in standard, safety, quality system, work instruction, procedure and engineering for welding, task and responsibilities according to ISO 14731. The candidates are expected to have prior engineering knowledge. If they pass the examination, They will receive International Welding Engineer Diplomas.

sample1.jpg


Certificate: will be issued by the International Institute of Welding (IIW)

Language of Instruction: English

Topics :  THEORETICAL EDUCATION : 448 hours

Module 1 : Welding processes and equipment  95 hours
(Part 1=46 hours, Part 3=49 hours)

Module 2 : Materials and their behavior during
welding  115 hours (Part 1=33 hours, Part 3=82 hours)

Module 3 : Construction and design 62 hours
(Part 1=14 hours, Part 3=48 hours)

Module 4 : Fabrication and applications 116 hours
(Part 3=116 hours)

Part 2 : Practical Education : 60 hours

       Gouging, Brazing, Plasma welding, Plasma cutting,

Submerged-arc Welding, Resistance  welding
Friction welding, Electron beam welding, Laser welding, Other processes.

 

Regular Course(IWE)

WD-008-01International Welding Engineer

Duration :  75 days in 15 weeks                    

Date :      27 May  - 20 September 2019

75 Days (Monday – Friday)

No.

Date

Day

Week 1

27 – 31 May   

5

Week 2

3-7 June

5

Week 3

17-21 June

5

Week 4

24-28 June

5

Week 5

1-5 July

5

Week 6

8-12 July

5

Week 7

22 -26 July

5

Week 8

5-9 August

5

Week 9

19-23 August

5

Week 10

26-30 August

5

Week 11

2-6 September

5

Week12

9-13 September

5

Week13

16-20 September

5

Week14

Review & EXAMINATION by TFII

5

Week15

EXAMINATION by WIT

5

 

Price

250,000.- / 1 Person   

                

 

WD-008-01 วิศวกรการเชื่อมสากล (จันทร์-ศุกร์) International Welding Engineer (Mon.-Fri.) 

WD-051-00 ผู้เชี่ยวชาญการเชื่อมสากล (จันทร์-ศุกร์) International Welding Specialist (Mon.-Fri.) 

WD-051-00 ผู้เชี่ยวชาญการเชื่อมสากล (จันทร์-ศุกร์) International Welding Specialist (Mon.-Fri.)

 

logo tf


Course : International Welding Specialist (IWS)

IIW Qualification :  IAB-252r3-16

Number of Trainees :     10-20 People                                                               

Trainee Qualification :

   1. Participant should have a Diploma of high technician in any industrial fields welding technology, industrial mechanical, civil construction, electrical/electronic technology, ect.

   2. A minimum of 2 years job related exp .


International Welding Specialist (IWS)

             The International Welding Specialist course is to provide knowledge and understanding in Welding technology, skills and experience. The course is to enable Specialists to control and manage as a foreman or a head of welders. These activities concern production and quality system. In the big organization, The candidates passing this course will be able to coordinate with welding engineer and welding technologists. This course has no requirement for education before training, If the candidate pass the training course and the examination, They will receive an International Welding Specialist Diploma.

Topic :  THEORETICAL EDUCATION :  249 hours

Module 1 : Welding processes and equipment  53 hours (Part 1=20 hours, Part 3=33 hours)

Module 2 : Materials and their behavior during welding  56 hours
                (Part 1=16 hours, Part 3=40 hours)

Module 3 : Construction and design   24 hours (Part 1=4 hours, Part 3=20 hours)

Module 4 : Fabrication and applications   56 hours (Part 3=56 hours)

Part 2 : PRACTICAL EDUCATION : 60 hours

  Gouging, Brazing, Plasma welding Plasma, cutting Submerged arc Welding, Resistance welding, Friction welding, Electron beam welding, Laser welding, Other processes.

 

Regular Course (IWS)

WD-051-00 International Welding Specialist  

Duration :  6 weeks or 30 days                     

Date :    8 July  - 30 August 2019

(Monday – Friday)

No.

