วิธีการสมัคร (How to apply)
วิธีที่ 1 สมัครผ่าน online 

วิธีที่ 2 download ใบสมัคร (www.tfii.kmutnb.ac.th) แล้วส่งมาที่ คุณวิยะดา (wiyada.s@tfii.kmutnb.ac.th)

วิธีที่ 3 ติดต่อเจ้าหน้าที่ คุณวิยะดา (wiyada.s@tfii.kmutnb.ac.th) งานฝึกอบรม สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย- ฝรั่งเศส
โทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 2503 โทรสาร 0-2586-9014

สอบถามรายละเอียดได้ที่ งานฝึกอบรม สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย- ฝรั่งเศส
โทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 2503 โทรสาร 0-2586-9014 ติดต่อเจ้าหน้าที่ คุณวิยะดา (wiyada.s@tfii.kmutnb.ac.th)
Please make your reservation in advance by Fax: 0-2586-9014, For more information, Please contact
to Training Division by phone 0-2555-2000 Ext. 2503, 0-2585-4813 Fax. 0-2586-9014 Khun Wiyada

* วิธีชำระค่าลงทะเบียนการฝึกอบรม ติดต่อ คุณวิยะดา (wiyada.s@tfii.kmutnb.ac.th) โทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 2503 โทรสาร 0-2586-9014

ใบสมัครฝึกอบรม