News & Blog

จัดฝึกอบรมให้กับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานในหลักสูตร VT2

News & Blog

💥29 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องอบรม 602 ชั้น 6 อาคารสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย–ฝรั่งเศส ผศ.ดร.พรศักดิ์ ศรีสังสิทธิสันติ ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส พร้อมด้วย คุณสุชิน ทวีทรัพย์ล้ำเลิศผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรการเชื่อม กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดฝึกอบรมในหลักสูตร “การตรวจสอบโดยใช้สายตา ระดับ 2” (Visual Testing Level 2) ซึ่งจัดฝึกอบรมให้กับบุคลากรจากสถาบันพัฒนาบุคลากรการเชื่อม กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน จำนวน 15 ท่าน เพื่ออบรมให้กับบุคลากรของ สถาบันพัฒนาบุคลากรการเชื่อม กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ในการพัฒนาบุคลากรด้านการตรวจสอบให้มีความรู้และทักษะให้มีระดับความสามารถที่สูงขึ้นและได้รับการรับรองสมรรถนะบุคคล ตามมาตรฐาน ISO 9712

▶️วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมในครั้งนี้
✅เพื่อให้รู้และเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการเชื่อมและวัสดุในการเชื่อม
✅เพื่อให้รู้และเข้าใจเกี่ยวกับชนิดของจุดบกพร่องตามมาตรฐาน ISO 6520-1
✅เพื่อให้รู้และเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การยอมรับของชนิดจุดบกพร่องตามมาตรฐาน ISO 5817
✅เพื่อพัฒนายกระดับความรู้ ความสามารถในการตรวจสอบงานเชื่อม
 
✨วิทยากรสำหรับฝึกอบรมในครั้งนี้ประกอบด้วยบุคลากรผู้เชี่ยวชาญฝ่ายเทคโนโลยีงานเชื่อม ของสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส ได้แก่ รศ.นิพันธ์ ศิริศักดิ์ วิทยากรอิสระ คุณสมศักดิ์ ปามึก คุณศุภชัย ทรงศักดิ์นาคิน และคุณทวีศักดิ์ เอี่ยมพงษ์
********************************************************************************
📌สามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และขอรับบริการวิชาการได้ที่
📧 customers@tfii.kmutnb.ac.th
Tel. 062 509 7983