Date

Day

Week 1

8-12 July

5

Week 2

15-19 July

5

Week 3

22-26 July

5

Week 4

5-9 August

5

Week 5

19-23 August

5

Week 6

26-30 August

5

EXAMINATION by WIT

Welding Institute of Thailand

5


                                                                                                               sampleIWS.jpg

  Price   

180,000.- / 1 Person   

 

WD-051-00 ผู้เชี่ยวชาญการเชื่อมสากล (จันทร์-ศุกร์) International Welding Specialist (Mon.-Fri.)

WD-052-00 ผู้ปฏิบัติการเชื่อมสากล (จันทร์-ศุกร์) (International Welding Practitioner) (Mon.-Fri.)

WD-052-00 ผู้ปฏิบัติการเชื่อมสากล (จันทร์-ศุกร์) (International Welding Practitioner) (Mon.-Fri.)

 


logo tf

Course : International Welding Practitioner (IWP)

IIW Qualification :  IAB-252r3-16

Number of Trainees :     10-20 People                                                               

Trainee Qualification :

     1. Hold a valid welder qualification certificate ISO 9606 H-L045 ss nb in one of the welding processes listed in 5.1 of ISO 9606, or equivalent.

or hold a valid welder qualification as a plate welder for the following conditions: PE ss nb or PC and PF ss nb, according to ISO 9606 at least in one process, and/or other national equivalent in the IIW member country.

     2. A minimum of 3 years job related experience as a plate or tube welder is required.

International Welding Practitioner (IWP)

     The International Welding Practitioner course is for welders in welding workshop, production and fabrication shop. To improved skill and welding knowledge, If the candidates pass the examination, they will receive an International Welding Practitioner Diploma.

Topic :  THEORETICAL EDUCATION : 150 hours

Module 1 : Welding processes and equipment  32 hours
                (Part 1=19 hours, Part 3=13 hours)

Module 2 : Materials and their behavior during welding  23 hours

                (Part 1=10 hours, Part 3=13 hours)

Module 3 : Construction and design   6 hours (Part 3=6 hours)

Module 4 : Fabrication and applications   29 hours (Part 3=29 hours)

Part 2 : PRACTICAL EDUCATION: 60 hours

    - Oxygas Welding and cutting (6 hours),  MMA (8 hours), TIG (8 hours), MIG / MAG – Flux Cored Arc Welding  (18 hours)

    - Demonstrations or video presentations on processes    (20 hours)

          Gouging, Brazing, Plasma welding, Plasma cutting, Submerged arc Welding Resistance welding, Friction welding, Electron beam welding, Laser welding, Other processes.

 

Regular Course (IWP)

WD-052-00 International Welding Practitioner  

Duration :  4 weeks or 20 days                     

Date :    10 June  - 12 July 2019

(Monday – Friday)

No.

Date

Day

Week 1

10-14 June

5

Week 2

17-21 June

5

Week 3

1-5 July

5

Week 4

8-12 July

5

EXAMINATION by WIT

Welding Institute of Thailand

5

                                                                                                                     

sampleIWP.jpg

160,000.- / 1 Person   


IMG_4224.JPG

 

WD-052-00 ผู้ปฏิบัติการเชื่อมสากล (จันทร์-ศุกร์) (International Welding Practitioner) (Mon.-Fri.)

WD-046-00 ผู้ตรวจสอบการเชื่อมสากล (จันทร์-ศุกร์) International Welding Inspection Personnel (Mon.-Fri.)

WD-046-00 ผู้ตรวจสอบการเชื่อมสากล (จันทร์-ศุกร์) International Welding Inspection Personnel (Mon.-Fri.)

 

logo tf

Course : International Welding Inspection Personnel-C (IWIP-C)

IIW Qualification :  Draft IAB-041r4-16

Number of Trainees :     10-20 People

Trainee Qualification:

        Be a warded of a Diploma in International Welding Engineer (IWE) and International Welding Technologist (IWT).

International Welding Inspection Personnel : Comprehensive (IWIP-C)

      A candidate completing the “Comprehensive” level of training under this programme shall possess an intimate knowledge of welding and inspection theory and application.If they pass the examination, They will receive International Welding Inspection Personnel Diplomas.

