คณะกรรมการบริหารสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย - ฝรั่งเศส

ผู้อำนวยการ

P1045301

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรศักดิ์ ศรีสังสิทธิสันติ
อีเมลล์: pornsak.s@eng.kmutnb.ac.th

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายอุตสาหกรรมสัมพันธ์
และฝึกอบรม

P1055812

รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญวิทย์ ตั้งสิริวรกุล
อีเมลล์: chanwit.t@cit.kmutnb.ac.th

หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ

S__35373131

นางสาวนุชนาถ ฉิมคล้าย
อีเมลล์: nuchanart.c@tfii.kmutnb.ac.th

หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีงานเชื่อม

P1045347

นายสุรเชษฐ์  แก้วงาม
อีเมลล์: surachet.k@tfii.kmutnb.ac.th

หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีไฟฟ้าและพลังงาน

S__9601445

นายสรายุทธ  มณีงาม
อีเมลล์: androzilla1985@gmail.com

หัวหน้าฝ่ายวิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยี

P1045674

นายบุรินทร์   ยอดวงศ์
อีเมลล์: burin.y@tfii.kmutnb.ac.th

หัวหน้าฝ่ายระบบการผลิตอัตโนมัติ

P1045481

นายเจริญ   ยงเสมอ
อีเมลล์: charoen.y@tfii.kmutnb.ac.th

หัวหน้าฝ่ายคอมพิวเตอร์เพื่องานอุตสาหกรรม

P1045596

นายเอกชัย  กลิ่นบำรุง
อีเมลล์: akachai.k@tfii.kmutnb.ac.th

หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีการกัดกร่อน

P1045269

นายนพรัต กาญจนประยุธ
อีเมลล์: noparat.k@tfii.kmutnb.ac.th