"มุ่งมั่นปฏิบัติ ซื่อสัตย์ต่อการทำงาน ยึดมั่นมาตรฐาน ดำเนินงานอย่างเป็นธรรม"รางวัลชนะเลิศ การประกวดคำคม/คำขวัญ หัวข้อ จรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน โดย น.ส.เยาวเรศ ไม้เกต วิศวกร สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส

การอบรมจริยธรรม ธรรมาภิบาลและกฎหมายอันเกี่ยวเนื่องกับข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย - TFII

สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส นำเสนอวีดิโอเพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณบุคลากร ตามข้อบังคับ มจพ. ว่าด้วย จรรยาบรรณของบุคลากร พ.ศ.2552

จรรยาบรรณบุคลากร

จรรยาบรรณนักวิจัย