Certificate: will be issued by the International Institute of Welding (IIW)

Topics :  Theoretical and Practical Education and Training : 62 hours

Theoretical Education : Welding Technology Modules  : 26 hours

Module 1 : Welding processes and equipment  13 hours  

Module 2 : Materials and their behaviour during welding  11 hours

Module 3 : Construction and design  2 hours

Module 4 : Fabrication and applications engineering  0 hours  

Theoretical Education : Welding Inspection Modules  :  36 hours  

Module 1 Quality Assurance/Quality Control in Inspection Testing of Wed and Report
             10 hours

Module 2 Practical Work on Testing 16 hours

Regular Course (IWIP-C)

WD-046-00 International Welding Inspection Personnel-C

Duration :  6 weeks or 30 days                     

Date :      3 June  - 26 July 2019

(Monday – Friday)

No.

Date

Day

Week 1

3-7 June

5

Week 2

10-14 June

5

Week 3

17-21 June

5

Week 4

1-5 July

5

Week 5

8-12 July

5

Week 6

22-26 July

5

EXAMINATION by WIT

Welding Institute of Thailand

5

                                                                                                                    

sampleIWIP.jpg

Price

180,000.- / 1 Person   

 

IMG_4228.JPG

 

WD-046-00 ผู้ตรวจสอบการเชื่อมสากล (จันทร์-ศุกร์) International Welding Inspection Personnel (Mon.-Fri.)

  

Training Program 2562/2019

Duration
(day)

Price/Person (Baht)

6

WD-037-00

โลหะวิทยางานเชื่อม (Welding Metallurgy)

3

Please Contact

Training Staff


โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม

7

WD-053-00

เทคโนโลยีการเชื่อมทิก (Technology in TIG)

1

8

WD-053-01

ฝึกปฏิบัติการเชื่อมทิก (Practical in TIG)

5

9

WD-054-00

เทคโนโลยีการเชื่อมมิก/แมก (Technology in MIG/MAG)

1

10

WD-054-01

ฝึกปฏิบัติการเชื่อมมิก/แมก  (Practical in MIG/MAG)

5

11

WD-055-01

ฝึกปฏิบัติการเชื่อมไฟฟ้าด้วยลวดหุ้มฟลั๊กซ์
(Practical in MMAW)

5

12

WD-060-00

การออกแบบงานเชื่อม (Welding Design)

3

13

WD-062-00

เทคนิคการเชื่อมพลาสม่า (Plasma Welding Technical)

1

14

WD-069-00

การเขียน WPS
(Welding Procedure Specification Writing)

2

15

WD-094-00

การปรับปรุงกระบวนการผลิตในงานเชื่อม

(Improvement of Process in Welding)

2

16

WD-095-00

การเชื่อมพลาสติก (Plastic Welding)

2

17

WD-097-00

เทคนิคการเชื่อมและการตรวจสอบงานเชื่อมคอมเพรสเซอร์ (Welding Technique and Inspection for Compressor)

1

18

WD-098-00

เทคนิคการเชื่อมช่วงล่างรถยนต์ด้วยกระบวนการเชื่อมแมก  
(MAG Welding Technique for Chassis)

2

19

WD-099-00

เทคโนโลยีการบัดกรีแข็ง (Brazing Technology)

1

 

WD-037-00 โลหะวิทยางานเชื่อม (Welding Metallurgy)

WD-037-00 โลหะวิทยางานเชื่อม (Welding Metallurgy)

 

6. WD-037-00  โลหะวิทยางานเชื่อม (Welding Metallurgy)

ราคา (Price)  โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ Please contact

ระยะเวลา 3 วัน (Duration 3 day, 09.00-17.00)

Topic

- การใช้ความร้อนปรับปรุงโลหะเชื่อมและแนวเชื่อม

 (Heat treatment of base materials and welded joints)

- โครงสร้างแนวเชื่อม  

 (Structure of the welded joint)

- เหล็กคาร์บอนและเหล็กแมงกานีส

 (Plain carbon and carbon-manganese steels)

- การแตกร้าวในเหล็ก

 (Cracking phenomena in steels)

Customized training (In-house Training)

