สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีความมุ่งมั่นสร้างและพัฒนาคุณภาพการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมอย่างต่อเนื่อง โดยการนำระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001:2008 มาใช้ในการบริหารงานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 จนถึงปัจจุบัน โดยมีนโยบายคุณภาพ “องค์กรแห่งความเป็นเลิศด้านงานบริการวิชาการ สร้างสรรค์งานวิจัย ก้าวไกลสู่สากล” สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส เป็นส่วนงานที่ให้บริการวิชาการ ดังนั้นจึงได้ปรับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้อยู่ภายใต้กรอบระบบประกันคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001:2008 และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ วิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในรอบปีการศึกษา 2554 รวมทั้งแนวปฏิบัติที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กำหนด เพื่อสามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เอกสารแนบ

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 2560
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 2559
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 2558
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 2557
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 2556
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 2555