จัดอบรมเฉพาะกลุ่ม 10 คนขึ้นไป

 

WD-037-00 โลหะวิทยางานเชื่อม (Welding Metallurgy)

WD-053-00  เทคโนโลยีการเชื่อมทิก (Technology in TIG)

WD-053-00  เทคโนโลยีการเชื่อมทิก (Technology in TIG)

 

7. WD-053-00  เทคโนโลยีการเชื่อมทิก (Technology in TIG)

ราคา (Price)  โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ Please contact

ระยะเวลา 1 วัน (Duration 1 day, 09.00-17.00)

Topic

- ทฤษฏีการเชื่อมทิก

- เทคนิคและวิธีการเชื่อมทิก

- การปรับตั้งพารามิเตอร์ในการเชื่อม

- จุดบกพร่องในงานเชื่อมและการแก้ไข

- ความปลอดภัยในงานเชื่อม

Customized training (In-house Training)

จัดอบรมเฉพาะกลุ่ม 10 คนขึ้นไป

WD-053-00  เทคโนโลยีการเชื่อมทิก (Technology in TIG)

WD-053-01  ฝึกปฏิบัติการเชื่อมทิก (Practical in TIG)

WD-053-01  ฝึกปฏิบัติการเชื่อมทิก (Practical in TIG)

   

 

8. WD-053-01  ฝึกปฏิบัติการเชื่อมทิก (Practical in TIG)

ราคา (Price)  โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ Please contact

ระยะเวลา 5 วัน (Duration 5 day, 09.00-17.00)

Topic

- ทฤษฎีการเชื่อมทิก

- สาธิตการเชื่อมทิกวัสดุชนิดต่าง ๆ

- ฝึกปฏิบัติเชื่อมต่อตัวทีท่าขนานนอน

- ฝึกปฏิบัติเชื่อมต่อตัวทีท่าตั้ง

- ฝึกปฏิบัติเชื่อมต่อชนท่าราบ

- ฝึกปฏิบัติเชื่อมต่อชนท่าตั้ง

Customized training (In-house Training)

จัดอบรมเฉพาะกลุ่ม 10 คนขึ้นไป

 

WD-053-01  ฝึกปฏิบัติการเชื่อมทิก (Practical in TIG)

WD-054-00  เทคโนโลยีการเชื่อมมิก/แมก (Technology in MIG/MAG)

WD-054-00  เทคโนโลยีการเชื่อมมิก/แมก (Technology in MIG/MAG)

 

9. WD-054-00  เทคโนโลยีการเชื่อมมิก/แมก (Technology in MIG/MAG)

ราคา (Price)  โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ Please contact

ระยะเวลา 1 วัน (Duration 1 day, 09.00-17.00)

Topic

- ทฤษฏีการเชื่อมมิก/แมก

- เทคนิคและวิธีการเชื่อมมิก/แมก

- การปรับตั้งพารามิเตอร์ในการเชื่อม

- จุดบกพร่องในงานเชื่อมและการแก้ไข

- ความปลอดภัยในงานเชื่อม

Customized training (In-house Training)

จัดอบรมเฉพาะกลุ่ม 10 คนขึ้นไป

WD-054-00  เทคโนโลยีการเชื่อมมิก/แมก (Technology in MIG/MAG)

WD-054-01  ฝึกปฏิบัติการเชื่อมมิก/แมก  (Practical in MIG/MAG)

WD-054-01  ฝึกปฏิบัติการเชื่อมมิก/แมก  (Practical in MIG/MAG)

 

10. WD-054-01  ฝึกปฏิบัติการเชื่อมมิก/แมก  (Practical in MIG/MAG)

ราคา (Price)  โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ Please contact

ระยะเวลา 5 วัน (Duration 5 day, 09.00-17.00)

Topic

- ทฤษฎีการเชื่อมมิก/แมก (GMAW)

- ฝึกปฏิบัติการเชื่อมมิก/แมก (GMAW)

- Material : Carbon Steel (Fillet Weld / 1F,2F)

- ฝึกปฏิบัติการเชื่อมมิก/แมก  (GMAW)

- Material : Carbon Steel (Fillet  Weld / 3F,4F)

- ฝึกปฏิบัติการเชื่อมมิก/แมก  (GMAW)

- Material : Carbon Steel ( Butt Weld /1G,2G)

- ฝึกปฏิบัติการเชื่อมมิก/แมก  (GMAW)

- Material : Carbon Steel (Butt  Weld /3G,4G)

- ทดสอบฝีมือช่างเชื่อม

Customized training (In-house Training)

จัดอบรมเฉพาะกลุ่ม 10 คนขึ้นไป

WD-054-01  ฝึกปฏิบัติการเชื่อมมิก/แมก  (Practical in MIG/MAG)

WD-055-01  ฝึกปฏิบัติการเชื่อมไฟฟ้าด้วยลวดหุ้มฟลั๊กซ์  (Practical in MMAW)

WD-055-01  ฝึกปฏิบัติการเชื่อมไฟฟ้าด้วยลวดหุ้มฟลั๊กซ์  (Practical in MMAW)

 

11. WD-055-01  ฝึกปฏิบัติการเชื่อมไฟฟ้าด้วยลวดหุ้มฟลั๊กซ์  (Practical in MMAW)

ราคา (Price)  โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ Please contact

ระยะเวลา 5 วัน (Duration 5 day, 09.00-17.00)

Topic

- ทฤษฎีการเชื่อมไฟฟ้าด้วยลวดหุ้มฟลั๊กซ์  

- ฝึกปฏิบัติการเชื่อมไฟฟ้าด้วยลวดหุ้มฟลั๊กซ์

- Material : Carbon Steel (Fillet Weld / 1F,2F)

- ฝึกปฏิบัติการเชื่อมไฟฟ้าด้วยลวดหุ้มฟลั๊กซ์

- Material : Carbon Steel (Fillet Weld / 3F,4F)

- ฝึกปฏิบัติการเชื่อมไฟฟ้าด้วยลวดหุ้มฟลั๊กซ์

- Material : Carbon Steel (Butt  Weld /1G,2G)

- ฝึกปฏิบัติการเชื่อมไฟฟ้าด้วยลวดหุ้มฟลั๊กซ์

- Material : Carbon Steel (Butt  Weld /3G,4G)

- ทดสอบฝีมือช่างเชื่อม

Customized training (In-house Training)

จัดอบรมเฉพาะกลุ่ม 10 คนขึ้นไป

WD-055-01  ฝึกปฏิบัติการเชื่อมไฟฟ้าด้วยลวดหุ้มฟลั๊กซ์  (Practical in MMAW)

WD-060-00  การออกแบบงานเชื่อม (Welding Design)

WD-060-00  การออกแบบงานเชื่อม (Welding Design)

 

12. WD-060-00  การออกแบบงานเชื่อม (Welding Design)

ราคา (Price)  โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ Please contact

ระยะเวลา 3 วัน (Duration 3 day, 09.00-17.00)

Topic

1. Strength of welded joints

   - Properties of  welded joints

2. Fundamentals of the strength of materials

   - Stress-Strain relationship

3. Types of loading

   - Static load and improvement of fatigue strength

4. Types of fracture

   - Cause and how to protection

5. Factors of welding

   - Efficiency of welding

6. Calculation of  welded joints

   - behavior of stress in welded joints

Customized training (In-house Training)

จัดอบรมเฉพาะกลุ่ม 10 คนขึ้นไป

 

WD-060-00  การออกแบบงานเชื่อม (Welding Design)

WD-062-00  เทคนิคการเชื่อมพลาสม่า (Plasma Welding Technical)

WD-062-00  เทคนิคการเชื่อมพลาสม่า (Plasma Welding Technical)

 

13. WD-062-00  เทคนิคการเชื่อมพลาสม่า (Plasma Welding Technical)

ราคา (Price)  โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ Please contact

ระยะเวลา 1 วัน (Duration 1 day, 09.00-17.00)

Topic

- เครื่องเชื่อมและอุปกรณ์ประกอบการเชื่อม

- การประกอบติดตั้งหัวเชื่อมพลาสมา

- เทคนิคการเชื่อมและการปรับตั้งพารามิเตอร์

- จุดบกพร่องในงานเชื่อมและการแก้ปัญหา

- ความปลอดภัยในงานเชื่อม

- ภาคปฏิบัติ

Customized training (In-house Training)

จัดอบรมเฉพาะกลุ่ม 10 คนขึ้นไป

 

WD-062-00  เทคนิคการเชื่อมพลาสม่า (Plasma Welding Technical)

WD-069-00  การเขียน WPS (Welding Procedure Specification Writing)

WD-069-00  การเขียน WPS (Welding Procedure Specification Writing)

 

14. WD-069-00  การเขียน WPS (Welding Procedure Specification Writing)

ราคา (Price)  โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ Please contact

ระยะเวลา 2 วัน (Duration 2 day, 09.00-17.00)

Topic

ภาคทฤษฎี

- ระบบคุณภาพในงานเชื่อม WPS,PQR,WQT

- มาตรฐานข้อกำหนดและตัวแปรในการเขียน WPS

- กระบวนการเชื่อม Welding Process

- การออกแบบรอยต่อ Joint Preparation

- กระบวนการทางความร้อน Pre-heat&Post-heat

- Welding Technique

- Procedure Qualification Test (PQR)

- Welder Qualification Test (WQT)

ภาคปฏิบัติ

- ปฏิบัติการเขียน WPS ASME Sec.IX Standard

- ปฏิบัติการเขียน PQR ASME Sec.IX Standard

- ปฏิบัติการเขียน WQT ASME Sec.IX Standard

- สรุปผล ความสำคัญของ Welding Procedure

Customized training (In-house Training)

จัดอบรมเฉพาะกลุ่ม 10 คนขึ้นไป

 

WD-069-00  การเขียน WPS (Welding Procedure Specification Writing)

WD-094-00  การปรับปรุงกระบวนการผลิตในงานเชื่อม  (Improvement of Process in Welding)

WD-094-00  การปรับปรุงกระบวนการผลิตในงานเชื่อม  (Improvement of Process in Welding)

 

15. WD-094-00  การปรับปรุงกระบวนการผลิตในงานเชื่อม  (Improvement of Process in Welding)

ราคา (Price)  โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ Please contact

ระยะเวลา 2 วัน (Duration 2 day, 09.00-17.00)

Topic

- กระบวนการผลิต/บริการ

- ส่วนประกอบของกระบวนการผลิต

- ความสูญเปล่าทั้ง 7 ประการในกระบวนการผลิต

- การลดความสูญเปล่าทั้ง 7 ประการในกระบวนการผลิต

- แนวความคิดใหม่ในการลดความสูญเปล่า

- วิธีดำเนินการอย่างเป็นขั้นตอนในการลดความสูญเปล่า

- กระบวนการเชื่อม(การเชื่อมทิก การเชื่อมมิก/แมก)

- จุดบกพร่องและการแก้ปัญหาในงานเชื่อม

- งานเชื่อมตามวิธีการปฏิบัติ WPS(Welding Procedure Specification)

Customized training (In-house Training)

จัดอบรมเฉพาะกลุ่ม 10 คนขึ้นไป

WD-094-00  การปรับปรุงกระบวนการผลิตในงานเชื่อม  (Improvement of Process in Welding)

WD-095-00  การเชื่อมพลาสติก (Plastic Welding)

WD-095-00  การเชื่อมพลาสติก (Plastic Welding)

 

16. WD-095-00  การเชื่อมพลาสติก (Plastic Welding)

ราคา (Price)  โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ Please contact

ระยะเวลา 2 วัน (Duration 2 day, 09.00-17.00)

Topic

- ประเภทของเทอร์โมเพลาสติก

- กระบวนการเชื่อมพลาสติก

- การเตรียมรอยต่อ

- จุดบกพร่องในงานเชื่อมพลาสติก

- รายละเอียดเฉพาะการเชื่อม, WPS

- เทคนิคการเชื่อมพลาสติก

- การตรวจสอบคุณภาพงานเชื่อมพลาสติก

- ภาคปฏิบัติและสาธิตการเชื่อม

Customized training (In-house Training)

จัดอบรมเฉพาะกลุ่ม 10 คนขึ้นไป

WD-095-00  การเชื่อมพลาสติก (Plastic Welding)

WD-097-00  เทคนิคการเชื่อมและการตรวจสอบงานเชื่อมคอมเพรสเซอร์ (Welding Technique and Inspection for Compressor)

WD-097-00  เทคนิคการเชื่อมและการตรวจสอบงานเชื่อมคอมเพรสเซอร์ (Welding Technique and Inspection for Compressor)

 

17. WD-097-00  เทคนิคการเชื่อมและการตรวจสอบงานเชื่อมคอมเพรสเซอร์

                     (Welding Technique and Inspection for Compressor)

ราคา (Price)  โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ Please contact

ระยะเวลา 1 วัน (Duration 1 day, 09.00-17.00)

Topic

- หลักการเชื่อมมิก/แมก และการบัดกรีแข็ง

- เทคนิคการเชื่อมและการบัดกรี

- การปรับตั้งพารามิเตอร์ในการเชื่อม

- จุดบกพร่องในงานเชื่อม

- การตรวจสอบคุณภาพในงานเชื่อม

- การบำรุงรักษาเครื่องเชื่อมและอุปกรณ์

- การสาธิตการเชื่อมและการบัดกรี

Customized training (In-house Training)

จัดอบรมเฉพาะกลุ่ม 10 คนขึ้นไป

WD-097-00  เทคนิคการเชื่อมและการตรวจสอบงานเชื่อมคอมเพรสเซอร์ (Welding Technique and Inspection for Compressor)

WD-098-00  เทคนิคการเชื่อมช่วงล่างรถยนต์ด้วยกระบวนการเชื่อมแมก

WD-098-00  เทคนิคการเชื่อมช่วงล่างรถยนต์ด้วยกระบวนการเชื่อมแมก

 

18. WD-098-00  เทคนิคการเชื่อมช่วงล่างรถยนต์ด้วยกระบวนการเชื่อมแมก  

ราคา (Price)  โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ Please contact

ระยะเวลา 2 วัน (Duration 2 day, 09.00-17.00)

Topic

- หลักการเชื่อมมิก/แมก

- เทคนิคการเชื่อม

- การปรับตั้งพารามิเตอร์ในการเชื่อม

- การเตรียมรอยต่องานเชื่อม

- จุดบกพร่องในงานเชื่อม

- การตรวจสอบคุณภาพในงานเชื่อม

- Welding Procedure Specification

- ภาคปฏิบัติและสาธิตการเชื่อม

Customized training (In-house Training)

จัดอบรมเฉพาะกลุ่ม 10 คนขึ้นไป

 

 

WD-098-00  เทคนิคการเชื่อมช่วงล่างรถยนต์ด้วยกระบวนการเชื่อมแมก

WD-099-00  เทคโนโลยีการบัดกรีแข็ง (Brazing Technology)

WD-099-00  เทคโนโลยีการบัดกรีแข็ง (Brazing Technology)

 

19. WD-099-00  เทคโนโลยีการบัดกรีแข็ง (Brazing Technology)

ราคา (Price)  โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ Please contact

ระยะเวลา 1 วัน (Duration 1 day, 09.00-17.00)

Topic

ทฤษฎีการบัดกรี (Brazing Process)

- หลักการบัดกรี,เครื่องมือและอุปกรณ์

- มาตรฐานในงานบัดกรี

- การเลือกใช้ลวดเชื่อม

- ความปลอดภัยในงานบัดกรี

- ระบบคุณภาพในการบัดกรี (BPS,PQR,BQT)

ปฏิบัติงานการบัดกรี (Brazing Practical)

- สาธิตการบัดกรี

- การปรับพารามิเตอร์

- เทคนิคในการบัดกรี

- ฝึกปฏิบัติงานบัดกรี

- ตรวจสอบและวิเคราะห์ชิ้นงาน

Customized training (In-house Training)

จัดอบรมเฉพาะกลุ่ม 10 คนขึ้นไป

WD-099-00  เทคโนโลยีการบัดกรีแข็ง (Brazing Technology)